W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Kierownictwo jednostki

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
mgr inż. Walerian Silski
e-mail: sekretariat@psse-grodzisk.pl

Kierownik Oddziału Nadzoru
mgr inż. Jagoda Jurga
e-mail: jagoda.jurga@psse-grdzisk.pl

Gł.Księgowy
mgr Żaneta Bednarczyk
e-mail: zaneta.bednarczyk@psse-grodzisk.pl


Uprawnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Wielkopolskim jest uprawniony do:

 1. Kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach.
 2. wstępu na terenie miast i wsi do:
  1. zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład,
  2. obiektów użyteczności publicznej, obiektów handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład,
  3. środków transportu i obiektów z nimi związanych, w tym również na statki morskie, żeglugi śródlądowej i powietrzne,
  4. obiektów będących w trakcie budowy.
 3. Żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób.
 4. Żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych.
 5. Pobierania próbek do badań laboratoryjnych.
 6. Wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.
 7. Wydania decyzji celu usunięcia  uchybień, w przypadku stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 8. Wydania decyzji dotyczącej unieruchomienia zakładu  pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcia obiektu użyteczności publicznej, wyłączenia z eksploatacji środka transportu, wycofania z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcia lub zaprzestania innych działań w przypadku stwierdzenia naruszeń, które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.
 9. Wydania decyzji nakazującej likwidację hodowli lub chowu zwierząt w przypadku stwierdzenia naruszeń, które stanowią  bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.
 10. Wydania decyzji nakazującej wstrzymanie obrotu detergentami  lub ich wycofanie w przypadku stwierdzenia  niezgodności z przepisami.
 11. Wydania decyzji dotyczącej wstrzymania produkcji, wprowadzania do obrotu lub wycofania z rynku substancji chemicznych i ich mieszanin, produkowanych lub wprowadzanych do obrotu niezgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
 12. Wydania decyzji  wstrzymującej wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu  bądź nakazującej wycofanie  z rynku produktu, do czasu przeprowadzenia badań jego bezpieczeństwa, w przypadku którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że stwarza on zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.
 13. Zgłaszania sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu nowych technologii lub zmian w technologii, dopuszczeniu do obrotu materiałów stosowanych w budownictwie lub innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi - jeżeli w toku wykonywanych czynności stwierdzi, że z powodu nieuwzględnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w obowiązujących przepisach mogłoby nastąpić zagrożenie życia lub zdrowia ludzi.
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
30.07.2021 19:31 Honorata Ciechańska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Honorata Ciechańska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Kierownictwo 1.0 30.07.2021 19:31 Honorata Ciechańska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}