W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach działający na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 195) wykonujący zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki o nadanym numerze REGON 639680862 będącej jego siedzibą.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: iod@psse-oborniki.pl.
 3.  Dane osobowe są przetwarzane w ramach działań inspekcyjnych wynikających
  z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2021 poz. 195), mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego.
 4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 5. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony
  i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia spraw na mocy przepisów prawa, którym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach sprawy przekazał. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowników w Urzędzie systemów informatycznych.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.).
{"register":{"columns":[]}}