W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku, jest udostępniona na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz.782 z późn. zm. ).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Powiatowa Stacja powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Powiatowa Stacja, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Powiatowa Stacja powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Powiatową Stację w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Powiatowa Stacja ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas może zostać pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O wysokości opłaty wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Dla wniosku o udzielenie informacji publicznej nie jest wymagana szczególna forma.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinku w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinku, ul. Ordona 22, 78-400 Szczecinek
 • złożyć osobiście : adres jak powyżej;
 • przesłać na numer fax: 94 37 405 59
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e:mail: psse.szczecinek@pis.gov.pl

Wniosek pisemny powinien obejmować podanie: imienia i nazwiska (nazwy) podmiotu zainteresowanego, jego dokładnego adresu (miejsca zamieszkania lub siedziby), treści żądania oraz podpisu. Należy wskazać, iż zgodnie z art. 78 § 2 k.c. oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z regulacją u.p.e.) jest równoważne formie pisemnej. Wniosek można złożyć korzystając z poniższego formularza.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PONOSZENIEM PRZEZ PSSE W SZCZECINKU DODATKOWYCH KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Lp.

Nazwa usługi

Wysokość opłaty

1

Skopiowanie danych na nośniki elektroniczne:

 • skopiowanie danych na płytę CD, (koszt zakupu płyty CD),
 • skopiowanie danych na płytę  DVD, (koszt zakupu płyty DVD)

 

0.82,- zł

2.10,- zł

2

Sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A4:

 • jednostronnie, w wersji czarno-białej,
 • dwustronnie, w wersji czarno-białej,

0.10,- zł (za każdą kolejną stronę, powyżej dziesięciu)

0.20,- zł (za każdą kolejną kartkę powyżej pięciu)

3

Wydruk komputerowy

0.05,- zł (za każdą stronę powyżej dziesięciu)

4

Sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A3:

 • jednostronnie, w wersji czarno-białej,
 • dwustronnie, w wersji czarno-białej,

0.20,- zł (za każdą kolejną stronę powyżej dziesięciu)

0.40,- zł (za każdą kolejną kartkę powyżej pięciu)

5

Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką pocztową.

Według cennika usług Poczty Polskiej SA.

6

Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką kurierską.

Według cennika usług firm świadczących usługi kurierskie.

7

Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przy pomocy faksu:

 • strefa miejscowa
 • strefa zamiejscowa
 • za granicę

Wyliczona przy uwzględnieniu czasu przesyłu i kosztu połączenia telefonicznego wg cennika TPSA

Materiały

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
wniosek​_o​_udostępnienie​_informacji​_publicznej.pdf 0.03MB