W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r.

21.04.2020

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

21.04.2020

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 5 lutego 2020 r. (Dz.U. poz. 184) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę, 10 maja 2020 r., w godz. 7:00-21:00.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie mogłoby się odbyć w niedzielę 24 maja 2020 r. w godz. 7:00-21:00.  

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706).

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, dla wyborców za granicą przewidziane zostało głosowanie osobiste. Należy jednak przypomnieć, że 6 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta, w razie jej wejścia w życie, będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706) na terenie okręgu konsularnego Ambasady RP w Bernie został utworzony jeden obwód głosowania:

•    obwód głosowania nr 131, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Berno, Ambasada RP, Elfenstrasse 20A, 3000 Bern 15.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 • jest obywatelem polskim,
 • najpóźniej w dniu głosowania skończyła 18 lat,
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.
 

Spis wyborców

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego w formie elektronicznej, pisemnie, ustnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem. 

Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY    

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY:

https://ewybory.msz.gov.pl

bądź do Ambasady RP w Bernie:

 • e-mailowo: berno.amb.wk@msz.gov.pl 
 • pisemnie, na adres: Ambasada RP, Elfenstrasse 20A, 3000 Bern 15
 • ustnie: w siedzibie Ambasady RP w Bernie, Elfenstrasse 20A
 • telefonicznie, pod nr tel.: +41 31 358 02 42
 • faksem, na nr faksu: +41 31 358 02 16

Zgłoszenie (plik do pobrania) powinno zawierać:

 • Nazwisko
 • Imię (imiona)
 • Imię ojca
 • Datę urodzenia
 • Numer ewidencyjny PESEL
 • Miejsce pobytu wyborcy za granicą (adres korespondencyjny w Szwajcarii)
 • Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. 
 • Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszenia można dokonać do dnia 7 maja 2020 r., do godziny 24:00

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, nie będzie możliwe.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2020 r., do godz. 24:00.

UWAGA: KONSUL NIE WYDAJE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Konsul, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695), nie będzie wydawał  zaświadczeń o prawie do głosowania. Artykuł 102 wymienionej ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) m.in. w zakresie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie PKW.

Materiały

Zgłoszenie do spisu wyborców
Zgłoszenie​_do​_spisu​_wyborców​_-​_wybory​_prezydenckie.docx 0.02MB