W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Pytania i odpowiedzi

Polski Ład to program, na którym skorzystają wszyscy Polacy! Zastanawiasz się kto może skorzystać z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego? Chcesz zbudować dom do 70 m2 unikając formalności, ale nie wiesz od czego zacząć? A może szukasz informacji na temat programu Mieszkanie bez wkładu własnego? Odpowiedzi na te i inne pytania zbieramy w jednym miejscu, a zakładka jest na bieżąco aktualizowana. Pytania są podzielone tematycznie, a interesujące Cię sprawy możesz znaleźć, korzystając z wyszukiwarki.

Dom bez formalności do 70 m2

Na czym polega program?

Od 3 stycznia 2022 r. prawo budowlane umożliwia budowę budynków o powierzchni zabudowy do 70 m² w uproszczonej procedurze – na podstawie ułatwionego zgłoszenia, bez obowiązku ustanowienia kierownika budowy oraz bez obowiązku prowadzenia dziennika budowy.

Jaki dom mogę wybudować bez pozwolenia na budowę?

Dom bez formalności to możliwość budowy nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Ich powierzchnia zabudowy to 70 m². Obszar oddziaływania musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Budowa domów jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m² musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, wymagane będzie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Jakie warunki muszę spełnić, aby wybudować dom do 70 m² bez pozwolenia na budowę?
 • Obszar oddziaływania budowanego budynków musi mieścić się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa musi być prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.
 • Budowa musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku, wymagane będzie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. 
 • Do budowy można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno–budowlanej zgłoszenia. Organ administracji architektoniczno–budowlanej po otrzymaniu zgłoszenia nie będzie go sprawdzał – wystarczające w tych przypadkach będzie oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
 • Inwestor musi dołączyć do zgłoszenia, oprócz wymaganej dokumentacji, także komplet oświadczeń:

– o tym, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej,

– o tym, że przyjmuje on odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy,

– o tym, że dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna. 

 • Po zakończeniu budowy konieczne będzie przeprowadzenie odpowiedniej procedury kończącej budowę, czyli złożenie w tym przedmiocie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych do organu nadzoru budowlanego, wraz z wymaganą dokumentacją.
Do kogo powinienem się udać w celu adaptacji projektu do działki?

Gotowy projekt pobrany za symboliczną złotówkę ze strony GUNB może zaadaptować osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności:

 • architektonicznej lub
 • konstrukcyjno-budowlanej uprawniające do sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych.
Co w przypadku gdy teren, na którym chcę zbudować swój dom do 70m2 nie ma planu zagospodarowania przestrzennego?

Musisz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Będzie ona  wydawana w terminie 21 dni.

Czy jeśli zmieni się moja sytuacja materialna i będę zmuszony sprzedać wybudowany dom, grożą mi jakieś konsekwencje?

Ustawa nie ogranicza w żaden sposób możliwości zbycia domu w takiej sytuacji.

Czy wybudowany w ramach programu dom muszę zajmować „dożywotnio"?

Ustawa nie reguluje w żaden szczególny sposób tej kwestii. Nie ma regulacji Kodeksu cywilnego określających:

 • warunków zbycia,
 • sprzedaży lub
 • wynajmu takich nieruchomości.
Czy wybudowany w ramach programu dom mogę sprzedać?

Nie ma regulacji Kodeksu cywilnego określających warunki zbycia, sprzedaży lub wynajmu takich nieruchomości.

Czy można zweryfikować prawidłowość działań w trakcie budowy wg uproszczonej procedury?

Tak, prawidłowość prowadzonych działań można zweryfikować w każdej chwili przez organy nadzoru budowlanego.

 

Mieszkanie bez wkładu własnego

Kto może skorzystać z programu?

Z programu mogą skorzystać zarówno single, pary/małżeństwa, jak i rodziny wielodzietne.

Ile wynosi gwarancja BGK?

Gwarancja BGK zastępująca wymóg wniesienia wkładu własnego wyniesie nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt.

Kwota gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. zł, a minimalny okres, na jaki będzie udzielany gwarantowany kredyt mieszkaniowy, wynosi 15 lat. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie udzielany do wysokości 100% ceny zakupu mieszkania lub kosztów budowy domu jednorodzinnego.

W przypadku kredytu finansującego również koszt wykończenia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wskaźnik ten może być nawet wyższy niż 100%, ponieważ kredyt będzie mógł sfinansować również wydatki ponoszone w związku z wykończeniem mieszkania.

Jakie muszę spełnić warunki?

Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego.

Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci (w czasie zaciągnięcia kredytu mogą mieć inne mieszkanie, przy czym w przypadku rodzin z dwojgiem dzieci nie większe niż 50 m2, rodzin z trojgiem dzieci nie większe niż 75 m2, rodzin z czworgiem dzieci nie większe niż 90 m2; rodziny posiadające pięcioro lub więcej dzieci limit metrażowy nie obowiązuje).

Czy będąc w związku nieformalnym, mogę wraz z partnerką ubiegać się o gwarantowany kredyt mieszkaniowy?

Tak, jeżeli osoby będące w związku nieformalnym wychowują wspólnie dziecko/dzieci. W przypadku osób będących w związku nieformalnym, niewychowujących wspólnie dzieci, będzie można ubiegać się o przyznanie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego odrębnie jako jednoosobowe gospodarstwa domowe.

Czy obowiązują kryteria wieku kredytobiorcy oraz limitu powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania?

Nie, ustawa nie określa limitu wieku beneficjenta oraz powierzchni użytkowej nabywanego mieszkania, finansowanego gwarantowanym kredytem mieszkaniowym.

Mam już kredyt na inne mieszkanie. Czy mogę ubiegać się o gwarantowany kredyt mieszkaniowy?

Ustawa nie przewiduje obejmowania gwarancją zaciągniętych już kredytów przeznaczonych na nabycie mieszkania. Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak prawa własności innego mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci.

Czy jeśli posiadam już kredyt hipoteczny, mogę uzyskać „spłatę rodzinną” za powiększenie gospodarstwa domowego o kolejne dziecko?

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym nie przewiduje obejmowania gwarancją innych kredytów niż gwarantowane kredyty mieszkaniowe.

Czy kredyt na zakup działki budowlanej oraz budowę domu jednocześnie, również zalicza się do tego programu?

Tak. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony m.in. na pokrycie wydatków związanych z budową domu jednorodzinnego oraz zakupu nieruchomości gruntowej w celu budowy na niej tego domu.

Jeżeli w przeszłości byłam właścicielką mieszkania, ale już je sprzedałam to mogę skorzystać z programu?

Tak. Warunkiem otrzymania wsparcia jest brak własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego (wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci).

Warunek ten nie odnosi się do posiadania prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego w przeszłości, chyba że zbycie nieruchomości nastąpiło w drodze darowizny na rzecz osoby zaliczanej do I albo II grupy podatkowej w okresie pięciu lat poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Moja żona jest w ciąży z trzecim dzieckiem (posiadamy już dwoje) i jesteśmy w trakcie budowy domu. Obecnie mieszkamy w naszym mieszkaniu o powierzchni 40 m2 i brakuje nam środków na dokończenie budowy. Czy możemy skorzystać z programu?

Tak. Warunkiem udziału w programie jest brak własności mieszkania lub domu jednorodzinnego przez osoby wchodzące w skład danego gospodarstwa domowego. Jednakże wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci.

Wówczas osoby wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego mogą posiadać łącznie prawo własności do jednego mieszkania albo domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m2.

Dodatkowo jeżeli urodzi się trzecie dziecko w trakcie spłaty gwarantowanego kredytu mieszkaniowego zaciągniętego np. na budowę domu jednorodzinnego, przysługiwać będzie jednorazowa spłata części tego kredytu (tzw. spłata rodzinna) w wysokości 60 tys. zł.

Na czym polega spłata rodzinna?

