W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Prokuratura Okręgowa w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/po-lublin zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-27
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-02-15

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 03 marca 2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny 081 5288 175 lub mailowy na adres poczty elektronicznej informatyka@lublin.po.gov.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Prokuratura Okręgowa w Lublinie, ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Okręgowej w Lublinie przy ulicy Okopowej 2a.

Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna pod numerem telefonu 81 528 81 70 uzyska pomoc pracownika portierni w dotarciu do windy, skąd będzie mogła poruszać się po całym budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na poziomie -1 (dojazd windą).

Na parkingu wewnętrznym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Okręgowej w Lublinie ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin, na adres e–mail: info@lublin.po.gov.pl lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie, Al. Kraśnicka 35, 20-178 Lublin

W budynku Prokuratury Okręgowej w Lublinie jest niemożliwy dostęp do części użytkowanej przez prokuraturę dla osób niepełnosprawnych.

W biurowcu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu zewnętrznym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie obie dysfunkcje zwanej dalej "uprawnionym" zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej,
ul. Piłsudskiego 5/7, 21-500 Biała Podlaska

Prokuratura Okręgowa w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej znajduję się w budynku przy ul. Piłsudskiego 5/7, 21-500 Biała Podlaska na II piętrze.
Na piętro budynku prowadzą schody, brak windy. W budynku są dwa wejścia.
Do każdego z tych wejść prowadzą schody bez możliwości podjazdu dla wózków inwalidzkich. Osoba niepełnosprawna o lekkim bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności uzyska pomoc  w poruszaniu się po budynku pod numerem telefonu 83 343 28 86. W przypadku niemożności dotarcia osoby niepełnosprawnej do Prokuratury Okręgowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta
w dogodny dla niego sposób.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku Prokuratury Okręgowej Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej
przy ulicy Piłsudskiego 5/7 nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu wewnętrznym nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje jedynie możliwość skorzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.

W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem, co najmniej 5 dni roboczych,
z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Okręgowej w Lublinie Ośrodek Zamiejscowy w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 5/7, 21-500 Biała Podlaska, na adres e–mail: ozbpd@lublin.Po.gov.pl lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego
w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Okręgowa w Lublinie — Ośrodek Zamiejscowy
w Chełmie, ul. Sienkiewicza 20, 22-100 Chełm

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc po znalezieniu się na parterze budynku Prokuratury Okręgowej w Lublinie — Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie przy ulicy Sienkiewicza 20. Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna pod numerem telefonu 82 562 94 44 uzyska pomoc pracownika portierni, który wskaże pokój usytuowany na parterze przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych
(w budynku nie ma windy).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze.

Na parkingu wewnętrznym wyznaczono         jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie — Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych,
z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Okręgowej w Lublinie
— Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie ul. Sienkiewicza 20, 22-100 Chełm lub na adres email: ozche@lublin.po.gov.pl

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego
w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

 Prokuratura Rejonowa Lublin-Północ w Lublinie, ul. Gabriela Narutowicza 32,
20-016 Lublin

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie przy ulicy Gabriela Narutowicza 32. Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna pod numerem telefonu 81 528 28 15 uzyska pomoc pracownika portierni w pokonaniu czterech stopni schodów zarówno znajdujących się bezpośrednio po wejściu do budynku jak również na klatce schodowej prowadzącej do windy (dostępny schodołaz), skąd będzie mogła poruszać się po prawie całym budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na poziomie
- parteru (do pokonania są cztery stopnie schodów)

Na parkingu wewnętrznym wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W Prokuraturze Rejonowej Lublin-Północ w Lublinie, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Rejonowej Lublin - Północ w Lublinie ul. G. Narutowicza 32, 20-016 Lublin, na adres e–mail: rejlpn@lublin.po.gov.pl lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa Lublin-Południe w Lublinie, ul. Chmielna 10,
20-075 Lublin

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie przy ulicy Chmielnej 10.
Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna pod numerem telefonu 81 528 80 00 uzyska pomoc pracownika ochrony w dotarciu do windy, skąd będzie mogła poruszać się po całym budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane są na wszystkich piętrach budynku.

Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W Prokuraturze Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym", zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie ul. Chmielna 10, 20-075 Lublin, na adres e–mail: rejlpd@lublin.po.gov.pl lub za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w Lublinie Dział do spraw Wojskowych
ul. Żwirki i Wigury 6, 20-029 Lublin

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Rejonowej w Lublinie Dział do spraw Wojskowych przy ulicy Żwirki
i Wigury 6. Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna uzyska pomoc pracownika w dotarciu do odpowiedniego pokoju.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu wewnętrznym nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W Prokuraturze Rejonowej w Lublinie Dział do spraw Wojskowych, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie z dysfunkcją wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym” zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczeń usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Rejonowej w Lublinie Dział do spraw Wojskowych ul. Żwirki i Wigury 6, 20-029 Lublin, na adres e-mail: rejwoj@lublin.po.gov.pl.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w Lublinie, ul. Chmielna 10,
20-075 Lublin

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Rejonowej w Lublinie przy ulicy Chmielna 10. Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna pod numerem telefonu 81 52 88 000 uzyska pomoc pracownika portierni w dotarciu do windy, skąd będzie mogła poruszać się po całym budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na piętrze 1 (dojazd windą).

Na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W Prokuraturze Rejonowej w Lublinie, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres: Prokuratura Rejonowa w Lublinie ul. Chmielna 10, 20-075 Lublin, na adres e–mail:  rejlub@lublin.po.gov.pl 
lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 20-22,
21-500 Biała Podlaska

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeskiej 20-22. Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna pod numerem telefonu 83 341 94 40 (ochrona)
lub 83 341 55 29 (sekretariat prokuratury)  uzyska pomoc pracownika w dotarciu do windy, skąd będzie mogła poruszać się po całym budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze budynku.

Na parkingu wewnętrznym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, Ponadto przed budynkiem Prokuratury przy ulicy Brzeskiej znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W Prokuraturze Rejonowej w Białej Podlaskiej, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Rejonowej w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, na adres e–mail: rejbpd@lublin.po.gov.pl lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w Chełmie, ul. Sienkiewicza 20,
22-100 Chełm

W budynku Prokuratury Rejonowej w Chełmie jest ograniczony zakres poruszania się osób niepełnosprawnych, jest on możliwy jedynie na parterze budynku. Osoby niepełnosprawne obsługiwane są przez prokuratorów bądź pracowników sekretariatu na parterze budynku.

W biurowcu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Na parkingu wewnętrznym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku
i słuchu, zwanej dalej "uprawnionym" zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej.

Prokuratura Rejonowa w Kraśniku, ul. Lubelska 81,
23-200 Kraśnik

Osobom niepełnosprawnym zapewniona jest pomoc w poruszaniu się w jednostce Prokuratury Rejonowej w Kraśniku usytuowanej w budynku Sądu Rejonowego
w Kraśniku przy ulicy Lubelskiej 81. Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna pod numerem telefonu 81 825 20 01 wew. 113 uzyska pomoc pracownika ochrony Sądu Rejonowego w Kraśniku w dotarciu do windy, skąd będzie mogła dostać się do Prokuratury Rejonowej w Kraśniku (II piętro).

W jednostce Prokuratury nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze budynku Sądu Rejonowego w Kraśniku.

Na parkingu zewnętrznym wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W Prokuraturze Rejonowej w Kraśniku, osobie posiadającej dysfunkcję mowy
i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Rejonowej w Kraśniku, ul. Lubelska 81, 23-200 Kraśnik lub na adres e-mail: rejkra@lublin.po.gov.pl

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego
w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w Lubartowie, ul. Aleja1000-lecia 4,
21-100 Lubartów

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Rejonowej w Lubartowie przy ulicy Aleja 1000-lecia 4. Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna pod numerem telefonu 81 851 50 33 uzyska pomoc pracownika portierni w dotarciu do budynku, skąd będzie mogła poruszać się po parterze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze budynku.

