W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gov.pl/web/psse-czestochowa/

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-30
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-30

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie.

Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-12-30.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
ul. Jasnogórska 15A
42-200 Częstochowa
tel. 34 344 99 00
e-mail: psse.czestochowa@sanepid.gov.pl
ePUAP: /psseczestochowa/skrytka

Osobą kontaktową do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Michał Esmund, e-mail: michal.esmund@sanepid.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343449900. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej w przypadku jej braku.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie zapewnia dostępność architektoniczną poprzez:

 • wejście do obiektu położone jest na poziomie chodnika zewnętrznego,
 • miejscem obsługi klienta jest pokój biurowy zlokalizowany w holu głównym na parterze budynku. W wyjątkowych sytuacjach obsługa odbywa się w pokojach biurowych zlokalizowanych na wyższych piętrach,
 • komunikacja między kondygnacjami zapewniona jest poprzez windę osobową, wyposażoną w przyciski oznaczone alfabetem Braille'a,
 • na kondygnacjach nie ma progów,
 • toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana jest na parterze,
 • osoby z niepełnosprawnością są uprawnione do wjazdu samochodem na parking (brak miejsc do parkowania przed budynkiem),
 • informacje na temat rozkładu pomieszczeń w budynku udostępnione są w sposób wizualny,
 • do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną na adres psse.czestochowa@sanepid.gov.pl lub złożyć osobiście w kancelarii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie, ul. Jasnogórska 15A.

{"register":{"columns":[]}}