W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacja publiczna

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (art 5 ust 1). Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania interesu
prawnego lub faktycznego (art. 2).

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

•    uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej;
•    wglądu do dokumentów urzędowych;
•    dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

W szczególności organ władzy publicznej jest obowiązany do informowania o:

•    swoim statusie prawnym, przedmiocie działalności, organizacji, kompetencjach, majątku, strukturze własnościowej, osobach sprawujących w nim funkcje i ich kompetencjach;
•    sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, naborze kandydatów na wolne stanowiska;
•    prowadzonej polityce, programach w zakres:e realizacji zadań publicznych, projektowanych aktach normatywnych;
•    danych publicznych, w tym treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz dokumentacji przebiegu i efektów kontroli i wnioskach podmiotów ją przeprowadzających, treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez organy władzy publicznej;
•    majątku publicznym.

Forma udostępniania informacji:

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:
1.    ogłaszania informacji publicznych na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Przemyślu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczonym na stronie internetowej Prokuratury Krajowej;
2.    udostępnia informacji na wniosek zainteresowanego;
3.    wyłożenia informacji w miejscu powszechnie dostępnym.

Zgodnie z art. 10 ust 1 ustawy Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art 13 ust. 1). Jeżeli udostępnienie informacji w terminie 14 dni nie jest możliwe, podmiot obowiązany do jej udzielenia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia, oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2) Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji w których podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji (art. 15 ust. 1).

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

•    prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, jak również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
•    odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej;
•    odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art 16 ust 1).

{"register":{"columns":[]}}