W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Klauzula informacyjna

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim bardzo poważnie podchodzi do ochrony danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością Stacji. Ochronę Państwa prywatności opieramy o zasadę przejrzystości, kontroli  oraz odpowiedzialności.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH Z UPOWAŻNIENIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje:
 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim

dane kontaktowe: e-mail: sekretariat.psse.sepolnokrajenskie@sanepid.gov.pl ; nr tel. +48 52 388 12 30

dane adresowe: ul. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie

 

 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, w następujący sposób:

drogą elektroniczną: iod.psse.sepolnokrajenskie@sanepid.gov.pl lub numerem telefonu +48 507 069 826

pisemnie pod adresem: ul. Tadeusza Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie

 

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przetwarzane są w celu:
  1. zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego na nadzorowanym terenie, ochrony zdrowia publicznego, w tym zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, ograniczeniu negatywnych skutków wpływu czynników środowiskowych na zdrowie społeczeństwa, tj. realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59) i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO a w zakresie przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. danych medycznych art. 9 ust. 2 lit. b, g, h, i, j RODO);
  2. dokumentowania prowadzonych czynności w postępowaniu administracyjnym (zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO a w zakresie przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. danych medycznych art. 9 ust. 2 lit. b, g, h, i, j RODO);
  3. prowadzenia i dokumentowania postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO a w zakresie przetwarzania danych szczególnych kategorii tj. danych medycznych art. 9 ust. 2 lit. b, g, h, i, j RODO);
  4. ustalania i dochodzenia należności będących nieopodatkowymi należnościami budżetowymi, ustalanymi na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r., poz. 1541 ze zm.), zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2018 r., poz. 1341) (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO);
  5. realizacji umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE w Sępólnie Krajeńskim jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych in. na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),  ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 , poz. 1579), ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2017 poz. 624), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 poz. 729) (art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO);
  6. prowadzenia postępowań w zakresie rekrutacji pracowników, praktykantów i stażystów oraz realizacji obowiązków ciążących na Administratorze jako pracodawcy, jak i realizacji uprawnień pracowników Administratora in. na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, ustawa z dnia 5 sierpnia 2010  r. o ochronie informacji niejawnych, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59) i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych regulujących działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO)
  7. a także w innych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody – w zakresie i celu określonym w treści zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są tak od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, jak i z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów jak i od podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W sytuacji, gdy dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą, ich podanie warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym w podaniu, wniosku, piśmie, wniesionych przez daną osobę, a przekazanie danych kontaktowych umożliwia udzielenie odpowiedzi.

 

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, inne organy administracyjne, sądy i organy ochrony prawa – jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych;
  2. inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy właściwych przepisów przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;
  3. dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi).

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Szczegółowo okres przechowywania akt w tym danych osobowych w nich przetwarzanych określa obowiązujący w PSSE w Sępólnie Krajeńskim jednolity rzeczowy wykaz akt opracowany zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/Pana dane oso­bowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujaw­nione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żąda­nia sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługu­jących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwa­rzania (art. 15 RODO);
  2. do otrzymania kopii danych– uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
  3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie­prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
  4. do usunięcia danych– żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów prze­twarzania lub były przetwarzane niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte było przetwarzanie (art. 17 RODO);
  5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 1. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwier­dzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wo­bec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym for­macie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które do­starczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 2. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w praw­nie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytu­acją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania da­nych w tych celach (art. 21 RODO)

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontakto­wać się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
  W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.

 

CIASTECZKA – INFORMACJE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA KOŃCOWEGO

 

Administrator przechowuje zapytania https kierowane do serwera.

W celu udoskonalenia funkcjonalności Administrator oświadcza, iż wykorzystuje własne pliki cookies, które są wykorzystywane w celu:

 1. konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;
 2. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
 3. prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;
 4. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.

Administrator nie wykorzystuje zewnętrznych plików cookies.

Na podstawie gromadzonych informacji Administrator może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone byłyby w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Użytkowników serwisu.

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookie, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookie ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookie, użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie Administratora odsyłacze mogą przekierowywać użytkownika na inne strony internetowe. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego serwisu przed podaniem swych danych osobowych.

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookie znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak np. https://panoptykon.org/wiadomosc/cookies-informacje-sledzace-rodo.

Materiały

Rozpoznawanie i monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19.
rozpoznawanie​_i​_monitorowanie​_sytuacji​_epidemiologicznej​_obowiązek​_informacyjny.pdf 0.19MB
{"register":{"columns":[]}}