W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

INFORMACJA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH .

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej przywołane jako RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).


Administratorem danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczna w Mińsku Mazowieckim z siedzibą: Pl. Jana Kilińskiego 10, 05-300 Mińsk Mazowiecki jest Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej (Powiatowy Inspektor Sanitarny).


Dane kontaktowe:  tel. 25 758 22 32 ,

e-mail: sekretariat.psse.minskmazowiecki@sanepid.gov.pl

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):

e-mail: iodo.psse.minsk@sanepid.gov.pl


Dane osobowe są przetwarzane w celu: ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;


Podanie danych jest obligatoryjne w przypadku, gdy wynika z realizacji ustawowych zadań inspekcyjnych i obowiązków wynikających z przepisów prawa. W innych przypadkach jest dobrowolne.

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

 

1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;

4. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;

5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;

6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

7. Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych;

8. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

9. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

10. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

11. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

12. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;

13. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

14. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

15. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych:

16. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

 

1. Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

3. Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.

 

{"register":{"columns":[]}}