W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Poruszanie się po budynku:

Osobom niepełnosprawnym zapewniamy pomoc w poruszaniu się po budynku Prokuratury Okręgowej w Zamościu przy ulicy Orlej 2.

Po dotarciu do budynku, osoba niepełnosprawna uzyska pomoc pracownika ochrony w skorzystaniu z windy, następnie będzie mogła poruszać się po parterze budynku gdzie uzuska wszelkie informacje dotyczące swojej sprawy.

Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze.

 

Pomoc dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się:

W związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.), w Prokuraturze zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanymi dalej „osobami uprawnionymi”, korzystanie z następujących uprawnień:

 

1. Z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Urzędem.

Osobą przybraną może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w Prokuraturze.
Prawo do korzystania z pomocy osoby przybranej może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167).
Pracownicy prokuratury nie mogą wymagać od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM) lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby przybranej odbywa się w celu zapewnienia jej komunikowania się z pracownikami Prokuratury.

 

2. Z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika. 

Prokuratura zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN. 
Świadczenie usług tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046).
Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić w Prokuraturze chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie może być dokonane w dowolnej formie, w sposób dostępny dla osób uprawnionych.

Dla ułatwienia dokonywania zgłoszeń przez osoby uprawnione, przygotowany został w Prokuraturze wzór zgłoszenia.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Prokuratura zawiadamia o tym osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Osoba uprawniona ma również możliwość korzystania z usług własnego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, z którym przyjdzie do Urzędu. Jednakże, Urząd nie ponosi wtedy kosztów związanych z usługą świadczoną przez ww. tłumacza. Koszty te ponosi osoba uprawniona, która może ubiegać się (w powiatowym centrum pomocy rodzinie) o dofinansowanie tego rodzaju usług, ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Korzystanie przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.

Rejestr tłumaczy PJM, SJM i SKOGN świadczących usługi na obszarze województwa lubelskiego prowadzi Wojewoda Lubelski.

 

Materiały

Wzór zgłoszenia chęci skorzystania z usługi tłumacza PJM, SJM lub SKOGN
wzor-zgloszenia-checi-skorzystania-z-uslugi-tlumacza-pjm-sjm-lub-skogn[2].doc 0.03MB
{"register":{"columns":[]}}