W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Komórki organizacyjne PSSE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Dane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
e-mail: dyrektor@psseglogow.pl

Zadania

1. sprawowanie nadzoru nad:

 • higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku, rekreacji dzieci i młodzieży,
 • warunkami pracy w zakładach pracy,
 • warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji,
 • warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,
 • warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej,

2. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych w nadzorowanych obiektach,

3. prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,

4. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych,

5. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych, warunkujących zdrowie ludności,

6. prowadzenie działalności przeciwepidemicznej,

7. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno -sanitarnego nadzorowanych obiektów,

8. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu egzekucyjnym,

9. prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowania w tych sprawach decyzji administracyjnych,

10. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną,

11. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Głogowie.

Co warte jest podkreślenia i odróżnienia PIS pozytywnie od innych organów kontroli to fakt, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głogowie organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo - zdrowotną w środowiskach lokalnych społeczności, których celem jest:

 • ukształtowanie odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych,
 • zaznajomienie społeczeństwa z czynnikami ryzyka zdrowotnego,
 • popularyzacja zasad higieny i racjonalnego żywienia,
 • upowszechnianie metod zapobiegania chorobom,
 • wreszcie pobudzenie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia.
Oddział laboratoryjny

Dane

Oddział Laboratoryjny
e-mail: lab@psseglogow.pl

Oddział Laboratoryjny stanowi wydzieloną komórkę organizacyjną Stacji podlegającą bezpośrednio Dyrektorowi PSSE w Głogowie

Oddział Laboratoryjny składa się z:

Laboratorium Badań Mikrobiologicznych

Materiały

Laboratorium Badań Mikrobiologicznych
Sekcja Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

Dane

Sekcja Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia
e-mail: hzzipu@psseglogow.pl
Sekcja Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega p.o. Zastępcy Dyrektora PSSE w Głogowie

Zadania

Sekcja Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia prowadzi bieżący nadzór sanitarny nad:

 • przestrzeganiem przepisów sanitarnych w zakresie warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności,
 • warunkami żywienia,
 • obrotem przedmiotami użytku,
 • opracowywaniem zbiorowych ognisk zatruć pokarmowych,
 • RASFF- Systemem Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt.

W oparciu o działalność Sekcji wypracowywane są zalecenia i wydawane decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie, a także materiały konieczne do przygotowania ocen bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie głogowskim.

Sekcja Higieny Komunalnej

Dane

Sekcja Higieny Komunalnej
e-mail: hk@psseglogow.pl
Sekcja Higieny Komunalnej zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega p.o. Zastępcy Dyrektora PSSE w Głogowie

Zadania

 • sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej oraz środkami transportu osobowego,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad urządzeniami do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego nad kąpieliskami i basenami kąpielowymi oraz zwyczajowymi miejscami kąpieli,
 • sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska,
 • pobieranie prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęć wodnych, sieci wodociągowych, basenów i zwyczajowych miejsc kąpieli do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych,
 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad przewozem i ekshumacją zwłok (szczątków) ludzkich,
 • wydawanie opinii sanitarnych.

W oparciu o działalność Sekcji wypracowywane są wnioski, zalecenia i wydawane decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie dotyczące zagadnień komunalnych.

Sekcja Higieny Pracy

Dane

Sekcja Higieny Pracy
e-mail: hp@psseglogow.pl
Sekcja Higieny Pracy zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega p.o. Zastępcy Dyrektora PSSE w Głogowie

Zadania

Sekcja Higieny Pracy zajmuje się bieżącym nadzorem nad zakładami pracy w zakresie:

 • warunków zdrowotnych środowiska pracy, celem wzmocnienia ochrony zdrowia pracowników przed negatywnym oddziaływaniem szkodliwych i uciążliwych czynników występujących w miejscu pracy, a w szczególności zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w związku ze sprawowaniem bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w sprawie chorób zawodowych,
 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie wprowadzania do obrotu oraz stosowania:
  •     substancji chemicznych i ich mieszanin, 
  •     produktów biobójczych, 
  •     prekursorów narkotyków kategorii 2 i 3, 
  •     substancji powierzchniowo czynnych i detergentów,
 • nadzór nad podmiotami gospodarczymi w zakresie:
  • występowania substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym 
  • lub mutagennym w środowisku pracy,
  • występowania szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy,
  • usuwania i zabezpieczania wyrobów zawierających azbest,
  • przestrzegania zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych (dopalaczy).
Sekcja Epidemiologii

