W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

(realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych)

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) uprzejmie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z siedzibą w Radomiu, ul. gen. L. Okulickiego 9D, 26 – 601 Radom, e – mail: radom@psse.waw.pl, tel:  (48) 345 15 89.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych, możecie Państwo kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: iod.radom@psse.waw.pl.
 3. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań należących do właściwości Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu wynikających z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią również pozostałe obowiązujące przepisy prawne, w szczególności:

 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 3. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.
 4. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych.
 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 6. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 7. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 8. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
 9. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
 10. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
 11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
 12. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej.
 13. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 14. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 15. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 16. Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy polegającej na poborze prób i przekazaniu ich do laboratorium w celu wykonania badań laboratoryjnych w zakresie stanu zdrowie, analizy żywności, wody, kosmetyków, przedmiotów użytku, badań i pomiarów środowiska pracy, pomiarów promieniowania oraz pozostałych zadań w zakresie diagnostyki medycznej.
 2. Ponadto Państwa dane w uzasadnionych okolicznościach mogą zostać przetwarzane w oparciu
  o art. 6 RODO w celu realizacji zadań właściwych do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. 
 3. Będziemy przetwarzać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, płeć, adres zamieszkania, nr PESEL, nr NIP, informacje o stanie zdrowia oraz pozostałe dane, które są niezbędne do realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.
 4. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych obowiązków Administratora. Będziemy przekazywać dane wyłącznie:
 1. odbiorcom danych upoważnionych do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa,  w szczególności: organów administracji rządowej i samorządowej, podmiotów sektora ochrony zdrowia.
 2. innym odbiorcom danych, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej  z wyłączeniem sytuacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów prawa do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 3. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO oraz innych obowiązujących przepisów prawnych regulujących ochronę danych osobowych.
 4. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane,            a także zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz Rzeczowym Wykazem Akt.
 5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia spraw przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Radomiu. Przy czym podanie przez Państwa danych jest:
 1. obowiązkowe, jeśli tak zostało określone w przepisach prawa (w razie ich niepodania Administrator nie będzie mógł spełnić obowiązku ustawowego wobec Państwa)
 2. dobrowolne, jeśli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy (konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji zadań lub odmowa zawarcia umowy)
 1. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie będą profilowane.                                                                                                                                      
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.05.2021 12:40 Łukasz Kowalczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Łukasz Kowalczyk
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Klauzula informacyjna 1.0 10.05.2021 12:40 Łukasz Kowalczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}