W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach informuje, że w związku z obowiązującym w kraju zagrożeniem epidemiologicznym ze strony koronawirusa SARS-CoV-2, w celu sprawnego przebiegu czynności zajmowania przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej stanowiska odnośnie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1186 ze zm.) odbiory budowlane nie ulegają zawieszeniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Obornikach wskazuje, aby uniknąć zakłócenia i trudności w prowadzonej działalności gospodarczej w branży budowlanej, a także podmiotów oczekujących na odbiór budynków i lokali, w tym mieszkalnych należy przyjąć w przedmiotowym zakresie poniższy tryb postępowania, który wpłynie na usprawnienie postępowania przed organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

1) przestawienie przez inwestora, w wyjątkowej sytuacji, informacji wskazującej na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy – np. grożąca niepowetowana strata materialna lub inny ważny interes inwestora, bądź jego kontrahentów, wskazanie kluczowych terminów wiążących te podmioty itp.).

2) doręczenie organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompletnej dokumentacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 55 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w tym dokumentacji technicznej i innych materiałów – opisowych, graficznych lub wizualnych – w tym dokumentacji fotograficznej, bądź nagrań wideo).

Wykaz dokumentów jakie inwestor powinien przedłożyć organowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej celem uzyskania stanowiska, o którym mowa w art. 56 ww. ustawy, po uzgodnieniu telefonicznym w zależności od rodzaju, typu i zakresu inwestycji.

Uwaga: Punkt 1 obligatoryjnie zaś pozostałe dokumenty odpowiednio do zakresu wykonywanych prac i zastosowanych rozwiązań. PPIS w Obornikach zastrzega sobie prawo możliwości zobowiązania inwestora do przedstawienia dokumentów innych niż wymienione jeśli uzna, że są one niezbędne do oceny zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym w zakresie oceny warunków sanitarnohigienicznych.

 1. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany zatwierdzony decyzją administracji architektoniczno-budowlanej) – do wglądu.

 2. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego
  z projektem budowlanym.

 3. Oświadczenie kierownika budowy dotyczące stosowania właściwych wyrobów budowlanych.

 4. Wynik badania wody pobranej przez przedstawiciela laboratorium wykonującego badania (laboratorium posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną) z instalacji wewnętrznej budynku, w punkcie najbardziej odległym od wodomierza (analizy pełnej fizyko-chemicznej i bakteriologicznej w sytuacji gdy obiekt zaopatrywany jest w wodę z indywidualnego ujęcia lub gdy w obiekcie istnieje indywidualna stacja uzdatniania wody pitnej, bakteriologicznej w zakresie oznaczenia: ogólnej liczby mikroorganizmów w temperaturze 22˚C, Escherichia Coli, Enterokoki w przypadkach pozostałych). Gdy w obiekcie istnieje stacja uzdatniania wody pitnej badaniu podlega woda uzdatniona co powinno być wykazane w sprawozdaniu z badania w formie stosownego zapisu. Ponadto gdy w obiekcie istnieje stacja uzdatniania wody pitnej należy także przedstawić ocenę higieniczną, o której mowa w art. 12 ust.2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

 5. Opinia o drożności, szczelności i samodzielności przewodów spalinowych
  i przewodów wentylacji grawitacyjnej.

 6. Protokół z pomiarów wydajności wentylacji mechanicznej / klimatyzacji / w zakresie ilości powietrza wentylacyjnego, sporządzony przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia budowlane.

 7. Protokół z pomiarów poziomu dźwięku A od wyposażenia technicznego budynku
  (w szczególności wentylacji mechanicznej) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, wymienionych w PN-87/B-02151/02 wykonanych zgodnie z PN-87/B-02156.

 8. Protokół z pomiarów dźwięku A określający poziom dźwięku A od urządzeń instalacji wentylacji mechanicznej /klimatyzacji/ w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy chronionej (w przypadku instalacji urządzeń na zewnątrz budynku).

 9. Protokół odbioru przyłącza wodociągowego oraz przykanalików zapewniających podłączenie obiektu do miejskich sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej lub umowa
  o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków.

 10. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu sieci ciepłowniczej (przyłącze, węzeł cieplny) lub umowa na sprzedaż energii cieplnej.

 11. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przyłącza gazowego.

 12. Protokół odbioru przyłącza elektroenergetycznego lub inny dokument potwierdzający podłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.

 13. Protokół odbioru instalacji do wykrywania poziomu stężeń zanieczyszczeń wskaźnikowych, świadectwa kalibracji detektorów, w przypadku współpracy instalacji z instalacją wentylacji mechanicznej protokół potwierdzający prawidłowość współpracy obu instalacji wraz ze scenariuszem pracy instalacji wentylacji mechanicznej.

 14. Zgoda PWIS na zastosowanie wyłącznie oświetlenia sztucznego w pomieszczeniach stałej pracy (jeżeli zachodzi taka konieczność).

 15. Zgoda PWIS na zaniżenie wysokości pomieszczeń (jeżeli zachodzi taka konieczność).

 16. Zgoda PWIS na umieszczenie poniżej poziomu terenu poziomu podłogi pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (jeżeli zachodzi taka konieczność).

 17. Zgoda PWIS na zmniejszoną, nie więcej niż do 5m od okien i drzwi do budynków
  z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi i 1,5m od granicy z sąsiednią działką, odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe (jeżeli zachodzi taka konieczność).

 18. Zgoda PWIS na pomniejszoną odległość pokryw i wylotów wentylacji ze zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i granicy działki sąsiedniej (jeżeli zachodzi taka konieczność).

 19. Stanowisko PWIS dotyczące odległości zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i kompostowników o pojemności powyżej 50 m3 od budynków przeznaczonych na pobyt ludzi (jeżeli zachodzi taka konieczność).

 20. Zgoda PWIS na lokalizację pomieszczeń, o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, magazynowym i o pomieszczeniach pomocniczych przeznaczonych na pobyt ludzi w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku (jeżeli zachodzi taka konieczność).

 21. KRS, NIP.

{"register":{"columns":[]}}