Dane

Sekcja Epidemiologii
e-mail: ep@psseglogow.pl
Sekcja Epidemiologii zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega p.o. Zastępcy Dyrektora PSSE w Głogowie

Zadania

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności oświatowozdrowotnej,
 • kontrolowanie jakości procesów sterylizacji,
 • kontrolowanie prawidłowości wykonywania zabiegów mycia i dezynfekcji w nadzorowanych obiektach,
 • opiniowanie nowo otwartych placówek służby zdrowia i punktów szczepień,
 • zbieranie i analiza materiałów dotyczących zagadnień epidemiologicznych oraz opracowywanie na tej podstawie odpowiednich zaleceń i wytycznych,
 • przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych w przypadkach niektórych chorób zakaźnych,
 • opracowywanie ognisk chorób zakaźnych,
 • opracowanie oraz aktualizowanie planu działania przeciwepidemicznego wsytuacjach kryzysowych,
 • sprawowanie nadzoru nad osobami chorymi zakaźnie oraz osobami z ich otoczenia i nosicielami,
 • dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,
 • opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej, przekazywanie ich do realizacji zakładom opieki zdrowotnej oraz kontrola realizacji tych programów i planów
Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny

Dane

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
e-mail: zns@psseglogow.pl
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega p.o. Zastępcy Dyrektora PSSE w Głogowie

Zadania

Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny zajmuje się:

 • uzgadnianiem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 • uzgadnianiem dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 • uczestniczy w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,
 • inicjowaniem przedsięwzięć oraz prac w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych wydawane są opinie, postanowienia i decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie.

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Dane

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
e-mail: hdm@psseglogow.pl
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega p.o. Zastępcy Dyrektora PSSE w Głogowie

Zadania

Działalność Samodzielnego Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży wynika z art. 4, ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2015r, poz. 1412, z póź zm.).

Realizacja zadań w zakresie nadzoru nad zdrowymi, bezpiecznymi, higienicznymi warunkami pracy i pobytu dzieci i młodzieży w zakładach nauczania, wychowania oraz placówkach wypoczynku i rekreacji poprzez eliminowanie szkodliwości i uciążliwości środowiskowych przez:

 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad higieną pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach światowo – wychowawczych i szkołach wyższych,
 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad higieną procesu nauczania,
 • nadzór nad warunkami funkcjonowania palcówek letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • nadzór w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w palcówkach nauczania,
 • prowadzenie postępowania administracyjnego i egzekucyjnego,
 • współpracowanie z władzami oświatowymi miasta i powiatu oraz organizacjami społecznymi i młodzieżowymi w zakresie poprawy stanu sanitarnego w placówkach nauczania i wychowania,
 • wydawanie opinii sanitarnych dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobyt i nauki w placówkach nauczania i wychowania rozpoczynających działalność,

Powyższe działania realizowane są w:

 • placówkach opieki nad dziećmi do lat 3,
 • punktach przedszkolnych, przedszkolach,
 • szkołach wszystkich typów,
 • szkołach wyższych,
 • placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • placówkach opiekuńczych,
 • placówkach wsparcia dziennego,
 • placówkach pracy pozaszkolnej,
 • placówkach rekreacji,
 • placówkach z pobytem całodobowym,
 • placówkach wypoczynku.
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Dane

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
e-mail: oz@psseglogow.pl
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega p.o. Zastępcy Dyrektora PSSE w Głogowie

Zadania

 • inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych na podstawie programów edukacyjnych i akcji oświatowo-zdrowotnych,
 • zaznajamianie społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz udzielania pierwszej pomocy,
 • pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia,
 • organizowanie konkursów, olimpiad i imprez prozdrowotnych,
 • przeprowadzanie oceny działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz zakłady opieki zdrowotnej, inne zakłady, instytucje i organizacje oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności,
 • współpraca w zakresie polityki zdrowotnej z władzami samorządowymi oraz współpraca w realizacji zadań i różnego typu prozdrowotnych programów edukacyjnych z lokalnymi mediami.
Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki

Dane

Statystyka Medyczna
e-mail: stat@psseglogow.pl
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega p.o. Zastępcy Dyrektora PSSE w Głogowie

