W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Prokuratura Okręgowa w Lublinie urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30 Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.

W przypadku załatwiania spraw dotyczących osób z dysfunkcją mowy, stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243)

Pisma adresowane do Prokuratury Okręgowej w Lublinie można składać:

 • osobiście w biurze podawczym w siedzibie jednostki, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania;
 • przesyłając na adres Prokuratury Okręgowej w Lublinie w zakresie skarg i wniosków;

 

Zarządzeniem nr 4/15 z dnia 30 stycznia 2015 Prokurator Okręgowy w Lublinie zarządza:

 • §1 1. Prokurator Okręgowy w Lublinie i jego Zastępcy w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie oraz Ośrodkach Zamiejscowych w Białej Podlaskiej i w Chełmie lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury przyjmują interesantów codziennie w godzinach od 9.00 do 15.00, zaś w każdy poniedziałek do godziny 18.00.
 • §2 1. Prokurator Okręgowy w Lublinie lub jego Zastępcy w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie przyjmują interesantów w każdy wtorek w godzinach od 12:00 do 14:00.
 • §2 2. Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Lublinie w Ośrodkach Zamiejscowych w Białej podlaskiej i w Chełmie przyjmują interesantów w każdy wtorek w godzinach od 12:00 do 14:00.
 • §3 1. Osoby zgłaszające się w godzinach przyjęć interesantów, o których mowa w §1 i 2 przyjmowane są w kolejności zgłaszania się.
 • §3 2. W przypadku Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej przyjęcia interesantów, wyznaczone w każdy poniedziałek, w godzinach od 15:00 do 18:00 odbywają się w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22.
 • §4 1. Dopuszcza się możliwość przyjmowania interesantów przez:
  • 1. prokuratorów i pracowników Ośrodka Zamiejscowego w Białej Podlaskiej i Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej,
  • 2. prokuratorów i pracowników Ośrodka Zamiejscowego w Chełmie i Prokuratury Rejonowej w Chełmie.
 • §5 1. Wykazy prokuratorów i pracowników sekretariatu przyjmujących interesantów w każdy poniedziałek po godzinach urzędowania tj. od 15:30 do 18:00 określą harmonogramy, odrębne dla Prokuratury Okregowej w Lublinie oraz kżdego z Ośrodków Zamiejscowych.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 nr 267) — wyciąg z przepisów:

 • Art. 222. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
 • Art. 225. § 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.
 • Art. 227. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Art. 241. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 września 2014 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2014 poz. 1218 z późn. zm.) — wyciąg z przepisów:

 • § 202. 1. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
 • § 202. 2. Skargi i wnioski dotyczące prokuratorów, w zakresie, w którym są oni niezależni, nie podlegają rozpatrzeniu. Prokurator kierujący jednostką, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia wnoszącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi lub wniosku.
 • § 202. 3. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy czynności prokuratora podlegającej zaskarżeniu, prokurator kierujący jednostką niezwłocznie przekazuje skargę lub wniosek do akt postępowania, którego dotyczy, zawiadamiając o tym wnoszącego.
 • § 202. 4. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy treści czynności prokuratora jeszcze niedokonanych, należących do zakresu, o którym mowa w ust. 2, podlega niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczy.
 • § 202. 5. Jeżeli skarga lub wniosek zawiera treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe, pozostawia się je bez rozpatrzenia, zawiadamiając wnoszącego o przyczynie pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia, chyba że skarga lub wniosek dotyczy czynności prokuratora podlegającej zaskarżeniu.
 • § 203. 1. Skargi lub wnioski dotyczące prokuratora rozpoznaje prokurator bezpośrednio przełożony.
 • § 203. 2. Prokurator kierujący jednostką rozpatruje skargi lub wnioski dotyczące urzędników i innych pracowników.
 • § 204. Skargę lub wniosek, w zakresie, w jakim zawiera żądanie pociągnięcia prokuratora do odpowiedzialności dyscyplinarnej, prokurator kierujący jednostką przekazuje właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu. O sposobie rozpatrzenia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz prokuratora, który przekazał mu skargę lub wniosek.
 • § 205. Ponowne złożenie skargi lub wniosku w sprawach już wyjaśnionych, niezawierające nowych okoliczności, pozostawia się bez rozpoznania, o czym powiadamia się wnoszącego.
 • § 205a. W zakresie nieuregulowanym do skarg i wniosków stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183 i 1195).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r Dz. U Nr. 5 poz. 46.) — wyciąg z przepisów:

 • § 5. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • § 6. 1. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 • § 6. 2. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
 • § 7. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
 • § 8. 1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 • § 8. 2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Pisemne skargi i wnioski można składać:

 • osobiście w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Lublinie przy ul. Okopowej 2a
 • za pośrednictwem poczty na adres: Prokuratura Okręgowa w Lublinie, ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej