W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinku (dalej PSSE Szczecinek) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinku.
Data publikacji strony internetowej: 30.11.2020r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.11.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały publikowane w formie wideo zostały opublikowane przed wejściem w życie
 • ustawy o dostępności cyfrowej, bądź ich autorem jest inny podmiot/organizacja,
 • brak tekstu alternatywnego w obiektach graficznych i interaktywnych,
 • część dokumentów publikowanych na stronie nie jest dostępna cyfrowo,
 • nie jest stosowana hierarchiczność nagłówków,
 • strona nie jest przystosowana do prawidłowego skalowania na urządzeniach mobilnych

Oświadczenie sporządzono dnia: 05.10.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Sikora, r.sikora@psse.szczecinek.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 94 37 405 59 wew. 232. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji, za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot  publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku mieści się w budynku na ul. Ordona 22, 78-400 Szczecinek.

Wejście główne do budynku:

 • Wejście główne do budynku PSSE w Szczecinku znajduje się od strony ul. Ordona 22,
 • W odległości ok. 150 m. znajduje się przystanek autobusowy.
 • Przed wejściem głównym znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 • Brak wyznaczonego co najmniej 1-go stanowiska postojowego dla samochodów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne,
 • Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami możliwy jest poprzez windę znajdującą się po prawej stronie wejścia głównego.

Wewnątrz budynku:

 • Sekretariat znajduje się po lewej stronie wejścia głównego. Pełni również funkcję punktu informacyjnego.
 • Do punktu informacyjnego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.