W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Struktura organizacyjna

W skład Prokuratury Okręgowej w Krośnie wchodzą następujące komórki  organizacyjne:

 • 1 Wydział Śledczy;
 • 4 Wydział Organizacyjno – Sądowy;
 • 7 Wydział Budżetowo – Administracyjny;
 • 21 Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 • stanowisko Audytora Wewnętrznego (50);
 • stanowisko do Spraw BHP (51);
 • stanowisko Inspektora Ochrony Danych (52);
 • stanowisko do Spraw Obronnych (53).


1 Wydział Śledczy, kierowany przez Naczelnika Wydziału, obejmujący zadania w zakresie:

 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
 • prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych;
 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz o poważne przestępstwa finansowo-gospodarcze i skarbowe;
 • prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego,  postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw;
 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w  sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;
 • udział w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-5 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w Wydziale Śledczym;
 • podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;
 • koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym, gospodarczym i finansowo – skarbowym;
 • koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach dotyczących błędów medycznych.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

 4 Wydział Organizacyjno-Sądowy, kierowany przez Naczelnika Wydziału, obejmujący zadania w zakresie:   

 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych wskazanych decyzją Prokuratora Okręgowego lub Zastępcy Prokuratora Okręgowego;
 • udział w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 • organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury;
 • kadr i szkolenia;
 • sprawozdawczości i statystyki;
 • skarg i wniosków;
 • działalności rzecznika prasowego;
 • udostępniania informacji publicznej;
 • nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
 • koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 • sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
 • koordynowania i kontroli prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym przez prokuratorów rejonowych;
 • dokonywania analiz akt toczącego się postępowania lub zakończonego postępowania przygotowawczego;
 • podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
 • podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego  umorzonego w prokuraturach rejonowych;
 • przygotowywania wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Krajowego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 kpk;
 • koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m. in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych , dotyczących wybranej kategorii przestępstw;
 • rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
 • monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywania analiz w tym zakresie oraz udziału prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;
 • obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce oraz w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych;
 • przeprowadzania wizytacji i lustracji podległych prokuratur rejonowych;
 • przeprowadzania innych działań o charakterze kontrolnym, analitycznym i nadzorczym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
 • dokonywania ocen umiejętności zawodowych prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach;
 • dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Krajowego z wnioskiem o przedłużenie pełnienia czynności prokuratorskich;
 • dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
 • udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych, na podstawie wniosków kierowników tych jednostek, uwzględnionych przez prokuratora okręgowego;
 • udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia;
 • udziału prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach;
 • udziału prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;
 • udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym przed sądem okręgowym w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i nieletnich i udziału w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi – sprzeciw przed WSA;
 • wytaczania powództw i składania wniosków w sprawach cywilnych oraz składania wniosków w sprawach administracyjnych jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli;
 • kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w sprawach obsługiwanych przez prokuratorów z prokuratury okręgowej, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 kpk lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 kpk i sporządzania kasacji;
 • sporządzania i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu okręgowego w sprawach obsługiwanych przez prokuratorów z prokuratury okręgowej;
 • kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 kpk albo naruszenia art. 437 kpk o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, w sprawach obsługiwanych przez prokuratorów z prokuratury okręgowej oraz sporządzania i wnoszenia skarg w tych sprawach;
 • sporządzania i wnoszenia odpowiedzi na skargi stron przeciwnych wniesionych od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania;
 • opiniowania wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udziału w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach;
 • sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk od orzeczeń sądu odwoławczego, w sprawach obsługiwanych przez prokuratorów z prokuratury okręgowej;
 • nadzoru nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem i innymi organami;
 • kształtowania praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;
 • analizy orzecznictwa sądu okręgowego oraz badania zasadności i poziomu środków zaskarżania wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;
 • podejmowania działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa.

 

W ramach Wydziału Organizacyjno-Sądowego utworzony zostaje Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz - kierowany przez Kierownika do którego zadań nadto należy:

 • koordynowanie w prokuraturze okręgowej oraz podległych jednostkach postępowań przygotowawczych w sprawach o  przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość);
 • opracowywania planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach rejonowych, zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową;
 • koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 • zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej;
 • opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
 • współpracy z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 • opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacji takich działań w prokuraturach podległych;
 • zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 • wykonywania analizy kryminalnej;
 • administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 • administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;
 • administrowania elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych na platformie ePUAP;
 • obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
 • obsługi wideokonferencji;
 • prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Kierownik Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz podlega Naczelnikowi Wydziału Organizacyjno-Sądowego.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy a nad realizacją zadań Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz, Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

7 Wydział Budżetowo-Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo – Administracyjnego, do którego zadań należy:

 • zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;
 • prowadzenie rachunkowości i księgowości;
 • zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;
 • obsługa administracyjno – gospodarcza;
 • prowadzenie inwestycji i remontów;
 • prowadzenie spraw socjalno – bytowych;
 • zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenie biblioteki.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

21 - Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” i obejmujący zakresem swego działania:

 • ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;
 • ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 • kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie postępowań sprawdzających;
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.

W ramach Działu funkcjonuje kancelaria tajna, którą kieruje Kierownik Kancelarii Tajnej, podległy bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

Bezpośredni nadzór na Samodzielnym Działem do Spaw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

W Prokuraturze Okręgowej tworzy się samodzielne stanowiska pracy, podlegające bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu:

 • stanowisko Audytora Wewnętrznego – 50 dla wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.);
 • stanowisko do Spraw BHP – 51 dla wykonywania zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • stanowisko Inspektora Ochrony Danych – 52 dla wykonywania zadań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) i w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych”;
 • stanowisko do Spraw Obronnych – 53 dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2015r., poz.827) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

Samodzielne stanowisko pracy określone pkt 4 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a określone w pkt 1 i 3 Wydział Organizacyjno-Sądowy, określone w pkt 2 Wydział Budżetowo-Administracyjny.

 

W Prokuraturze Okręgowej w Krośnie funkcjonuje Sekretariat Prokuratury  jako dział administracji jednostki prowadzący biurowość w oparciu o zasady rejestracji i sposób prowadzenia spraw dotyczących ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, a także z zakresu administracji prokuratora w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą.

W skład sekretariatu wchodzą:

 • biuro podawcze;
 • składnica dowodów rzeczowych;
 • archiwum zakładowe.

Sekretariatem kieruje Kierownik Sekretariatu.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału Organizacyjno – Sądowego.

 

{"register":{"columns":[]}}