Na parkingu wewnętrznym dostępne są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W Prokuraturze Rejonowej w Lubartowie, osobie posiadającej dysfunkcję mowy
i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Rejonowej
w Lubartowie, ul. Aleja 1000-lecia 4, 21-100 Lubartów, na adres e–mail: rejlubart@lublin.po.gov.pl lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w Łukowie, ul. Piłsudskiego 28,
21-400 Łuków

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Rejonowej w Łukowie przy ulicy Piłsudskiego 28. Po dotarciu
do budynku korzystając z przystosowanego wejścia osoba niepełnosprawna może poruszać się po parterze budynku. W sytuacji, gdy zajdzie potrzeba by czynności
z osobą niepełnosprawną wykonał pracownik sekretariatu bądź prokurator urzędujący na piętrze jest on informowany o zgłoszeniu się takiej osoby przez pracownika portierni. Osoby niepełnosprawne są wówczas przyjmowane w pokoju na parterze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze

W Prokuraturze Rejonowej w Łukowie osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łączenie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym” zapewnia się:

-prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

-prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

-prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego(SJM) i sposobu komunikowania
się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni robocze,
z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać pisemnie na adres Prokuratury Rejonowej w Łukowie,
ul. Piłsudskiego 28, 21-400 Luków bądź na adres e-mail : rejluk@lublin.po.gov.pl.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego
w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inna formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w Opolu Lubelskim,  ul. Lubelska 4,
24-300 Opole Lubelskie

Wejściem głównym do budynku, w którym znajdują się pomieszczenia Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4 może wejść osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Pomieszczenia są na parterze. Jest wybudowana rampa. Niestety z uwagi na wąski korytarz dzielący pomieszczania jednostki nie może osoba taka dojechać do sekretariatu, umiejscowionego na jego końcu, by złożyć dokumenty.

W pomieszczeniach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Jedyna toaleta
(bez rozdzielenia na płeć) nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnością.

Na parkingu przed budynkiem nie ma miejsc dla osób niepełnosprawnych, znajdują
się 2 miejsca na parkingu gminnym z boku budynku w odległości ok 27m od wejścia głównego.

W Prokuraturze Rejonowej w Opolu Lubelskim, osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

-prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

-prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

-prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego(PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie, na adres e-mail: rejopo@lublin.po.gov.pl lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz
z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inna formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w Parczewie, ul. Warszawska 24,
21-200 Parczew

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Rejonowej w Parczewie przy ulicy Warszawskiej 24.

Po dotarciu do  budynku, osoba niepełnosprawna może uzyskać wszelkie informacje pod numerem telefonu 83 354 24 66. Brak jest natomiast możliwości dotarcia osoby niepełnosprawnej na I piętro, gdzie znajduje się siedziba Prokuratury Rejonowej
w Parczewie (brak windy).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu wewnętrznym brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W Prokuraturze Rejonowej w Parczewie, osobie posiadającej dysfunkcję mowy
i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Rejonowej w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew na adres e–mail: rejpar@lublin.po.gov.pl
lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w Puławach, ul. Lubelska 7,
24 – 100 Puławy

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy obsługę na parterze budynku, którego pomieszczenia zajmuje Sąd Rejonowy w Puławach. Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna może skorzystać z windy, która znajduje się z tyłu budynku, skąd będzie mogła poruszać się po parterze budynku. W budynku nie ma windy na wyższe piętra.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze.

Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W Prokuraturze Rejonowej w Puławach, osobie posiadającej dysfunkcję mowy
i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Rejonowej w Puławach ul. Lubelska 7, 24-100 Puławy, na adres e–mail: rejpul@lublin.po.gov.pl
lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w Radzyniu Podlaskim, ul. Wyszyńskiego 5,
21-300 Radzyń Podlaski

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 5. Po dotarciu do budynku, aby dostać się do jego wnętrza, osoba niepełnosprawna może skorzystać z podjazdu, a nadto  uzyska pomoc pracownika portierni w dotarciu do windy, skąd będzie mogła poruszać się po całym budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na poziomie 2 (dojazd windą).