Spłata rodzinna to jednorazowa spłata części kapitału gwarantowanego kredytu mieszkaniowego za kredytobiorcę w przypadku, gdy w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko.

Wysokość spłaty wyniesie 20 tys. zł w przypadku urodzenia się drugiego dziecka oraz 60 tys. zł w przypadku urodzenia się trzeciego albo kolejnego dziecka. Spłata rodzinna zostanie przyznana każdorazowo, gdy w rodzinie kredytobiorcy w trakcie okresu spłaty kredytu, urodzi się dziecko.

Przykład:

Danej rodzinie udzielony został gwarantowany kredyt mieszkaniowy na okres 20 lat. W piątym roku spłaty tego kredytu rodzina powiększyła się o drugie dziecko. Wówczas kredytobiorca otrzyma jednorazowe wsparcie w wysokości 20 tys. zł. Po upływie kolejnych pięciu lat, tj. w dziesiątym roku spłaty kredytu, w tej rodzinie rodzi się kolejne (trzecie) dziecko. Gospodarstwo domowe również otrzyma świadczenie. Tym razem w wysokości 60 tys. zł.

Kiedy, gdzie i jakie dokumenty muszę złożyć?

Wniosek o udzielenie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego wraz z niezbędnymi oświadczeniami o spełnieniu warunków określonych w ustawie, należy złożyć do banku, który przystąpi do programu, zawierając odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przepisy ustawy wejdą w życie 27 maja 2022 r. Po tym okresie jest możliwość ubiegania się o gwarantowany kredyt mieszkaniowy.

Jakie banki biorą udział w programie?

W programie wezmą udział banki, które przystąpią do udzielania gwarantowanych kredytów mieszkaniowych, zawierając odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Przepisy ustawy wejdą w życie 27 maja 2022 r. Po tym okresie będzie można wskazać listę banków. Będzie ona prowadzona i udostępniana na stronie internetowej BGK w zakładce dotyczącej programu.

Czy mogę skorzystać z programu, jeżeli w przeszłości skorzystałem z programu „Mieszkanie dla Młodych”?

Tak, udział w programach mieszkaniowych funkcjonujących w przeszłości („Mieszkanie dla Młodych”, „Rodzina na Swoim”) nie wyklucza udziału w rządowym programie gwarancji zastępującej udział własny kredytobiorcy.

 

PIT-2

Co to jest PIT-2?

PIT-2 to oświadczenie pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek (425 zł).

Gdzie mogę sprawdzić, czy złożyłem oświadczenie PIT-2?

Można to sprawdzić tylko u swojego pracodawcy, np. w wydziale naliczania płac czy u księgowej.

Komu składam PIT-2?

PIT-2 składasz u swojego pracodawcy.

Co się stanie, jeśli w ogóle nie złożę PIT-2?

Jeśli nie złożysz PIT-2, pracodawca nie będzie pomniejszał zaliczek na podatek w trakcie roku (425 zł miesięcznie). Oznacza to, że dopiero składając zeznanie roczne, pomniejszysz podatek o kwotę 5 100 zł (30 000 x 17%).

Czy muszę co roku składać PIT-2?

Nie musisz co roku składać PIT-2. Jeśli złożyłeś go wcześniej, nie musisz składać go ponownie.

Gdzie znajdę wzór PIT-2?

Oświadczenie PIT-2 jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów – pobierz tutaj.

Kiedy powinienem wycofać PIT-2?

PIT-2 powinieneś wycofać, kiedy kwotę zmniejszającą podatek zaczął stosować inny płatnik (np. ZUS, inny pracodawca, któremu złożyłeś PIT-2), lub Ty sam uwzględniasz kwotę wolną przy obliczaniu zaliczek (np. z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej).

Czy mogę złożyć PIT-2 u kilku pracodawców?

PIT-2 składasz u jednego pracodawcy. W przeciwnym wypadku (kilkukrotnego stosowania kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku) może się okazać, że musiałbyś dopłacać do podatku w rocznym rozliczeniu.

Do jakich źródeł przychodów ma zastosowanie PIT-2?

PIT-2 ma zastosowanie do przychodów:

 • ze stosunku pracy,
 • ze spółdzielczego stosunku pracy,
 • ze stosunku służbowego,
 • z pracy nakładczej,
 • z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.
Kiedy mogę złożyć PIT-2?

Zasadniczo PIT-2 składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy, tj. przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia. Nie ma jednak przeszkód (przepisy tego nie wykluczają), aby pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. Nie będzie to skutkowało negatywnymi konsekwencjami ani dla pracodawcy, ani dla pracownika.

Mam tego samego pracodawcę od kilku lat, czy w tym roku powinienem złożyć PIT-2, jeśli złożyłem go przy podpisywaniu umowę o pracę?

Jeżeli złożyłeś oświadczenie PIT-2 przy podpisywaniu umowy o pracę nie musisz go składać w kolejnych latach. To oświadczenie jest skuteczne, jeżeli stan faktyczny w nim wskazany nie ulega zmianie, tj. kiedy kwotę zmniejszającą podatek zaczął stosować inny płatnik (np. ZUS, inny pracodawca, któremu złożyłeś PIT-2), lub Ty sam uwzględniasz kwotę wolną przy obliczaniu zaliczek (np. z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej).

Mam jedną umowę o pracę. Czy muszę (mogę) złożyć PIT-2 u pracodawcy? Kiedy pracodawca zacznie mi uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek?

Mając jedną umowę o pracę, możesz złożyć PIT-2, jeśli chcesz, aby pracodawca uwzględniał kwotę zmniejszającą podatek w trakcie roku. Zasadniczo PIT-2 składa się raz, zaraz po podjęciu pracy u danego pracodawcy. Pracodawca, obliczając zaliczkę, po przyjęciu oświadczenia, uwzględni kwotę zmniejszającą podatek.

Czy jeżeli dostałem już pierwszą wypłatę, mogę złożyć PIT-2?

Tak, możesz złożyć PIT-2 po pierwszej wypłacie.

Mam dwóch pracodawców. Czy PIT-2 składam do każdego z nich?

Nie, możesz złożyć PIT-2 tylko u jednego pracodawcy; najlepiej temu, który wypłaca wyższe wynagrodzenie.

Jestem emerytem/rencistą i pracuję, czy mam złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Nie, w tym przypadku kwotę zmniejszającą potrąca już organ rentowy.

Pracuję na umowę o pracę i prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Czy mam złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Nie możesz złożyć PIT-2 u pracodawcy. Kwotę wolną uwzględniasz przy obliczeniu zaliczki z działalności gospodarczej.

Pracuję na umowę o pracę i mam działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Czy mogę złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Tak, możesz złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.

Pracuję na umowę o pracę i mam działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową. Czy mogę złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Tak, możesz złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.

Pracuję na umowę o pracę i mam działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. Czy mogę złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Tak, możesz złożyć PIT-2 swojemu pracodawcy.

Pracuję na umowę o pracę i z tym samym pracodawcą mam podpisaną umowę zlecenia (o dzieło), co wtedy, czy składam PIT-2?

PIT-2 składamy u pracodawcy, a ulga wynikająca z PIT-2 rozliczana jest tylko z umowy o pracę.

Co w przypadku, gdy w jednej firmie pracuję na umowę o pracę i dodatkowo mam przychody z umowy zlecenia z innej firmy? Czy mogę złożyć PIT-2? Jeśli tak, to komu?

PIT-2 możesz złożyć tylko w firmie, w której pracujesz na umowę o pracę.

Czy jeżeli mam umowę zlecenia/ umowę o dzieło, składam PIT-2?

Nie składasz PIT-2, jeżeli uzyskujesz przychody z umowy zlecenia/umowy o dzieło.

Zmieniam pracę w trakcie roku, czy u nowego pracodawcy muszę złożyć PIT-2?

