W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polska w Turcji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polska w Turcji.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-21.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-21.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres bazi.tlumaczenia@msz.gov.pl.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym redakcja@msz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 523 93 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ambasada RP w Ankarze

Ambasada RP w Ankarze uprzejmie informuje, że rozwiązania architektoniczne w budynku umożliwiają dostęp do pomieszczeń, w których odbywa się obsługa klientów. Wejście główne do Ambasady wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe umożliwiające wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Istnieje możliwość uzyskania zgody na wjazd na teren placówki samochodem przez osobę niepełnosprawną po wcześniejszym poinformowaniu o zamiarze wjazdu i uzyskaniu zgody. Zapewniony jest wstęp do budynku osoby korzystającej z psa asystującego. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, pracownicy ochrony, pracownicy placówki).

Konsulat Generalny RP w Stambule

Konsulat Generalny RP w Stambule znajduje się na piątym piętrze wielokondygnacyjnego biurowca. Do obiektu prowadzi ogólnodostępne wejście wyposażone w podjazd dla wózków inwalidzkich. Do budynku można wejść poprzez zewnętrzne dwuskrzydłowe, przesuwane drzwi automatyczne. Po wejściu do obiektu wszystkie osoby kontrolowane są przez pracownika ochrony z wykorzystaniem bramki do wykrywania metali oraz skaner bagaży. Dla osób nie mogących przejść przez bramkę używany jest ręczny wykrywacz metali. Po wejściu do budynku należy dodatkowo przejść przez bramki obrotowe, dla osób niepełnosprawnych zamontowano bramkę uchylną. Na piąte piętro, gdzie mieści się Konsulat Generalny RP, można wjechać jedną z trzech wind osobowych oraz jedną windą towarową. Przed wejściem do Konsulatu Generalnego RP osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich kontrolowane są przez pracownika ochrony przy wykorzystaniu ręcznego wykrywacza metali. Placówka konsularna nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Lokal nie dysponuje toaletą dla interesantów.

{"register":{"columns":[]}}