Zadania

 • Prowadzenie na bieżąco rejestru podejrzeń zachorowań oraz rejestru ustaleń zachorowań na choroby zakaźne,
 • Sprawdzanie poprawności wypełniania kart zgłoszeń chorób zakaźnych wpływających do PSSE z uwzględnieniem numeru statystycznego i nazwy jednostki chorobowej oraz daty zachorowania i urodzenia pacjenta,
 • Prawidłowe wypełnianie sprawozdań z zachorowań na choroby zakaźne i zatruć związkami chemicznymi oraz ich zgodność z rejestrem chorób zakaźnych o ustalonym rozpoznaniu,
 • Sporządzenie sprawozdań rocznych z zachorowań na wybrane choroby zakaźne, wg płci, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości
 • Sporządzenie bieżącej kumulacji chorób zakaźnych i wyliczanie wskaźnika zapadalności z podziałem na poszczególne sprawozdania dwutygodniowe,
 • Sporządzenie rocznego sprawozdania o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania z zatrudnienia
 • Nadzór nad prawidłowym przyjmowanie oraz załatwianiem skarg, sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Gromadzenie planów pracy i sprawozdań z wykonania planów pracy wszystkich komórek organizacyjnych PSSE i ich ocena formalna
 • Sporządzanie dodatkowych informacji, zestawień, wykresów, tabel dotyczących badań i analiz statystycznych.
 • Przeprowadzanie analizy wybranej dokumentacji pod względem statystycznym.
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej

Dane

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega Dyrektorowi PSSE w Głogowie

Zadania

 • świadczenie pomocy prawnej,
 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • występowanie przed sądami i urzędami,
 • sporządzanie umów i weryfikacji umów oraz innych przedkładanych dokumentów pod względem ochrony interesów pracodawcy poprzez składanie na nich stosownych podpisów,
 • uczestniczenie w negocjacjach przedumownych,
 • rozpowszechnianie i uaktualnianie przepisów prawnych,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu obsługi prawnej,
 • wykonywanie innych czynności związanych z obsługą prawną.
Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej

Dane

Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Informatycznej
e-mail: informatyk@psseglogow.pl
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega Dyrektorowi PSSE w Głogowie

Zadania

 • nadzorowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz funkcjonowania sieci komputerowej Powiatowej Stacji,
 • wykonywanie konserwacji sprzętu komputerowego,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z komputeryzacją Powiatowej Stacji,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Powiatowej Stacji,
 • nadzorowanie przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
 • nadzorowanie funkcjonowania strony BIP,
 • nadzorowanie bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych zgodnie z instrukcją obowiązującą w Powiatowej Stacji.
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości

Dane

Główny Specjalista ds. Systemu Jakości
e-mail: jakosc@psseglogow.pl
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega Dyrektorowi PSSE w Głogowie

Zadania

 • Utrzymanie odpowiedniego i aktualnego systemu jakości, w tym:
  • dostosowanie go do zmian przepisów prawnych, kryteriów akredytacji, organizacyjnych i personalnych,
  • w zakresie prac realizowanych przez jednostkę kontrolującą,
  • metod i procedur kontroli,
  • koniecznych ze względu na zalecenia wynikające z auditów wewnętrznych i przeglądów okresowych,
 • wprowadzanie stosownych zmian w systemie jakości.
 • aktualizacja dokumentacji systemowej.
 • wdrażanie wprowadzanych zmian.
Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

Dane

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny
Sekretariat
Sekretariat - sekretariat@psseglogow.pl
Kadry - kadry@psseglogow.pl
Księgowość - ksiegowosc@psseglogow.pl

EPUAP - http://epuap.gov.pl skrytka odbiorcza /psseglogow/skrytka

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym bezpośrednio podlega Dyrektorowi PSSE w Głogowie

Zadania

Sekcja Administracyjna i Obsługi Technicznej

 • obsługa administracyjna i gospodarcza w stopniu zapewniającym sprawne wykonywanie działalności podstawowej jednostki,
 • zaopatrywanie komórek organizacyjnych w artykuły biurowe i gospodarcze,
 • obsługa sekretariatu i zarządzanie pełną dokumentacją pracowników (akta osobowe),
 • prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie PSSE,
 • pełna obsługa kasowa dochodów i wydatków prowadzenia,
 • prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania (mandatów)

Sekcja Finansowo-Księgowa

 • Prowadzenie rachunkowości zg. z obowiązującymi ustawami i rozporządzeniami:
  • prowadzenie gospodarki finansowej PSSE tj. wydatków, dochodów budżetowych,
  • naliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych pracowników,
  •  z tytułu składek ZUS,
  • naliczania podatku od wynagrodzeń i rozliczanie z Urzędem Skarbowym podatków od osób fizycznych i VAT,
  • windykacja należności budżetowych, wysyłanie upomnień i tytułów wykonawczych,
  • sprawozdawczość finansowa i budżetowa.