Jeżeli chcesz, żeby Twój nowy pracodawca również stosował kwotę zmniejszającą podatek, to złóż PIT-2. Jeśli nie złożysz oświadczenia PIT-2, to nowy pracodawca nie będzie stosował kwoty zmniejszającej podatek.

Czy jeżeli zrezygnuję z pracy u danego pracodawcy, u którego miałem złożony PIT-2, a wynagrodzenie będzie wypłacane „z dołu”, czyli po ustaniu stosunku pracy, to czy były pracodawca zastosuje mi kwotę zmniejszającą?

Ponieważ wszystkie oświadczenia wygasają po rozwiązaniu stosunku pracy, przy wypłacie wynagrodzenia po zakończeniu umowy pracodawca nie będzie stosował kwoty zmniejszającej podatek.

Rozpoczynam drugą pracę (równolegle) w trakcie roku, czy muszę złożyć PIT-2 u drugiego pracodawcy, jeżeli u pierwszego go już składałem? A jeżeli u pierwszego nie był złożony PIT-2, to czy mogę złożyć go u drugiego?

Przysługuje Ci jedna kwota zmniejszająca podatek, więc jeśli pracujesz na dwóch lub więcej umowach o pracę, PIT-2 możesz złożyć tylko u jednego pracodawcy. Jeśli już złożyłeś PIT-2 u swojego pierwszego pracodawcy, u drugiego nie możesz go złożyć. Jeśli u pierwszego pracodawcy nie złożyłeś PIT-2 (lub go wycofałeś), możesz złożyć go u drugiego pracodawcy.

Pracuję, a współmałżonek nie osiąga żadnych dochodów. Czy w trakcie roku będzie mi przysługiwała podwójna kwota zmniejszająca podatek? Czy mam złożyć jakiś wniosek? Czy wystarczy PIT-2, czy coś jeszcze?

Jeśli Twój współmałżonek nie uzyskuje żadnych dochodów i planujesz się z nim wspólnie rozliczyć, to oprócz PIT-2 możesz złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, że:

 • Twoje dochody nie przekroczą 120 000 zł – wtedy pracodawca będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował podwójną kwotą zmniejszającą podatek 2 x 425 zł;
 • Twoje dochody przekroczą 120 000 zł – wtedy pracodawca nadal będzie pobierał zaliczkę w wysokości 17% i stosował pojedynczą kwotę zmniejszającą podatek 1 x 425 zł.

Nie ma urzędowego druku, na którym zawiadamiasz pracodawcę o zamiarze wspólnego rozliczenia się z współmałżonkiem.

Samotnie wychowuję dziecko, czy będę mieć podwójną kwotę wolną w trakcie roku? Czy muszę złożyć jakiś wniosek?

Nie, od 2022 roku nie możesz ani w trakcie roku, ani składając zeznanie roczne, skorzystać z odliczenia podwójnej kwoty wolnej. Od 2022 roku jako osoba samotnie wychowująca dziecko możesz w rozliczeniu rocznym skorzystać z odliczenia od podatku w kwocie 1500 zł.

Przekraczam I próg podatkowy, czy mam prawo do stosowania kwoty zmniejszającej? Czy jeśli do momentu przekroczenia tego progu nie złożyłem PIT-2, mogę go złożyć dopiero wtedy?

Tak, masz prawo do kwoty zmniejszającej podatek, również wtedy, gdy przekroczyłeś I próg podatkowy. Co do zasady PIT-2 składasz swojemu pracodawcy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia, ale przepisy nie wykluczają, by Twój pracodawca przyjął i stosował to oświadczenie w dowolnym momencie roku. Nie skutkuje to negatywnymi konsekwencjami ani dla Twojego pracodawcy, ani dla Ciebie.

Mam dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy. Czy złożony przeze mnie PIT-2 będzie miał zastosowanie przy każdej wypłacie?

Nie. Pracodawca może zastosować kwotę zmniejszającą tylko przy jednej wypłacie w danym miesiącu.

 

Dla seniorów

Czy mając emeryturę do 2 500 zł brutto będę płacić podatek PIT?

Nie, mając emeryturę do 2 500 zł brutto nie zapłacisz podatku PIT.

Czy pracując po osiągnięciu wieku emerytalnego będę płacić PIT?

Wprowadzono zwolnienie od podatku PIT dla osób pracujących, które ukończyły 60. rok życia (kobiety) lub 65. rok życia (mężczyźni).

Kiedy mogę skorzystać z zerowego PITu?

Są dwie możliwości:

 • w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek;
 • w zeznaniu podatkowym.
Jakiej wysokości zarobki osób w wieku emerytalnym są zwolnione od podatku?

Limit wolnych od podatków zarobków dla osób w wieku emerytalnym wynosi 85 528 zł.

Przy jakim rodzaju zatrudnienia mogę skorzystać z zerowego PITu dla osób w wieku emerytalnym?

Jest to możliwe jeśli otrzymujesz wynagrodzenie na podstawie:

 • stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy;
 • umowy zlecenia zawartych z firmą;
 • pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Dla seniorów - PIT-0

Pracuję na etacie. W tym roku kończę 65 lat i mam zamiar dalej pracować. Czy aby skorzystać z ulgi dla pracującego seniora, muszę otrzymać decyzję z ZUS przyznającą emeryturę?

Nie, do skorzystania z ulgi wystarczające jest nabycie prawa do emerytury, decyzja nie jest potrzebna. Nie możesz jednak pobierać tej emerytury.

Mam 66 lat. Prawo do emerytury mam od roku, ale jej nie pobieram, gdyż kontynuuję zatrudnienie na umowę o pracę u dotychczasowego pracodawcy. Czy mam prawo do ulgi dla pracujących seniorów?

Tak, od 1 stycznia 2022 r. możesz korzystać z ulgi dla pracujących seniorów.

Czy muszę złożyć wniosek do ZUS o emeryturę, a następnie ją zawiesić, aby dalej pracować i korzystać z ulgi dla pracujących seniorów?

Nie, nie musisz składać takiego wniosku. Prawo do ulgi przysługuje podatnikowi, który nie otrzymuje świadczenia emerytalnego, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego i nabycia prawa do niego.

Mam 65 lat, wróciłem z zagranicy i pracuję na umowę zlecenie zawartą z polską firmą (ze składkami ZUS). Nie otrzymuję żadnych świadczeń rentowych z Polski, mam jednak emeryturę z Niemiec. Czy moje przychody z umowy zlecenia mogą skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów?

Tak, Twoje przychody z umowy zlecenia są objęte ulgą. Emerytura z zagranicy nie pozbawia Cię prawa do ulgi, jeżeli spełniasz pozostałe warunki.

Jestem emerytem, pobieram emeryturę oraz uzyskuję wynagrodzenie za felietony do prasy, które przygotowuję na podstawie umowy o dzieło. Czy mogę skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów?

Nie, gdyż nie spełniasz warunku dotyczącego rodzajów przychodów oraz niepobierania emerytury.

Jeśli spełniam warunki do ulgi dla pracującego seniora, ale nie złożyłam pracodawcy oświadczenia o stosowaniu ulgi, czy mogę z niej skorzystać w zeznaniu rocznym?

Tak, możesz skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym, jeśli spełniasz warunki. To, że pracodawca nie stosował tej ulgi w trakcie roku, nie wyklucza jej zastosowania w zeznaniu rocznym.

Osiągnąłem wiek emerytalny. Pracuję i nie pobieram emerytury ani renty. Jakie dokumenty mam złożyć do pracodawcy, aby stosował ulgę dla pracującego seniora? Czy wystarczy tylko oświadczenie o spełnieniu warunków do jej stosowania?

Tak, wystarczy, że złożysz swojemu pracodawcy na piśmie oświadczenie, że spełniasz warunki do stosowania tej ulgi. Pamiętaj, że w tym oświadczeniu musisz zawrzeć klauzulę o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Nie ma urzędowego wzoru oświadczenia (możesz sam je zredagować lub skorzystać z przykładowego wzoru na końcu przewodnika). Nie musisz składać pracodawcy innych dokumentów, aby zastosował tę ulgę. Pracodawca zastosuje ulgę najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał Twoje oświadczenie.

 

Dla pracowników

Czy mając wynagrodzenie do 2 500 zł brutto będę płacić podatek PIT?

Nie, mając wynagrodzenie do 2 500 zł brutto nie zapłacisz podatku PIT.

Jak zmienia się próg podatkowy?

Od 1 stycznia 2022 r. próg podatkowy wynosi 120 000 zł – do tej kwoty stawka podatku to 17%. Powyżej tej kwoty stawka wynosi 32%.

Ile wyniesie moja nagrodzenie po zmianach?

Sprawdź w kalkulatorze wynagrodzeń: https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/kwota-wolna-polski-lad/kalkulator-wynagrodzen-polski-lad/

Dla jakich grup zawodowych został obniżony ryczałt?

Dla trzech grup osób:

 • świadczących usługi w obszarze IT – stawka ryczałtu wynosi 12%;
 • wykonujących zawody medyczne (tj. lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położnych, pielęgniarek, psychologów, fizjoterapeutów) – stawka ryczałtu wynosi 14%;
 • wykonujących zawody techniczne (tj. architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych) – stawka ryczałtu wynosi 14%.

 

Ulga dla klasy średniej

​​​​​​Na czym polega „ulga dla klasy średniej”?

„Ulga dla klasy średniej” polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która ustalana jest indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskiwanych przychodów. Ulga dotyczy wyłącznie przychodów podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej (z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku).  W przypadku pracowników ulga będzie stosowana przez płatników „z urzędu” już przy poborze zaliczki na podatek (niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi następuje na pisemny wniosek pracownika).

Kto może skorzystać z „ulgi dla klasy średniej”?

Skorzystają z niej pracownicy i przedsiębiorcy, którzy w roku podatkowym uzyskają przychody w wysokości mieszczącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Czy muszę złożyć wniosek, żeby skorzystać z „ulgi dla klasy średniej”?

Nie, ulga w przypadku pracowników będzie stosowana „z urzędu”. Niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi następuje na pisemny wniosek pracownika.

Czy mam złożyć wniosek do pracodawcy, żeby zastosował ulgę dla klasy średniej przy obliczaniu zaliczki na podatek od mojego wynagrodzenia?

Nie musisz składać takiego wniosku. Pracodawca zastosuje tę ulgę przy obliczaniu zaliczki na podatek, jeżeli w danym miesiącu osiągniesz przychody z pracy w kwocie od 5701 zł do 11 141 zł.

Osiągam wyłącznie przychody z pracy. W jakiej sytuacji warto złożyć do pracodawcy wniosek, żeby nie stosował ulgi dla klasy średniej?

Jeżeli spodziewasz się, że po zakończeniu roku podatkowego suma Twoich przychodów z pracy będzie niższa niż 68 412 zł albo przekroczy kwotę 133 692 zł i nie chcesz w rozliczeniu rocznym ewentualnie dopłacać podatku, złóż wniosek o niestosowanie ulgi.

Czy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej mogę złożyć do pracodawcy w trakcie roku?

Tak, wniosek o niestosowanie ulgi możesz złożyć w dowolnym momencie danego roku. Pracodawca zaprzestanie stosowania ulgi najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

Mam tylko przychody z pracy. Czy ulga dla klasy średniej będzie miała zastosowanie, jeśli złożyłem pracodawcy wniosek o niestosowanie tej ulgi, a na koniec roku okazało się, że moje przychody z pracy mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł?

Tak, masz prawo skorzystać z ulgi dla klasy średniej w zeznaniu rocznym – nawet jeśli pracodawca nie stosował jej w trakcie roku.

Co się stanie, jeśli pracodawca zastosuje ulgę dla klasy średniej, a na koniec roku okaże się, że przekroczyłem kwotę przychodów z pracy 133 692 zł i ulga mi nie przysługuje?

W związku z tym, że w zeznaniu rocznym nie będziesz mógł uwzględnić tej ulgi, może to skutkować koniecznością dopłaty podatku.

Osiągam przychody wyłącznie z działalności gospodarczej. Czy mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Możesz z niej skorzystać, jeżeli osiągane przychody z tej działalności, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu (z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł i opodatkowujesz je według skali podatkowej (17% lub 32%).

Ulga ta nie dotyczy przychodów z działalności opodatkowanej według jednolitej 19% stawki podatku (tzw. podatek liniowy), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo w formie karty podatkowej.

Korzystam z ulgi PIT-0 dla pracującego seniora. Czy po przekroczeniu przychodów zwolnionych w kwocie 85 528 zł korzystam z ulgi dla klasy średniej?

Po przekroczeniu przychodów zwolnionych z tytułu ulgi PIT-0 dla pracującego seniora będziesz mógł korzystać z ulgi dla klasy średniej, jeśli Twoje przychody z pracy podlegające opodatkowaniu będą się mieścić w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Jestem przedsiębiorcą i podatek od przychodów z prowadzonej działalności obliczam według skali podatkowej. W trakcie roku sam obliczam i płacę miesięczne zaliczki na podatek. Czy ustalając ich wysokość, mogę nie uwzględniać ulgi dla klasy średniej, nawet jeśli spełniam pozostałe warunki?

Tak, przy obliczaniu zaliczek na podatek możesz nie stosować tej ulgi. Ulgę będziesz mógł odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym.

Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową. Czy mogę skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Nie, gdyż ulga nie ma zastosowania do działalności gospodarczej, od której jest opłacany podatek w formie karty podatkowej.

Pracuję na etacie i w każdym miesiącu otrzymuję dwie wypłaty, jedną na początku miesiąca, a drugą na koniec. Czy pracodawca postąpił prawidłowo, jeżeli przy pierwszej wypłacie danego miesiąca zastosował ulgę dla klasy średniej, a przy drugiej stwierdził, że nie mam do niej prawa z uwagi na przekroczenie limitu miesięcznych przychodów? Czy nie powinien stosować tej ulgi do cząstkowych wypłat w danym miesiącu?

Twój pracodawca postąpił prawidłowo. Pracodawca bierze bowiem pod uwagę łączne przychody z pracy na etacie, jakie uzyskałeś w danym miesiącu (sumę wypłat cząstkowych). Zatem w sytuacji, gdy przy pierwszej wypłacie miałeś prawo do ulgi i ulga została odliczona, a przy drugiej wypłacie łączne Twoje przychody przekroczyły 11 141 zł, pracodawca, obliczając zaliczkę na podatek od drugiej wypłaty, powinien doliczyć do Twoich dochodów kwotę ulgi zastosowanej przy pierwszej wypłacie

Przebywam na zwolnieniu lekarskim. W jednym miesiącu otrzymałem zarówno zasiłek chorobowy w wysokości 4000 zł, jak i wynagrodzenie zasadnicze 8000 zł. Czy w tym miesiącu przysługuje mi ulga dla klasy średniej, skoro łączne przychody przekroczyły kwotę 11 141 zł?

Tak, ponieważ dla potrzeb ulgi dla klasy średniej nie uwzględnia się zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego – stanowią one przychody z innych źródeł, a nie z pracy na etacie. Uzyskane przychody z pracy (8000 zł) mieszczą się w limicie uprawniającym do skorzystania z ulgi.

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz przychody z pracy. Czy mogę korzystać z ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu miesięcznej zaliczki z działalności gospodarczej?

Tak, możesz, jeżeli łączne Twoje przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne), licząc od początku roku, mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce stosujesz wzór 1., w którym „A” oznacza przychody uzyskane od początku roku do miesiąca włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej.

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz przychody z pracy. Czy mogę korzystać z ulgi dla klasy średniej przy obliczaniu kwartalnej zaliczki z działalności gospodarczej?

