W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

 • W Prokuraturze Okręgowej w Zamościu oraz prokuraturach rejonowych okręgu zamojskiego interesantów przyjmują od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, zaś w poniedziałki w godzinach od 12.00 do 18:00 Prokurator Okręgowy, Zastępca Prokuratora Okręgowego, Prokuratorzy Rejonowi i ich Zastępcy lub wyznaczeni prokuratorzy i pracownicy prokuratury.
 • Prokurator Okręgowy w Zamościu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 9.00 do 11.00.
 • Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.
 • W przypadku załatwiania spraw dotyczących osób z dysfunkcją mowy, stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) — wyciąg z przepisów.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 nr 267) — wyciąg z przepisów:

 • Art. 222. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
 • Art. 225. § 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.
 • Art. 227. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Art. 241. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016 r. poz. 508 z późn. zm.)  — Dział XIV


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r Dz. U Nr. 5 poz. 46.) — wyciąg z przepisów:

 • § 5. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • § 6. 1. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 • § 6. 2. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
 • § 7. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
 • § 8. 1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 • § 8. 2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Pisemne skargi i wnioski można składać:

 • osobiście w biurze podawczym Prokuratury Okręgowej w Zamościu przy ul. Orlej 2
 • za pośrednictwem poczty na adres: Prokuratura Okręgowa w Zamościu, ul. Orla 2, 22-400 Zamość
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej
{"register":{"columns":[]}}