W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacje dla podróżujących

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

MSZ prosi o zachowanie szczególnej ostrożności przy podróżach do Republiki Mołdawii. Obywatele  polscy podróżujący do tego kraju i znajdujący się na jego terytorium powinni

 • zarejestrować się w systemie Odyseusz (msz.gov.pl)
 • na bieżąco śledzić informacje MSZ w Internecie.

Jednocześnie MSZ odradza podróże, które nie są konieczne, do niekontrolowanego przez rząd w Kiszyniowie naddniestrzańskiego regionu Republiki Mołdawii (tzw. Republika Naddniestrzańska). Obywatele polscy, którzy na terenie tej separatystycznej republiki, znajdą się w trudnej sytuacji  lub wejdą w kolizję z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości praktycznie nie mogą liczyć na pomoc i opiekę konsularną polskiej placówki w Kiszyniowie.

Zagrożenie przestępczością pospolitą w Mołdawii jest podobne jak w sąsiedniej Ukrainie. W miejscach zatłoczonych, w trolejbusach i mikrobusach należy uważać na złodziei kieszonkowych.  W sytuacji, gdy podróżujący stanie się ofiarą przestępstwa - napadu, czy kradzieży - należy powiadomić policje dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Mołdawia leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

Wjazd i pobyt

 1. Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?
 • Paszport TAK
 • Paszport tymczasowy TAK
 • Dowód osobisty TAK (nie dotyczy wjazdu na teren tzw. Republiki Naddniestrzańskiej oraz przejazdu przez to terytorium na Ukrainę)
 1. Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Przy wjeździe na teren Republiki Mołdawii termin ważności paszportu winien być dłuższy od zamierzonego okresu pobytu. Nie ma jednak ustalonego minimalnego okresu ważności.

 1. Czy trzeba wyrobić wizę?

Obywatele RP mogą przebywać w Republice Mołdawii bez wiz do 90 dni, w ciągu 6 miesięcy liczonych od daty pierwszego wjazdu.

 1. Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

- Nie ma formalnego obowiązku posiadania biletu powrotnego, jednakże mołdawskie służby graniczne mogą zażądać jego okazania.

- Przy przekraczaniu granicy wymagane jest posiadanie 30 USD na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 150 USD.

- Przy przekraczaniu „granicy” między terytorium kontrolowanym przez władze Republiki Mołdawii a Naddniestrzem należy liczyć się z kontrolą paszportową, celną, ewentualnie kontrolą stacjonujących nad Dniestrem sił pokojowych. W tzw. Republice Naddniestrzańskiej obowiązuje odrębne ustawodawstwo, w tym przepisy meldunkowe. Cudzoziemiec zobowiązany jest do zarejestrowania się w Wydziale Wizowo-Rejestracyjnym (OWIR) w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi grzywną w wysokości ok. 750 USD. Polacy, którzy na terenie tej separatystycznej republiki wejdą w kolizję z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości praktycznie nie mogą liczyć na pomoc i opiekę konsularną polskiej placówki w Kiszyniowie.

 1. Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią?

W sytuacji gdy dziecko podróżuje z członkiem rodziny lub osobą trzecią wymagana jest poświadczona notarialnie zgoda obojga rodziców.

 1. Zasady pobytu

Obywatele RP przyjeżdżający do Republiki Mołdawii na okres powyżej 90 dni mają obowiązek meldowania się w najbliższym komisariacie policji w ciągu pierwszych 3 dni pobytu. Polacy, którzy zamierzają przebywać w Mołdawii do 90 dni są zwolnieni z tego obowiązku. W przypadku jednak, gdy wjazd do Mołdawii następuje z terytorium Naddniestrza meldunku należy dokonać w ciągu pierwszych 3 dni od przyjazdu. Policja, dokonując rejestracji, decyduje o ewentualnym powiadomieniu Biura Imigracji. Przekroczenie maksymalnego okresu pobytu w Republice Mołdawii skutkuje nałożeniem kary administracyjnej wahającej się między 30 a 80 USD. O wysokości  kary decyduje sąd, a do czasu jej uregulowania nałożony zostaje zakaz opuszczania terytorium Republiki Mołdawii.

Ubezpieczenie

Honorowane są międzynarodowe polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych, jeżeli swym zasięgiem obejmują Republikę Mołdawii. Ubezpieczenia osobowe nie są wymagane, natomiast ubezpieczenie komunikacyjne OC jest obowiązkowe. Istnieje możliwość ubezpieczenia się w miejscowych towarzystwach ubezpieczeniowych. W Republice Mołdawii wymagana jest „Zielona karta”.