Tak, możesz, jeżeli łączne Twoje przychody z pracy oraz przychody z działalności gospodarczej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodu z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne) od początku roku mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł. Do obliczenia kwoty ulgi przy zaliczce stosujesz wzór 1., w którym „A” oznacza przychody uzyskane od początku roku do kwartału włącznie, za który obliczasz zaliczkę z działalności gospodarczej.

Osiągam przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej oraz z pracy. Czy muszę w związku z tym złożyć do pracodawcy wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej przy poborze zaliczki od dochodów z pracy?

Nie musisz. Ulga dla klasy średniej może być jednocześnie uwzględniana przez Twojego pracodawcę przy poborze zaliczki od dochodów z Twojej pracy oraz przez Ciebie przy odprowadzaniu zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej. Pamiętaj jednak, że w limicie przychodów uprawniających Cię do skorzystania z ulgi uwzględniasz oba te przychody.

Czy jest jakiś przewodnik dotyczący "ulgi dla klasy średniej"?

Tak, są dostępne dwa przewodniki:

 

Inne ulgi podatkowe

Na czym polega wsparcie zatrudnienia innowacyjnych pracowników?

Umożliwia zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy, płaconej np. przez pracodawcę na podstawie umowy o pracę, jeśli pracodawca:

 • poniósł w roku podatkowym stratę
 • lub nie uzyskał dochodu pozwalającego na odliczenie przysługującej kwoty w ramach ulgi B+R.

Dowiedz się więcej: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001099#3

Kim jest innowacyjny pracownik?

To pracownik, który co najmniej 50% czasu pracy poświęca na realizację działalności B+R. Dotyczy to również osób świadczących usługi w zakresie realizacji działalności B+R na podstawie umowy zlecenia i o dzieło.

Dowiedz się więcej: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001099#3

Co oznacza IP-BOX i B+R?

Wyróżniamy ulgę B+R oraz preferencję IP Box – obie stanowią zachęty podatkowe, wspierające system innowacji.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B R) polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo - rozwojowych.

Ulga IP Box polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z komercjalizacji praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (na przykład patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach działalności B+R przedsiębiorcy.

Od 2022 roku przedsiębiorcy mogą stosować obie ulgi jednocześnie.

Dowiedz się więcej: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001099#4

Na czym polega ulga konsolidacyjna?

Jest to możliwość odliczenia kwoty wydanej na nabycie udziałów w spółce posiadającej osobowość prawną. Może z tego skorzystać podatnik CIT, będący przedsiębiorcą uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych.

Ulga wyniesienie do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 250 000 zł w roku podatkowym.

Żeby skorzystać z ulgi należy spełnić następujące warunki:

 • spółka, której udziały (akcje) są nabywane, ma siedzibę lub zarząd w Polsce lub w innym państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa;
 • główny przedmiot działalności spółki jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub działalność takiej spółki może być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika, przy czym działalność takiej spółki nie jest działalnością finansową;
 • działalność taka była przez spółkę i przez podatnika prowadzona przed dniem nabycia w niej przez podatnika udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące;
 • w okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów (akcji) spółka i podatnik nie byli podmiotami powiązanymi w rozumieniu ustawy CIT;
 • podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) spółki w ilości dającej mu bezwzględną większość praw głosu w takiej spółce.

Prawo do ulgi traci się przypadku zbycia nabytych akcji przed upływem 36 miesięcy.

Dowiedz się więcej: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001139#4

Na czym polega ulga na IPO?

Ulga IPO dla osoby fizycznej

Jest to zwolnienie z opodatkowania podatkiem PIT dochodów z odpłatnego zbycia (np. ze sprzedaży) akcji objętych lub nabytych w wyniku pierwszej oferty publicznej (IPO).

Zwolnienie obejmuje dochody z odpłatnego zbycia akcji, które:

 • zostały objęte lub nabyte przez podatnika w wyniku pierwszej oferty publicznej
 • oraz  odpłatne zbycie akcji nastąpiło po upływie 3 lat od dnia:
  • 1. dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym,
  • albo  2. wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu (ASO).

Dowiedz się więcej: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001139#4

 

Ulga IPO dla spółki akcyjnej

Spółka akcyjna może dokonać pomniejszenia podstawy opodatkowaniem podatkiem CIT o kwotę stanowiącą:

 • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa;
 • 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej (IPO).

Odliczenia spółka akcyjna może dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym wprowadziła swoje akcje po raz pierwszy do obrotu na rynku regulowanym akcji albo w alternatywnym systemie obrotu.

Dowiedz się więcej: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001139#4

Na czym polega ulga w PIT na powrót z emigracji?

Możesz skorzystać z ulgi w PIT na powrót z emigracji jeśli:

 • osiedlisz się w Polsce, a przez okres co najmniej 3 lat kalendarzowych, poprzedzających osiedlenie oraz czas od początku tego roku do momentu przeniesienia nie posiadałeś w Polsce mieszkania zamieszkania;
 • posiadasz polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej;
 • posiadasz nieprzerwanie (przez okres 3 lat) miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub w Polsce nieprzerwanie przez minimum 5 kolejnych lat kalendarzowych, poprzedzających okres 3 lat kalendarzowych, o których mowa wyżej;
 • posiadasz dowody niezbędne do ustalenia prawa do zwolnienia, w szczególności certyfikat rezydencji;
 • nie korzystałeś wcześniej z tego zwolnienia (w całości lub w części), w przypadku ponownego przeniesienia miejsca zamieszkania do Polski.

W ramach tej ulgi zwolnione od podatku są przychody:

 • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy;
 • z umów zlecenia zawartych z firmą;
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej

uzyskane przez podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania do Polski, w wyniku czego podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli stał się polskim rezydentem podatkowym.

Na czym polega ulga na prototypy?

Jest to możliwość odliczenia od dochodu kwalifikowanych kosztów związanych z produkcją próbną oraz wprowadzeniem produktu na rynek.

Uprawnia do odliczenia od podstawy opodatkowania 30% kosztów związanych z próbną produkcją oraz wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Wysokość odliczenia nie może jednak w danym roku podatkowym przekroczyć 10% dochodu.

Dowiedz się więcej: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001099#1

Czym jest ulga prowzrostowa?

Jest to możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania (w CIT)/podstawy obliczenia podatku (w PIT) kosztów uzyskania przychodów poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, do wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych (w CIT)/z pozarolniczej działalności gospodarczej (w PIT), nie więcej jednak niż 1 mln zł w roku podatkowym.

Dowiedz się więcej: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/001139#4

 

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Jak zmieniło się rozliczanie podatku dla małżeństw?

Nowym rozwiązaniem jest możliwość rozliczenia podatku dla małżeństw wspólnie również za rok, w którym małżeństwo zostało zawarte. Warunkiem jest jednak to, że małżeństwo i wspólność majątkowa funkcjonowały do końca tego roku podatkowego.

Czy z ulgi dla klasy średniej można skorzystać we wspólnym rozliczeniu z małżonkiem? Jeśli tak, to w jaki sposób ją liczyć?

Tak, wspólne rozliczenie małżonków nie wyklucza możliwości zastosowania ulgi dla klasy średniej. We wspólnym rozliczeniu z małżonkiem z ulgi dla klasy średniej może skorzystać każdy małżonek, jeżeli indywidualnie spełnia warunki do jej zastosowania. Jeżeli ich nie spełnia, to z ulgi skorzystają obydwoje małżonkowie pod warunkiem, że połowa rocznych, łącznych ich przychodów uprawniających do skorzystania z ulgi mieści się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Małżonkowie chcą złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Jeden z małżonków uzyskał przychody z pracy w kwocie 50 000 zł, a drugi z małżonków uzyskał wyłącznie przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali w kwocie 65 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie mogą zastosować ulgę dla klasy średniej?

