W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez:
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie
  ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa
  e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl
  tel.: 34 344 99 00:01
 2. Administratorem Pani/Pana danych jest: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie , ul. Jasnogórska 15A, 42-200 Częstochowa.
 3. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@psse.czest.pl; tel. 34 344 99 32.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na mocy przepisów prawa stojących na straży ochrony zdrowia publicznego w celu realizacji zadań ustawowych przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych ustaw szczególnych i aktów wykonawczych, jak również wykonywania statutowych badań i pomiarów.
 5. Celem przewarzania danych jest:
  1. realizacja zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz wykonywania statutowych badań i pomiarów – art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  2. zawieranie i realizacja umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE w Częstochowie jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych – art. 6 ust. 1 lit b RODO)
  3. ustalanie i dochodzenie należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi, ustalanymi na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
  4. prowadzenie postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach, gdzie takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej – art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  5. kontaktowanie się z klientami/interesantami/kontrahentami w sprawach wnoszonych /zlecanych PSSE w Częstochowie;
  6. prowadzenie postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy i uprawnień pracowników – art. 221 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby będące stroną postępowania administracyjnego w zakresie wglądu w akta sprawy, inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy i organy ochrony prawa – jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator jest zobowiązany do przekazania danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępniania takich danych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych obligatoryjne w przypadku, gdy wynika z realizacji ustawowych zadań inspekcyjnych i obowiązków wynikających z przepisów prawa. W innych przypadkach jest dobrowolne lecz niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich, ani profilowane.
 9. Dokumentacja z danymi osobowymi będzie przechowywana zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie. Po upływie przewidzianego w nim terminu zostanie trwale usunięta z systemów informatycznych oraz zbioru papierowego administratora.
 10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.