W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

                                                            KLAUZULA INFORMACYJNA

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.(dalej: Rozporządzenia (UE) 2016/679) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję:

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach działającej jako podmiot leczniczy wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę Wielkopolskiego pod numerem 000000023964.

Dane kontaktowe Administratora:

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki,

tel.: 61 29 60 407, adres e-mail: sekretariat.psse.oborniki@sanepid.gov.pl,

strona internetowa: www.gov.pl/web/psse-oborniki, skrytka w ePUAP: /PSSE-Oborniki/SkrytkaESP

2. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod.psse.oborniki@sanepid.gov.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w następujących celach:

1) Realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych.

2) Realizacji zadań przypisanych podmiotowi leczniczemu.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

a) Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

2) ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

3) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;

4) ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;

5) ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;

7) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

8) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

9) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

10) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;

11) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

12) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

13) ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;

14) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

15) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

16) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

17) ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

18) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r w sprawie chorób zawodowych;

19) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu;

20) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań         w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń;

21) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru chorób zakaźnych oraz okresu przechowywania danych zawartych w tym rejestrze;

22) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska     w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone za zwierząt na ludzi lub    z ludzi na zwierzęta;

23) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami              i szczątkami ludzkimi.

b) Realizacji umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE w Obornikach jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f Rozporządzenia (UE) 2016/679).

c) Realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tzn. rozpatrzenia skargi, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego,               na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

d) Prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien w drodze mandatu)    na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach, gdzie takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań,          w szczególności:

1) Inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, samorządowe, sądy i organy ochrony prawa - jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych.

2) Inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: K.P.A.) przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania.

3) Dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, chyba, że będzie wynikać to z decyzji właściwego organu.

6. Dane przetwarzane przez Administratora będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów aktów oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami o archiwizacji przez okres wynikający z ww. przepisów.

7. Administrator informuje o prawie do:

a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie zgodnym z art. 15 Rozporządzenia (UE) 2016/679).

b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie zgodnym z art. 16 Rozporządzenia (UE) 2016/679).

c) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie zgodnym z art. 18 Rozporządzenia (UE) 2016/679).

d) sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (w zakresie wg art. 21 Rozporządzenia (UE) 2016/679).

Korzystanie z uprawnień RODO nie dotyczy prowadzonego postępowania administracyjnego,             w oparciu o przepisy przewidziane przez Kodeks postępowania administracyjnego. Dostęp do akt postępowania czy sprostowania dokumentów znajdujących się w aktach postępowania realizowany jest      w oparciu o zasady K.P.A.                                                                                                                                             Inaczej mówiąc zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają                   z przepisów prawa. To, z jakiego prawa może Pani/Pan skorzystać zależy od podstawy prawnej          oraz celu przetwarzania danych osobowych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są tak od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, jak i z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów,      jak i od podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W sytuacji, gdy dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą, ich podanie warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym w podaniu, wniosku, piśmie, wniesionych przez daną osobę,          a przekazanie danych kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi.

10. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania (zgodnie z art. 22 Rozporządzenia (UE) 2016/679).                   Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

{"register":{"columns":[]}}