W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. zwanego dalej „RODO” informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu, reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu\Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu z siedzibą w: 62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 6
e-mail:  sekretariat@psse-poznan.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
tel.: 62 767 76 43
Na podstawie RODO oraz zgodnie z art. 158 ustawy o ochronie danych osobowych obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni dotychczasowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji Pan Łukasz Bijak.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
 • wykonywania statutowych badań laboratoryjnych.

Podstawa przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. g RODO, w szczególności w związku z:

- ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ,

- ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,

- ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,

- ustawą z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych,

- ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ,

- ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych ,

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ,

- ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ,

- ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ,

- ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ,

- ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ,

- ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia ,

- ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ,

- ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ,

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych .

4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z wyżej wymienionych przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2012 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu z dnia 9 października  2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.

 

7. Przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych niż wynika to z przepisów prawa,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 • uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art. 15 RODO dotyczącej:
  - występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  - celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  - stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  - ewentualnym źródle pozyskania danych;
  - udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  - planowanego okresu przechowywania danych.

Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.10.2021 09:25 Jarosław Kołodziej
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Jarek Kołodziej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 1.0 18.10.2021 09:25 Jarosław Kołodziej

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}