Nie, żaden z małżonków nie skorzysta z ulgi dla klasy średniej, ponieważ nie został spełniony warunek dotyczący limitu przychodów uprawniających do ulgi zarówno liczonej od wspólnych, jak i indywidualnych przychodów małżonków.

Małżonkowie uzyskują przychody z pracy – jeden z małżonków w kwocie 90 000 zł, drugi z małżonków w kwocie 50 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu będą mogli skorzystać z ulgi dla klasy średniej?

Tak. W podanym przykładzie z ulgi dla klasy średniej może skorzystać:

 • każdy małżonek (zarówno mąż jak i żona), ponieważ połowa ich łącznych przychodów z umowy o pracę mieści się w przedziale przychodów od 68 412 zł do 133 692 zł lub
 • ten małżonek, którego przychody w kwocie 90 000 zł mieszczą się we wskazanym przedziale.
Jeden z małżonków uzyskuje przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej w kwocie 135 000 zł. Drugi z małżonków otrzymał emeryturę w kwocie 10 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Nie, żaden z małżonków nie będzie uprawniony do ulgi dla klasy średniej, ponieważ połowa uprawniających do ulgi przychodów z działalności gospodarczej jest niższa niż dolny limit. Z kolei przychody z emerytury nie są uwzględniane przy prawie do ustalenia limitu do korzystania z ulgi klasy średniej.

Jeden z małżonków uzyskał przychody ze stosunku pracy w kwocie 132 000 zł. Drugi z małżonków uzyskał przychody z umowy zlecenia w kwocie 40 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, z ulgi dla klasy średniej może skorzystać indywidualnie tylko ten małżonek, którego przychody z pracy mieszczą się w przedziale od 68 412 do 133 692 zł. Przychody z umowy zlecenia nie są uwzględniane przy ustalaniu prawa do ulgi dla klasy średniej.

Jeden z małżonków uzyskał przychody z umowy o pracę w kwocie 140 000 zł, natomiast drugi z małżonków nie uzyskał żadnych przychodów. Czy we wspólnym rozliczeniu małżonkowie będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, małżonkowie mają prawo zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, ponieważ połowa ich łącznych przychodów mieści się w przedziale przychodów uprawniających do zastosowania ulgi dla klasy średniej (od 68 412 do 133 692 zł). Przy czym z uwagi na brak uzyskiwanych przychodów przez jednego z nich – faktycznego odliczenia ulgi dokona ten małżonek, który uzyskał przychody.

Jeden z małżonków uzyskał przychody z działalności gospodarczej opodatkowane według skali podatkowej (pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne) w kwocie 138 000 zł. Drugi z małżonków otrzymał rentę w kwocie 20 000 zł. Czy we wspólnym rozliczeniu będą mogli zastosować ulgę dla klasy średniej?

Tak, małżonkowie (zarówno mąż, jak i żona) będą mogli zastosować ulgę we wspólnym rozliczeniu, liczoną od połowy łącznych przychodów.

W przypadku złożenia dwóch odrębnych zeznań podatkowych ulga nie będzie mieć zastosowania u żadnego z małżonków z uwagi na przekroczenie rocznego limitu uprawniającego do ulgi przez jednego z małżonków i uzyskanie przychodów, dla których ulga nie ma zastosowania przez drugiego z nich.

 

Dla rolników

Jak zmieniły się dopłaty do paliwa rolniczego?

Aktualnie zwiększono limity zużycia:

 • oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie do 110 litrów na 1ha użytków rolnych;
 • oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła (DJP) do 40 l

do których przysługuje zwrot podatku akcyzowego.

Jak mogę skorzystać z dopłat do paliwa rolniczego?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, możesz złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej, do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, w terminie:

 • od 1 lutego do końca lutego

i

 • od dnia 1 do 31 sierpnia.

Do wniosku o zwrot podatku dołącz m.in. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Jakie są przewidywane zmiany w zakresie rolniczego handlu detalicznego?

Proponowane zmiany:

 • umożliwienie rolnikom, którzy prowadzą rolniczy handel detaliczny (RHD) sprzedaży żywności pochodzenia niezwierzęcego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki, na terytorium całego kraju,
 • zniesienie maksymalnych limitów dotyczących zbytu żywności konsumentom finalnym (limity będą dotyczyć wyłącznie dostaw żywności z zakładów prowadzących RHD do sklepów, stołówek, czy restauracji);
 • podwyższenie kwoty przychodów zwolnionej z podatku dochodowego z 40 tys. zł do 100 tys. zł.(dotyczy przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy - z wyjątkiem produktów uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym).
Kiedy mogę się spodziewać wdrożenia zmian w zakresie rolniczego handlu detalicznego?

Ustawa z dnia 15 grudnia 2021r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia prowadzenia przez rolników rolniczego handlu detalicznego (druk senacki nr 598, druki sejmowe nr 1516 i 1821), wprowadzająca ułatwienia dla podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny, została uchwalona przez Sejm  RP 15 grudnia 2021r. i przekazana do rozpatrzenia przez Senat RP. Po rozpatrzeniu przez Senat RP ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta RP. Przedmiotowa ustawa ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących zwolnień podatkowych, które będą miały zastosowanie od  dnia 1 stycznia 2022r. 

 

Dla przedsiębiorców - ryczał dla przychodów zagranicznych

Na czym polega ryczałt dla przychodów zagranicznych?

Opodatkowanie dotyczy wszystkich przychodów osiąganych za granicą, z wyjątkiem dochodów z CFC.  Ryczałt charakteryzuje się minimalizacją obowiązków podatkowych:

 • podatnik zobowiązany będzie do zapłaty ryczałtu od przychodów uzyskanych za granicą, bez konieczności wykazywania źródeł tych przychodów, wysokości przychodów, państwa ich uzyskania;
 • podatnik nie składa zeznania podatkowego.

Podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem, jeżeli:

 • złoży w terminie oświadczenie o rezygnacji;
 • zmieni rezydencję podatkową;
 • nie wpłaci ryczałtu w terminie;
 • nie dokona wydatków.
Kto może skorzystać z ryczałtu dla przychodów zagranicznych?

Skorzystać z ryczałtu dla przychodów zagranicznych mogą osoby fizyczne, które:

 • przeniosą miejsce zamieszkania (rezydencję podatkową) do Polski;
 • nie były polskimi rezydentami podatkowymi przez co najmniej pięć z sześciu poprzedzających lat podatkowych;
 • będą realizować wydatki na cele określone w odrębnym rozporządzeniu w wysokości min. 100 tys. zł rocznie, w każdym roku podlegania opodatkowaniu ryczałtem.

Te cele to:

 • wzrost gospodarczy;
 • rozwój nauki i szkolnictwa;
 • ochrona dziedzictwa kulturowego
 • lub krzewienie kultury fizycznej.
Jak zadeklarować chęć skorzystania/rezygnacji z ryczałtu dla przychodów zagranicznych?

Deklaruje się poprzez złożenie oświadczenia do urzędu skarbowego. Do oświadczenia o wyborze dołącza certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie poprzedzającym.

Oświadczenie o wyborze składa się do końca stycznia roku następującego po roku zmiany rezydencji podatkowej.  Oświadczenie o rezygnacji składa się do końca stycznia danego roku podatkowego.

Jeżeli podatnik został polskim rezydentem w trakcie roku podatkowego, wysokość ryczałtu ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których był polskim rezydentem.

Jak wygląda rozliczenie w ramach ryczałtu dla przychodów zagranicznych?

Do końca stycznia następnego roku składa się urzędowi skarbowemu pisemne oświadczenie o poniesieniu wydatków (wraz z dowodami).

Na jaki okres maksymalnie można wybrać rozliczenie ryczałtem dla przychodów zagranicznych?

Wybór opodatkowania ryczałtem dla przychodów zagranicznych możliwy będzie na okres maksymalnie 10 lat (możesz wcześniej zrezygnować).

