W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zadania i kompetencje

Zadania Powiatowej Stacji:
1) sprawowanie nadzoru nad warunkami:
     a) higieny środowiska,
     b) higieny pracy w zakładach pracy,
     c) higieny procesów nauczania i wychowania,
     d) higieny wypoczynku i rekreacji,
     e) zdrowotnymi żywności, żywienia oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością i kosmetykami,
      f) higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
2) wykonywanie czynności kontrolnych;
3) prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;
4) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
5) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działań w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
6) opracowywanie ocen i analiz epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;
7) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
8) prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego;
9) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
10) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;
11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;
12) prowadzenie spraw z zakresu statystyki publicznej;
13) prowadzenie spraw pracowniczych, ekonomiczno-administracyjnych oraz finansowych Powiatowej Stacji;
14) wykonywanie innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustaw
i przepisów wykonawczych.

Kompetencje:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:
1. Wstępu na terenie miast i wsi do:
- zakładów pracy oraz wszystkich pomieszczeń
i urządzeń wchodzących w ich skład,
- obiektów użyteczności publicznej, obiektów
handlowych, ogrodów działkowych i nieruchomości
oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich
skład,
- środków transportu i obiektów z nimi związanych,
- obiektów będących w trakcie budowy,
2. Żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób,
3. Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych,
4. Pobierania próbek do badań laboratoryjnych,
5. Wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi, a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa,
6. Nakazać w drodze decyzji usunięcie stwierdzonych naruszeń, wymagań higienicznych i zdrowotnych,
7. Unieruchomić zakład pracy lub jego część, zamknąć obiekt użyteczności publicznej, wyłączyć z eksploatacji środek transportu, wycofać z obrotu środek spożywczy, przedmiot użytku, kosmetyk lub inny wyrób mogący mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjąć lub zaprzestać innych działań, jeżeli naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia,
8. Zlikwidować hodowlę lub chów zwierząt,
9. Do kontroli zgodności budowanych obiektów z wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, określonymi w obowiązujących przepisach,
10. Zgłoszenie sprzeciwu przeciwko uruchomieniu wybudowanego lub przebudowanego zakładu pracy lub innego obiektu budowlanego, wprowadzeniu nowych technologii, dopuszczeniu do obrotu materiałów stosowanych w budownictwie lub innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi – jeżeli w toku wykonywanych czynności stwierdzi, że z powodu nie uwzględnienia wymagań higienicznych i zdrowotnych określonych w obowiązujących przepisach mogłoby nastąpić życia lub zdrowia ludzi,
11. Do zabezpieczenia pomieszczeń, środków transportu, maszyn i innych urządzeń, środków spożywczych, przedmiotów użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością kosmetyków i innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludności.

Powyższe zadania, kompetencje i uprawnienia wynikają z ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
09.06.2021 09:41 Oliwia Kasprzycka
Wytwarzający/ Odpowiadający:
PSSE Oborniki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Zadania i kompetencje 1.0 09.06.2021 09:41 Oliwia Kasprzycka

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}