W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

e-mail: hz.psse.nysa@sanepid.gov.pl

Kierownik Oddziału: mgr inż. Janina Komarow

 

Zakres działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

Do zakresu działania Oddziału Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy między innymi:

Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące:

 • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
 • nadzoru nad jakością zdrowotną żywności,
 • warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami.

Szczegółowe zadania Oddziału Higieny Żywności Żywienia Przedmiotów Użytku i Kosmetyków

W oparciu o Ustawę z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia realizowane są zadania związane z:

 • kontrolą wymagań dotyczących stosowania oraz wprowadzania do obrotu substancji dodatkowych do żywności określonych w rozporządzeniu nr 1333/2008.
 • kontrolą wymagań dotyczących stosowania oraz wprowadzania do obrotu enzymów spożywczych określonych w rozporządzeniu nr 1332/2008.
 • kontrolą wymagań dotyczących aromatów, składników żywności o właściwościach aromatyzujących oraz rozpuszczalników używanych lub stosowanych w produkcji określonych w rozporządzeniu nr 1334/2008,
 • kontrolą wymagań dotyczących najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, określonych w rozporządzeniu nr 396/2005,
 • kontrolą wymagań dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania wyrobów gotowych, informacjami nt. miejsca i źródła pochodzenia (surowców, półproduktów, produktów gotowych,) oraz dokumentacji towarzyszącej ww. środkom spożywczym pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dla nowej żywności i nowych składników żywności (rozporządzenie Nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności,
 • kontrolą wymagań dotyczących suplementów diety oraz procesów wzbogacania żywności, ze szczególnym uwzględnieniem oznakowania wyrobów gotowych, informacjami nt. miejsca i źródła pochodzenia (surowców, półproduktów, produktów gotowych,) oraz dokumentacji towarzyszącej ww. środkom spożywczym pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dla nowej żywności i nowych składników żywności (rozporządzenie Nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności,
 • monitorowaniem produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z rozporządzeniem Nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności,
 • kontrolą ujęcia, instalacji i urządzeń służących do wydobywania, transportu i rozlewu, a także opakowania, wprowadzania do obrotu i znakowania naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych,
 • kontrolą wymagań dotyczących grzybów (świeżych i suszonych) i przetworów grzybowych,
 • kontrolą prawidłowości znakowania środków spożywczych (kontrola prawidłowości oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych zgodnie z rozporządzeniem nr 1924/2006),
 • kontrolą podmiotów działających na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w zakresie dobrej praktyki produkcyjnej określonej w rozporządzeniu nr 2023/2006,
 • kontrolą podmiotów zajmujących się recyklingiem w zakresie wymagań określonych w rozporządzeniu nr 282/2008,
 • kontrolą podmiotów działających na rynku spożywczym w zakresie przestrzegania w zakładach wymagań higienicznych określonych w rozporządzeniu nr 852/2004,
 • rejestracją oraz zatwierdzaniem, warunkowego zatwierdzania, przedłużaniem warunkowego zatwierdzenia, zawieszaniem oraz cofaniem zatwierdzenia zakładów działających na rynku spożywczym,
 • prowadzenie na bieżąco bazy danych obiektów branży żywnościowej będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • wydawaniem decyzje o wykreśleniu z rejestru zakładów będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru zakładów będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • rejestracji oraz wydawania zatwierdzenia obiektów lub urządzeń ruchomych i tymczasowych, dla podmiotów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność z tych obiektów lub urządzeń,
 • rejestracji urządzeń dystrybucyjnych, oraz prawidłowości ich znakowania, dla podmiotów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność z tych urządzeń,
 • kontrolą materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w zakresie określonym w rozporządzeniu nr 1935/2004 oraz w rozporządzeniu nr 282/2008,
 • dokonywaniem urzędowych kontroli żywności w zakresie bezpieczeństwa żywności, w odniesieniu do: żywności pochodzenia niezwierzęcego produkowanej i wprowadzanej do obrotu, przywożonej z państw trzecich oraz wywożonej i powrotnie wywożonej do tych państw, produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się w handlu detalicznym, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, o której mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 853/2004, prawidłowości stosowania zasad systemu HACCP w zakładach objętych nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • kontrolą żywności genetycznie zmodyfikowanej oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do wykorzystania jako żywność w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu nr 1829/2003, rozporządzeniu nr 1830/2003 oraz rozporządzeniu (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. Urz. UE L 287 z 05.11.2003, str. 1),
 • zlecania badań laboratoryjne dla celów urzędowych kontroli żywności i żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • w ramach granicznej kontroli sanitarnej prowadzenie kontroli żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz materiałów lub wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, przywożone z państw trzecich,
 • wydawania świadectw stwierdzających spełnianie przez towary objęte graniczną kontrolą sanitarną wymagań zdrowotnych,
 • wykonywania zadań dotyczące powiadamiania o niebezpiecznej żywności, w tym żywności pochodzenia zwierzęcego oraz paszach określonych w przepisach o paszach oraz o materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach sieci systemu RASFF,
 • kontrole podmiotów działających na rynku spożywczym dotyczącą przestrzegania ustawy o ochrony zdrowia przed następstwami użycia tytoniu i wyrobów tytoniowych.

 

{"register":{"columns":[]}}