Na parkingu wewnętrznym nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W Prokuraturze Rejonowej w Radzyniu Podl., osobie posiadającej dysfunkcję mowy
i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym”, zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Rejonowej w Radzyniu Podl. 21-300 Radzyń Podl. ul. Wyszyńskiego 5, na adres e–mail: rejradz@lublin.po.gov.pl lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29,
05-500 Ryki

Z uwagi na nieprzystosowanie budynku Prokuratury Rejonowej w Rykach dla potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich), uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem tel. (81)  865 60 49 w celu ustalenia możliwej formy pomocy osobom niepełnosprawnym ze strony pracowników tutejszej jednostki prokuratury.

Osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku
i słuchu, zwanej dalej "uprawnionym" zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej.

Prokuratura Rejonowa w Świdniku, ul. Krępiecka 18,
21 - 040 Świdnik

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Rejonowej w Świdniku przy ul. Krępieckiej 18. Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna pod numerem telefonu 81 531 71 64 uzyska pomoc pracownika portierni w dotarciu do windy, skąd będzie mogła poruszać się po całym budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych
lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W Prokuraturze Rejonowej w Świdniku, osobie posiadającej dysfunkcję mowy
i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku i słuchu, zwanej dalej „uprawnionym", zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej,

- prawo do bezpłatnego korzystania ze świadczenia usług wybranego tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Zamiar skorzystania z określonego świadczenia usług ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się należy zgłosić z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dni roboczych, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonywać pisemnie na adres Prokuratury Rejonowej w Świdniku, ul. Krępiecka 18, 21 - 040 Świdnik, na adres e–mail: rejswi@lublin.po.gov.pl 
lub za pośrednictwem e-PUAP.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia prokuratura zapewnia obsługę uprawnionego w terminie przez niego wyznaczonym lub z nim uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi, uprawnionego zawiadamia się wraz z uzasadnieniem o takiej sytuacji i wyznacza się możliwy termin lub inną formę realizacji uprawnień.

Prokuratura Rejonowa we Włodawie, Al. Piłsudskiego 41,
22-200 Włodawa

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Rejonowej we Włodawie przy Al. Piłsudskiego 41. Do budynku prowadzi 5 wejść, w tym 1 wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych z podjazdem i odpowiednio szerokimi drzwiami. W budynku zainstalowana jest winda, która jest również przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do każdego z zajmowanych przez Prokuraturę Rejonową we Włodawie pokoi osoby niepełnosprawne mogą się swobodnie dostać i przemieszczać po budynku.

W budynku nie ma oznaczeń  w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze
i 1 piętrze.

Przed budynkiem  Ratusza Miejskiego, w którym pomieszczenia wynajmuje Prokuratura Rejonowa we Włodawie znajduje się 4 miejsca parkingowe  przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Osobie posiadającej dysfunkcję mowy i słuchu bądź łącznie dysfunkcję wzroku
i słuchu, zwanej dalej "uprawnionym" zapewnia się:

- prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się,

- prawo do skorzystania z pomocy wybranej przez siebie osoby przybranej.

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

Materiały

Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Biała​_Podlaska
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Biała​_Podlaska.pdf 0.10MB
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Chełm
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Chełm.pdf 0.10MB
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Kraśnik
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Kraśnik.pdf 0.10MB
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Lubartów
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Lubartów.pdf 0.10MB
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Lublin
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Lublin.pdf 0.10MB
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Łuków
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Łuków.pdf 0.10MB
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Opole​_Lubelskie
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Opole​_Lubelskie.pdf 0.10MB
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Parczew
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Parczew.pdf 0.10MB
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Puławy
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Puławy.pdf 0.10MB
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Radzyń​_Podlaski
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Radzyń​_Podlaski.pdf 0.10MB
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Ryki
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Ryki.pdf 0.10MB
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Świdnik
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Świdnik.pdf 0.10MB
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Włodawa
Raport​_o​_stanie​_dostępności​_-​_Włodawa.pdf 0.10MB