W jakim terminie uiszcza się opłatę ryczałtu dla przychodów zagranicznych?

Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jakiej wysokości jest ryczałt dla przychodów zagranicznych?

Jest stałej wysokości – 200 tys. zł rocznie, niezależnie od wysokości uzyskanego w danym roku przychodu.

Jeżeli podatnik został polskim rezydentem w trakcie roku podatkowego, wysokość ryczałtu ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których był polskim rezydentem.  Ryczałt ma zastosowanie także dla członka rodziny podatnika i wynosi wówczas 100 tys. zł za każdy rok podatkowy niezależnie od wysokości uzyskanego przychodu.

 

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy

Co to jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i kto może z niego skorzystać?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nowy rodzaj świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 35. miesiąca życia. Do świadczenia mogą być uprawnieni rodzice (matka lub ojciec), a także osoby, które przyjęły dziecko na wychowanie i wystąpiły do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

W jakiej wysokości przysługuje?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 12. miesiąc życia do ostatniego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 35. miesiąca życia,  w łącznej,  maksymalnej wysokości 12 tysięcy złotych na dziecko. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie co do zasady wypłacany przez 24 miesiące w kwocie 500 zł miesięcznie na dziecko. Rodzice będą mogli jednak wybrać czy chcą otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące, czy 1000 zł miesięcznie, ale przez 12 miesięcy.

Czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przysługiwać rodzicowi na drugie dziecko w sytuacji, kiedy jego pierwsze dziecko jest już pełnoletnie? Np. matka dziecka złoży wniosek o przyznanie rodzinnego kapitału opiekuńczego na swoje drugie dziecko, które ukończy 12. miesiąc życia w marcu br, natomiast jej pierwsze dziecko jest już pełnoletnie i ma 20 lat.

Tak. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie w takiej sytuacji przysługiwać rodzicowi, bez względu na wiek dziecka pierwszego. Ustawowa definicja pierwszego dziecka oznacza bowiem najstarsze dziecko w rodzinie bez względu na jego wiek; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez matkę albo ojca.

Jaki urząd/organ zajmuje się rozpatrywaniem wniosków i przyznawaniem Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego?

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czy Rodzinny Kapitał Oiekuńczy jest przyznawany w oparciu o kryterium dochodowe?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest świadczeniem niezależnym od dochodów rodziny (brak kryterium dochodowego) oraz zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na dzieci urodzone przed 1 stycznia 2022 r.?

Tak. Prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego przysługuje także rodzicom, którzy  w dniu wejścia w życie ustawy, tj. 1 stycznia 2022 r., mają drugie i kolejne dzieci w wieku od  12. do ukonczenia 35. miesiąca życia.  Na takie dzieci Rodzinny Kapitał Opiekuńczy  przysługuje proporcjonalnie za okres od dnia 1 stycznia 2022 r.  do ostatniego dnia miesiąca, w którym drugie  lub kolejne dziecko ukończy 35. miesiąc życia.

Jestem obywatelem Ukrainy i na podstawie zezwolenia na pobyt stały mieszkam i pracuje w Polsce. Czy należy mi się Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Tak, w takim przypadku cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt stały, ponieważ jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Dodatkowym warunkiem otrzymania Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego jest zamieszkiwanie z dziećmi w Polsce.

Czy samotni rodzice również mogą ubiegać się o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

O Rodzinny Kapitał Opiekuńczy może ubiegać się każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je, po spełnieniu warunków ustawowych zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim, rodzice pozostający w nieformalnych związkach, jak i osoby samotnie wychowujące dziecko.

Jak kapitał będzie wypłacany w przypadku rodziców, którzy są po rozwodzie?

Jeśli rodzice są po rozwodzie — kapitał na dane dziecko przysługuje temu z  rodziców, który z dzieckiem zamieszkuje i na którego utrzymaniu pozostaje dziecko.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, każdy z rodziców będzie mógł złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawuje opiekę naprzemienną i w takim przypadku zostanie przyznany mu kapitał w wysokości połowy kwoty przysługującego kapitału.

Jestem po rozwodzie, z pierwszego małżeństwa mam 19-letniego syna. Zawarłem kolejny związek małżeński i sześć miesięcy temu urodziła się nam córka. Czy w takiej sytuacji będzie mi przysługiwał rodzinny kapitał opiekuńczy na córkę?

Tak. W takim wypadku syn z pierwszego małżeństwa będzie wliczany do składu rodziny wnioskodawcy i będzie traktowany jako pierwsze dziecko. Rodzinny kapitał opiekuńczy będzie w takiej sytuacji przysługiwać rodzicowi na córkę, bez względu na fakt, że rodzic jest po rozwodzie, a pierwsze dziecko pochodzi z poprzedniego małżeństwa czy związku.

Czy muszę składać wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy? Czy może będzie wypłacany automatycznie na wszystkie uprawnione dzieci ?

Tak jak w przypadku świadczeń z programu „Rodzina 500+” czy „Dobry start”, aby uzyskać prawo do Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego konieczne jest złożenie wniosku.

W jaki sposób mogę złożyć wniosek?

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy należy złożyć  wyłącznie w formie elektronicznej –  za pośrednictwem tych samych kanałów wnioskowani online co w przypadku programów „Rodzina 500+” i „Dobry start”, czyli za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub platformy Empatia (portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej).

Co ważne, możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem portalu Emp@tia lub bankowości elektronicznej dotyczy wyłącznie rodziców ubiegających się o świadczenie wychowawcze, którzy posiadają numer PESEL.

Rodzic nieposiadający nr PESEL, a także tzw. opiekun faktyczny, w tym rodzic adopcyjny (czyli osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie)  mogą złożyć odpowiedni wniosek wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Moje drugie dziecko urodziło się 15 czerwca 2021 r. (ukończy 12. miesiąc życia po wejściu w życie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym). Kiedy muszę złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy żeby otrzymać to świadczenie w pełnej wysokości?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje rodzicom na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko to ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia. Zatem na dziecko urodzone 15 czerwca 2021 r. kapitał będzie przysługiwał w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2024 r.

Aby uzyskać kapitał w pełnej wysokości 12.000 zł, rodzic powinien złożyć wniosek w określonym oknie czasowym obejmującym okres między pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia a ostatnim dniem pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. W przypadku dziecka urodzonego 15 czerwca 2021 r., oznacza to że rodzic powinien złożyć wniosek pomiędzy 1 marca 2022 r. a 31 lipca 2022 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie powyższego okna czasowego, łączna wysokość kapitału ulegnie obniżeniu o kwotę 500 zł za każdy miesiąc, który upłynął od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko  ukończyło 12. miesiąc życia.

Powyższy mechanizm daje rodzicom aż 5 miesięcy na złożenie wniosku aby uzyskać kapitał w pełnej wysokości.

Moje drugie dziecko urodziło się 12 marca 2019 r. i skończyło 12 miesiąc życia przed wejściem w życie ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Czy ja też mogę  skorzystać z tego świadczenia? Kiedy powinienem złożyć wniosek ?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy  przysługuje także rodzicom na drugie i kolejne dziecko, które ukończyło 12. miesiąc życia i nie ukończyło 36. miesiąca życia przed dniem 1 stycznia 2022 r. czyli przed dniem wejścia w życie ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym, w wysokości 500 zł za każdy miesiąc proporcjonalnie za okres od 1 stycznia 2022 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko kończy 36. miesiąc życia.

Zgodnie z przepisem przejściowym art. 51 ust. 1 ustawy, na dziecko, które ukończyło 12. miesiąc życia i nie ukończyło 35. miesiąca życia przed dniem 1 stycznia 2022 r., rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje w wysokości, o której mowa w art. 5 ust. 3 (tj. 12 tys. zł), pomniejszonej o kwotę 500 zł za każdy miesiąc począwszy od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, a przypadający przed miesiącem, w którym niniejsza ustawa weszła w życie.

