W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach

 

Wstęp Deklaracji

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Obornikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://www.gov.pl/web/psse-oborniki.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Udostępnione na stronie internetowej filmy promocyjne są opracowywane stopniowo w formie tekstowej w postaci odrębnego pliku DOC.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 21.03.2023 (aktualizacja).

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 61 29 60 407.

Koordynator ds. dostępności

Pani Joanna Kamińska

email: joanna.kaminska02@sanepid.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 5 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • w pobliże budynku dojechać można autobusami komunikacji miejskiej – od strony północnej linie nr 21, 22, 31, przystanek na ul. Stanisława Staszica (na wysokości ul. Majora Mikołaja Dobrzyckiego) – vis-a vis budynku Urzędu; od strony południowej linie nr 21, 22, 32, 34, przystanek na ul. Młyńskiej (300 m do budynku Urzędu – dojście wzdłuż ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego). Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na: https://www.oborniki.pl/komunikacja-miejska/rozklady-jazdy/.
 • budynek, w którym siedzibę ma PSSE w Obornikach jest obiektem, który posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym (schody),
 • przed budynkiem od strony ulicy Kowanowskiej wyznaczone są dwa stanowiska postojowe dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne, dwa stanowiska znajdują się od strony ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego,
 • do budynku prowadzą ogólnodostępne dojścia od ul. Piłsudskiego 76 oraz dojście od ulicy Kowanowskiej.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 • dostęp do stacji umożliwia osobom winda zlokalizowana od ulicy Kowanowskiej, z boku budynku,
 • sekretariat podmiotu oznakowany w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych, brak oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • winda ma przyciski oznaczone alfabetem Braille’a,
 • korytarze pozwalają na poruszanie się na wózkach,
 • wejście do podmiotu oznakowane naklejką z pętlą indukcyjną (urządzenie przenośne dostępne w sekretariacie),
 • toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • wejście do podmiotu schodami wyposażone w dwie poręcze.

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. z dnia 16 listopada 2022 r., Dz. U. 2023, poz. 100 ze zm.): osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku, gdzie mieści się PSSE w Obornikach.

Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym, psem przewodnikiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

Informacja dla niesłyszących o dostępności tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. z dnia 1 grudnia 2022 r., Dz. U. 2023, poz. 20) art. 3 pkt 5 ustawy; w PSSE w Obornikach aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy:

 • zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza migowego co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem zaplanowanej wizyty w PSSE w Obornikach
 • wskazać metodę komunikowania się PJM (polski język migowy), SJM (system językowo migowy) albo SKOGM (sposoby komunikowania się osób głuchoniemych).
 • zgłoszenia można dokonać w dowolny sposób:

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać również z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat i potrafić komunikować się z osobami załatwiającymi sprawę.

 

Koordynator do spraw dostępności

Joanna Kamińska

email: joanna.kaminska02@sanepid.gov.pl

 

 

 

 

 

 

Oborniki, 21.03.2023 r.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
19.05.2021 09:13 Oliwia Kasprzycka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
PSSE Oborniki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 8.0 21.03.2023 21:04 Aida Fularz
Deklaracja dostępności 7.0 08.11.2022 12:09 Oliwia Kasprzycka
Deklaracja dostępności 6.0 24.06.2022 10:03 Oliwia Kasprzycka
Deklaracja dostępności 5.0 24.06.2022 10:03 Oliwia Kasprzycka
Deklaracja dostępności 4.0 28.03.2022 09:40 Oliwia Kasprzycka
Deklaracja dostępności 3.0 28.03.2022 09:38 Oliwia Kasprzycka
Deklaracja dostępności 2.0 11.06.2021 09:19 Oliwia Kasprzycka
Deklaracja dostępności 1.0 19.05.2021 09:13 Oliwia Kasprzycka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}