Zdrowie

Szczepienia ochronne nie są wymagane. Występuje jednak zagrożenie cholerą, dyfterytem, żółtaczką zakaźną. Zaleca się zaszczepienie przeciwko żółtaczce. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej. Obowiązuje zakaz kąpieli w wielu zbiornikach wodnych z uwagi na możliwą obecność zarazków cholery. Woda z sieci wodociągowej nie nadaje się do bezpośredniego spożycia. Stan sanitarny kraju nie jest najlepszy. Państwowa służba zdrowia jest niedoinwestowania, stąd niski poziom opieki medycznej. W ostatnich latach, głównie w Kiszyniowie powstało wiele prywatnych centrów medycznych, świadczących usługi medyczne odpłatnie. Średnia cena wizyty lekarskiej wynosi ok. 300,- MDL (ok. 14 EURO).

Osoby fizyczne mają prawo wwozu/wywozu z/na terytorium Republiki Mołdawii leków przeznaczonych do użytku osobistego przewożonych w bagażu osobistym. Przy wjeździe/wyjeździe do/z Republiki Mołdawii, w zależności od rodzaju transportu i ilości posiadanej przy sobie substancji podlegającej międzynarodowej kontroli, podróżni muszą posiadać dokumenty wymagane w kraju wyjazdu: receptę, zaświadczenie i/lub upoważnienie potwierdzające prawo danej osoby do posiadania przy sobie, na własny użytek preparatów leczniczych zawierających substancje podlegające międzynarodowej kontroli. Dokumenty powinny być przetłumaczone na jeden z języków: angielski/rosyjski/rumuński. Nie ma konieczności przedstawiania ww. dokumentów w przypadku posiadania na własny użytek preparatów zawierających substancje psychotropowe wyszczególnionych w Wykazie III Jednolitej Konwencji ONZ o Środkach Odurzających z 1961 r. oraz w Wykazie IV Konwencji ONZ o Substancjach Psychotropowych z 1971 r. lub w Tabeli III Substancji podlegających kontroli pkt 1 i 3 w przypadku, gdy ilość nie przekracza dawki wymaganej do leczenia oraz gdy podróżny przewozi nie więcej niż jedno opakowanie (ok. 20 dawek) dowolnego preparatu zawierającego substancje podlegające międzynarodowej kontroli. Ilość środków odurzających i psychotropowych dopuszczonych do przewozu przez cudzoziemców nie może przekraczać: dawka na 7 dni - substancje wymienione w tabeli nr II; dawka na 30 dni - substancje z tabeli nr III. Tranzyt przez terytorium Republiki Mołdawii substancji podlegających kontroli wymienionych w tabeli nr I jest surowo zabroniony. (link do tabel: I, II, III)

Szczegółowej informacji odnośnie wwozu konkretnych leków udziela Ambasada Republiki Mołdawii w Warszawie.

Podróżowanie po kraju

Nie ma ograniczeń, jednak ze względu na zły stan dróg, złe oznakowanie, a także nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego przez miejscowych kierowców, poruszanie się po drogach publicznych może być niebezpieczne. Między miastami działa sieć połączeń autobusowych i w mniejszym stopniu kolejowych. Sieć kolejowa jest bardzo słabo rozwinięta.

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. Przy wjeździe samochodem pobierane są opłaty. W miarę możliwości należy unikać jazdy samochodem o zmierzchu i nocą - na drogach często spotyka się nieoświetlone pojazdy, furmanki oraz rowerzystów i pieszych. Nawierzchnie dróg, poza krótkimi niedawno wyremontowanymi odcinkami, są w fatalnym stanie. Zimą drogi są często nieodśnieżone i oblodzone, przez cały rok na drogach mogą znajdować się substancje oleiste. Należy zachować dużą ostrożność w czasie prowadzenia pojazdu, w szczególności motocykli. Drogi są oświetlone jedynie w miastach. Obowiązują ograniczenia prędkości - 60 km/godz. w terenie zabudowanym oraz 90 km/godz. w terenie niezabudowanym. Nakaz jazdy z zapiętymi pasami obowiązuje zarówno w terenie zabudowanym, jak i niezabudowanym. Nie ma problemów z tankowaniem paliwa.. Sporadycznie przy stacjach benzynowych znajdują się restauracje czy kawiarnie.  Sieć warsztatów naprawczych jest poza Kiszyniowem dosyć rzadka. Zwiększa się liczba przydrożnych restauracji i barów. Podróżujący na obcych numerach rejestracyjnych muszą się liczyć z częstymi kontrolami policji drogowej. W razie wypadku drogowego (bez względu na to, czy jest to niegroźna kolizja czy wypadek z ofiarami śmiertelnymi) należy niezwłocznie powiadomić Policję, a do jej przybycia bezwzględnie zakazana jest zmiana pozycji samochodu czy jakakolwiek korekta jego ustawienia.

