W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

Informacja administratora

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana – rodzica/uczniów oraz danych Państwa
dzieci jest Dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego, ul.
Radiowa 3, 25-317 Kielce, tel.: 41 344 47 39, e-mail: sekretariat@plastyk.kielce.pl.
2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych
osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL,
imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i
numery telefonów, wizerunek ucznia - tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na
przetwarzanie wizerunku ich dziecka.
3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Paweł Siejak – kontakt możliwy jest pod
adresem e-mail: iodo@plastyk.kielce.pl, tel.: 530 919 513.
4. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c,
ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych,
określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. poz. 59
oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2198) w celu
realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, nie
będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo
oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej,
rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologicznopedagogicznej.
6. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez czas określony w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt.
7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
przepisy prawa oświatowego.
9. Rodzicom/uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
10. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Państwowym Liceum
Sztuk Plastycznych oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.


Klauzula informacyjna dla nauczycieli, pracowników pedagogicznych i pracowników
niepedagogicznych szkoły, zwanych dalej pracownikami szkoły, w związku z
pozyskiwaniem danych osobowych

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych pracowników szkoły jest Państwowe Liceum Sztuk
Plastycznych im. J. Szermentowskiego, ul. Radiowa 3, 25-317 Kielce, której przedstawicielem
jest Dyrektor Szkoły, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje
przetwarzania następujących kategorii danych osobowych pracowników: imię i nazwisko,
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona rodziców, nazwisko rodowe
matki, NIP, numer i seria dowodu osobistego, adresy poczty elektronicznej i numer telefonu,
wykształcenie, zawód, stopień awansu zawodowego w przypadku nauczycieli, imiona i daty
urodzenia współmałżonka i dzieci. Telefon kontaktowy do administratora 41 344 47 39, email:
sekretariat@plastyk.kielce.pl.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni pan Paweł Siejak – kontakt możliwy jest pod
adresem e-mail: iodo@plastyk.kielce.pl; tel.: 530 919 513.
3. Dane osobowe pracowników przetwarzane będą w związku z realizacją zawartej z
pracownikiem umowy o pracę. Odbiorcą danych pracowników będą podmioty wskazane w
przepisach prawa.
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
przepisy prawa oświatowego.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych pracowników jest ustawa Karta Nauczyciela,
ustawa o systemie informacji oświatowej, ustawa Kodeks pracy, rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
pracownika.
6. Pracownicy szkoły posiadają prawo do:
a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
związku z niezgodnym z obowiązującymi przepisami przetwarzaniem danych
c) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – dotyczy to tylko zgody na
przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli wcześniej taka zgoda została wyrażona. Pozostałe
dane osobowe zwykłe pracowników są przetwarzane w wyniku spełniania obowiązku
wynikającego z przepisów prawa.
7. Dane osobowe pracowników będą przechowywane przez okres wykonywania pracy w
Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych oraz po tym czasie przez okres wskazany w
przepisach szczególnych.

Materiały

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
rodo​_-​_zgoda​_na​_przetwarzanie​_danych.pdf 0.03MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.01.2023 11:34 Mariusz Kowalski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Paweł Siejak
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona danych osobowych 2.0 03.01.2024 13:29 Mariusz Kowalski
Ochrona danych osobowych 1.0 05.01.2023 11:34 Mariusz Kowalski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}