W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Powiatow Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Wielkopolskim.

 • data publikacji strony internetowej : 16.11.2020 r.,
 • data ostatniej istotnej aktualizacji : 16.11.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie grafiki/ zdjęcia mogą być opatrzone tekstem alternatywnym,
 • brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików, załączników w formacie PDF, DOC, itp.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brodzisku Wielkopolskim i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 14.11.2020,
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 14.11.2020,
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Katarzyna Łamaszewska
 • e-mail: koordynator.dostepnosci@psse-grodzisk.pl
 • telefon: 61 44 46 067

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Wielkopolskim
 • Adres: ul. Rakoniewicka 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
 • E-mail: sekretariat@psse-grodzisk.pl
 • Telefon:  61 44 46 067

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 • adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl,
 • telefon organu odwoławczego: 800 676 676.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Grodzisku Wielkopolskim znajduje się w budynku przy ul. Rakoniewickiej 42, 62-065 Grodzisk Wielkopolski.

 • budynek znajduje się ok. 50 metrów od ul. Rakoniewickiej, jest jednokondygnacyjny z dwoma wejściami. Wejście główne znajduje się na parterze. Wejściem bocznym do budynku wchodzi się po schodach (brak pochylni oraz windy),
 • wewnątrz budynku w kilku miejscach znajdują się schody, brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
 • w budynku i przed nimi brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych, brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym,
 • przy wejściu głównym znajduje się domofon - pracownik przychodzi do interesanta i wprowadza Go do wyznaczonego punktu informacyjnego zlokalizowanego na parterze budynku,
 • nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego,
 • przed budynkiem znajduje się parking wspólny ze Powiatowym Inspektoratem Weterynarii – brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.08.2021 14:05 Honorata Ciechańska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 12.08.2021 14:05 Honorata Ciechańska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}