Kierowca jadący pojazdem, którego nie jest właścicielem przy przekraczaniu granicy Republiki Mołdawii powinien posiadać pisemne oświadczenie właściciela pojazdu, poświadczone notarialnie i przetłumaczone na język mołdawski (rumuński) lub rosyjski. Dokument taki (wyłącznie oryginał z pieczęciami tuszowymi) powinien zawierać dane właściciela pojazdu oraz kierowcy (jak: imię, nazwisko, seria i nr dokumentu tożsamości, seria i nr paszportu, adres zamieszkania), informacje o pojeździe (marka, typ, rocznik, numer rejestracyjny) oraz o okresie użyczenia pojazdu ze specyfikacją trasy, jaką pojazd ma pokonać.

Cło

Przy wjeździe do Mołdawii należy obowiązkowo zadeklarować wwożone środki finansowe powyżej 10 000 euro (lub równowartość w innej walucie) oraz obowiązkowo przy wyjeździe, gdy kwota plasuje się między 10 000 euro a 50 000 euro.

Ilość wywożonych pieniędzy nie może przekraczać kwoty zadeklarowanej i posiadanej przy wjeździe. Próby wywiezienia pieniędzy nie zgłoszonych przy wjeździe są traktowane przez władze jako przemyt, co grozi karą pozbawienia wolności do 2 lat.

Osoby fizyczne nie mogą wywozić z terytorium Republiki Mołdawii przedmiotów o wartości kulturowej. Inne obiekty sztuki mogą być wywożone z terytorium Mołdawii, jeśli posiadają autoryzację wydaną przez Ministerstwo Kultury i Turystyki, w której jest wyszczególniona wartość (cena) obiektu oraz znajduje się informacja, iż obiekt ten nie stanowi wartości kulturowej.

Przy wjeździe na terytorium Mołdawii istnieje obowiązek zadeklarowania dóbr, znajdujących się w posiadaniu turysty. W przypadku rzeczy osobistych, jak również dóbr, które nie należą do tej kategorii, ale nie są też przeznaczone na handel bądź działalność wytwórczą  o łącznej wartości do 200 euro, deklaracja ma formę ustną i nie ma wówczas obowiązku uiszczania opłat celnych.

Do RM można wwieźć, bez opłat celnych, przedmioty z metali i kamieni szlachetnych (maksymalnie 5 sztuk)  o wartości (w sumie) do 100 000 euro.

Przydatne informacje

Walutę należy wymieniać w licznych w Mołdawii kantorach. Większość z nich pracuje od 10.00 do 18.00. Niektóre, szczególnie w dużych miastach, pracują non stop. Różnice kursów walut pomiędzy kantorami bywają bardzo duże. Należy zwrócić uwagę na fakt, że niektóre z kantorów oferujących atrakcyjny na pierwszy rzut oka kurs wymiany, pobierają 2 - procentową prowizję. Kantory mogą odmówić wymiany waluty jeśli banknot jest w złym stanie lub lekko przedarty.

Sklepy otwarte są przeważnie do godziny 18.00, z wyjątkiem Kiszyniowa i większych miast, gdzie niektóre centra handlowe pracują do 21.00 i dłużej. Na licznych w Mołdawii bazarach można kupić prawie wszystko. Pracują w lecie od 8.00 do 17.00, a w zimie od 8.00 do zmierzchu. Stan sanitarny bazarów jest nie najlepszy, dlatego z dużą ostrożnością należy kupować produkty spożywcze.

Sprzedawane w Mołdawii produkty pochodzą przeważnie z importu i bywają nieraz znacznie droższe niż w Polsce.

Najdogodniejszym środkiem komunikacji są mikrobusy (marszrutki). Cena biletu (jednorazowego przejazdu mikrobusem) wynosi w Kiszyniowie ok. 3 MDL. W dużych miastach dobrze działa sieć komunikacji trolejbusowej.

Korzystanie z kart kredytowych - w Mołdawii możliwości płacenia kartą kredytową są ograniczone, płatności dokonuje się głównie gotówką.

Plan Kiszyniowa jest trudny do kupienia. Warto więc skorzystać z bezpłatnych planów oferowanych gościom przez lepsze hotele.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}