W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny:

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

Administratorem danych osobowych jest:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli
ul. Narutowicza 11,
37-450 Stalowa Wola

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w następujących celach:

 • wykonywania działalności w zakresie edukacji oraz innej działalności statutowej,
 • realizacji działań promocyjnych Administratora,
 • zatrudnienia - świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • wystawienia faktur, rachunków i prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
 • prowadzenia ewidencji wynikających z przepisów prawa.

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ;
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
 • oraz aktów wykonawczych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów:

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.


Obowiązek informacyjny – nauka zdalna

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy :

Administratorem danych osobowych jest:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli
ul. Narutowicza 11,
37-450 Stalowa Wola

Inspektorem Ochrony Danych jest:
Mateusz Siembab
tel. 733 337 421,
email: rodo@psmstalowawola.pl

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach realizacji podstawy programowej w formie nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Podstawa prawna przetwarzania danych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493).

Dane osobowe w postaci: imię, nazwisko, email będą przechowywane przez czas trwania Rozporządzenia.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji celów statutowych Administratora. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe.

Przysługuje Panu/Pani prawo do sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w przypadku gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy).

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.


Klauzula obowiązku informacyjnego – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli
ul. Narutowicza 11 37-450 Stalowa Wola
(15) 842 11 31 / +48 785 421 131

Inspektorem Ochrony Danych jest:

Mateusz Siembab,
tel. 733 337 421,

email: rodo@psmstalowawola.pl

Monitoring wizyjny umieszczony jest w sposób stały (nieruchomy) na zewnątrz i wewnątrz budynku Placówki.

Monitoringiem wizyjnym objęte są obszary Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli zlokalizowane przy ul. Narutowicza 11 37-450 Stalowa Wola.

Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

 • budynek Placówki (wejście/wyjście, korytarze, klatki schodowe),
 • obszar wokół Placówki (chodniki, parkingi, drogi dojazdowe).

Podstawa prawna zastosowania monitoringu:

 • art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.),
 • art. 6, ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 14 dni. Po tym terminie dane zostają usunięte przez automatyczny nadpis.

Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

Placówka zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu
i zdrowiu osób, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:

 • na wniosek organów prowadzących postępowania

Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Placówki.

Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie
w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

Pani/Pana dane osobowe znajdują się w zbiorze danych Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli i przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

Ma Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.01.2023 15:44 Maciej Witek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Maciej Witek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona danych osobowych 1.0 05.01.2023 15:44 Maciej Witek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}