Zatem w przypadku dziecka urodzonego 12 marca 2019 r., kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał w łącznej wysokości 1000 zł (za okres od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. r. czyli 2 mc x 500 zł). Rodzic samodzielnie zadecyduje czy ww. przypadającą mu proporcjonalnie kwotę kapitału opiekuńczego ZUS wypłaci w częściach po 500 zł, czy po 1000 zł (tj. w opisanym przypadku 2x500 zł albo 1x1000 zł).

Co istotne, w przypadku wnioskowania o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy na dziecko, które ukończyło 12. miesiąc życia i nie ukończyło 36. miesiąca życia przed dniem 1 stycznia 2022 r., przepisy ustawy nie przewidują wydłużonego okresu na złożenie wniosku. Zatem aby uzyskać pełną kwotę przysługującego na dane dziecko kapitału, w tym przypadku konieczne będzie aby rodzic złożył wniosek w styczniu 2022 r. W przypadku złożenia wniosku po dniu 31 stycznia  2022 r., Rodzinny Kapitał Opiekuńczy zostanie przyznany od miesiąca złożenia wniosku.

Ile ma czasu ZUS na przyznanie i wypłatę kapitału? Jak szybko rodzic otrzyma pieniądze?

Przepisy ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku o kapitał. Wynosi on 2 miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału nastąpi nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Postępowanie w sprawie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będzie prowadzone w formie elektronicznej. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi rodzic znajdzie na PUE ZUS.

Tak jak w przypadku programu "Rodzina 500+" i "Dobry start" przyznanie przez ZUS kapitału nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej.

Jeśli kapitał zostanie przyznany to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną. Decyzję odmowną w takim przypadku rodzic otrzyma elektronicznie na PUE ZUS. Od decyzji ZUS przysługuje odwołanie do Prezesa ZUS, a następnie skarga do sądu administracyjnego

W jaki sposób będzie wypłacony Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Wypłata przyznanego kapitału będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane we wniosku konto bankowe.

Chciałabym zmienić wysokość pobieranego Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Czy istnieje taka możliwość?

Tak. Ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym przewiduje, że wysokość pobieranego kapitału może zostać zmieniona . Na wniosek rodzica tylko raz w okresie otrzymywania kapitału rodzic może ponownie zdecydować czy chce otrzymywać 500 zł miesięcznie przez dłuższy okres czy 1000 zł miesięcznie ale krócej.

Ustawa o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym zakłada również wprowadzenie stałego dofinansowania do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci nieobjętych rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Komu będzie przysługiwać dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna?

Dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna będzie przysługiwać rodzicom, opiekunom prawnym, innym osobom, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, jeżeli na dziecko nie został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy.

Dofinansowanie będzie przysługiwać:

 • na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
 • na dziecko pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym,
 • na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia.

Dofinansowanie będzie wynosić 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.

Przez jaki czas będzie przysługiwać dofinansowanie?

Dofinansowanie będzie przysługiwać przez okres uczęszczania dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub objęcia opieką przez dziennego opiekuna.

Kto wnioskuje o dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna?

O dofinansowanie będzie mógł wnioskować rodzic, opiekun prawny lub inna osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Wniosek będzie rozpatrywać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Komu będzie przekazywane dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przekazywać dofinansowanie bezpośrednio do instytucji opieki, do której uczęszcza dziecko, czyli odpowiednio do żłobka, klubu dziecięcego lub do opiekuna dziennego. Podmiot prowadzący instytucję opieki będzie zobowiązany do obniżenia, o kwotę dofinansowania, opłaty rodzica/opiekuna za pobyt dziecka.

Kiedy będą mógł złożyć wniosek o dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna?

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 1 kwietnia 2022 r. Istotne jest, że w przypadku złożenia wniosku do 31 maja 2022 r. dofinansowanie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.

 

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Do kogo skierowany jest program?

Do jednostek samorządu terytorialnego, związków jednostek samorządu terytorialnego.

Jaki jest cel programu?

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Czy obecnie trwają nabory wniosków w ramach programu?

Tak. Obecnie trwa nabór drugi i trzeci.

Więcej informacji nt. programu i obecnie trwających naborów znajdziesz na stronie www.bgk.pl/polski-lad

Do kiedy można składać wnioski w ramach drugiego i trzeciego naboru?

Termin naboru wniosków: 28 grudnia 2021 r. - 15 lutego 2022 r. do godz. 17.00

Więcej informacji nt. programu i obecnie trwających naborów znajdziesz na stronie www.bgk.pl/polski-lad

 

7% PKB na zdrowie

Po co rząd chce wprowadzić 7% PKB na zdrowie?

Zdrowie jest najważniejsze. Dlatego rząd stale dąży do poprawy funkcjonowania służby zdrowia. Pewne jest, że bez zwiększonego finansowania nie będzie to możliwe. Celem rządu jest w ciągu najbliższych 6 lat zwiększenie wydatków na zdrowie do 7 proc. PKB - już w 2023 r. osiągną one 6 proc. PKB.

Obok likwidacji limitów do specjalistów to bardzo ważny krok w procesie naprawy polskiej służby zdrowia.

Na co zostaną przeznaczone dodatkowe pieniądze?

Dzięki zwiększonemu finansowaniu polska opieka zdrowotna będzie się cały czas rozwijać, a Polacy będą mieć dostęp do coraz lepszych usług medycznych.  To nie tylko olbrzymie nakłady na zdrowie, ale także jakość i bezpieczeństwo dla Polaków korzystających z publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na:

 • inwestycje,
 • modernizację infrastruktury,
 • cyfryzację,
 • nowe kadry i nowoczesne terapie,
 • zwiększenie wynagrodzenia kadr medycznych.

Skorzystają z nich wszyscy pacjenci – będą mieli szerszy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Zniesienie limitów do specjalistów

Od kiedy zostały zniesione obowiązujące do tej pory limity w zakresie porad lekarzy specjalistów?

W ramach Polskiego Ładu, od 1 lipca 2021 r. wszystkie obowiązujące do tej pory limity w zakresie finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia porad lekarzy specjalistów zostały zniesione.

Czy zniesienie limitów dotyczy również badań diagnostycznych?

Każdy pacjent, który zgłosi się do lekarza w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), otrzyma stosowną pomoc. Dotyczy to porad zachowawczych jak i badań diagnostycznych kosztochłonnych takich jak np. kolonoskopia czy gastroskopia (dotychczas znoszono limity tylko do określonych specjalności, w odniesieniu jedynie do porad pierwszorazowych lub wybranych grup pacjentów).

Co w praktyce oznacza zniesienie limitów do lekarzy specjalistów?

Dzięki zniesieniu limitów pacjenci mogą szybciej dostać się do specjalisty lub na specjalistyczne badania diagnostyczne. Lepsza dostępność do lekarzy specjalistów ze wszystkich dziedzin medycyny przekłada się na krótszy czas oczekiwania na wizytę, a w rezultacie szansę na szybszą diagnozę i skuteczniejsze leczenie. 

Do jakich specjalistów zostały zniesione limity? Czy dotyczy to wszystkich specjalizacji?

Zniesienie limitów dotyczy lekarzy specjalistów ze wszystkich dziedzin medycyny.

Czy zmiany dotyczą również badań zlecanych przez lekarzy specjalistów?  

Zniesienie limitów w opiece ambulatoryjnej dotyczy zarówno porad, zabiegów, jak i badań diagnostycznych, w tym badań kosztochłonnych tomografii komputerowej (TK), czy rezonansu magnetycznego (RM). 

Gdzie mogę szukać informacji o najkrótszych kolejkach / najszybszych terminach wizyt u lekarza specjalisty? 

W Informatorze o terminach leczenia publikowanym przez NFZ pod adresem: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ 

 

{"register":{"columns":[]}}