W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Zadania Inspekcji Sanitarnej

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Głogowie jest podmiotem leczniczym stanowiącym aparat pomocniczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie
Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 1. higieny środowiska
 2. higieny pracy w zakładach pracy
 3. higieny procesów nauczania i wychowania
 4. higieny wypoczynku i rekreacji,
 5. zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 6. higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Podstawa Prawna Działalności

 • Realizując swe zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna działa w oparciu o -  między innymi - następujące przepisy prawne:

   

   

  • Ustawa z dnia 14 marca 1985r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 159.)
  • Ustawa z dnia 20 maja 1971r. - Kodeks wykroczeń (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 821 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.  - Kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.  - Kodeks pracy  (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1320 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r.  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1427 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. - Prawo atomowe (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 1792 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. -  Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1121 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach i preparatach chemicznych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 2289 z późn. zm).
  • Ustawa z dnia 09 października 2015r. o produktach biobójczych (tj.  Dz.U. z 2021r., poz. 24)
  • Ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 186 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1845 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 30 marca 2001r.  o kosmetykach  (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 475  z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2020r. poz. 2021 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( tj. Dz.U. z 2020r., poz. 2050 ).
  • Ustawa z dnia 09 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwem używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tj. Dz.U. z 2019., poz. 2182 z późn. zm.).
  •  
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tj.  Dz.U. z 2013r., poz. 1367 z pó źn. zm.).
  • Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2010r., Nr 72, poz. 466 z późn. zm.)
  • Rozp. Rady Ministrów z 03 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego albo przy zgłoszeniu wykonywania tej działalności (tj. Dz.U. z 2009r., Nr 71 poz. 610 z późn. zm.)
  • Rozp. Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie wymagań dotyczących sprzętu dozymetrycznego tj. (Dz.U. z 2002r., Nr 239, poz. 2032).
{"register":{"columns":[]}}