W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

„OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY samochodu marki Mercedes Viano Nr 3/2021

09.10.2021

a3

1.            Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

w Republice Tureckiej

ul. Ataturk Bulvari 241

06-650 Ankara - Kavaklidere PK-20,

 

2.            Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie Sprzedającego,

w dniu 27 października 2021 r., o godz. 12.00.

 

3.            Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz cena wywoławcza:

Przedmiotem sprzedaży jest niżej wymieniony składnik ruchomy, zużyty dla jednostki, jednak nadający się do dalszego użytku:

 

Rodzaj i typ składnika

Ilość

Cena wywoławcza w USD

samochód marki Mercedes Viano

jedna sztuka

12 000

Szczegółowe dane techniczne przedmiotu przetargu stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

4.            Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Składnik majątku ruchomego, będący przedmiotem przetargu, można obejrzeć, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w siedzibie Sprzedającego przy ul Ataturk Bulvari 241; 06-650 Ankara - Kavaklidere PK-20, w dniach od 11 do 27 października 2021 r., w godz. od 10.00 do 14.00. Placówka posiada podwyższony standard bezpieczeństwa i nie ma z tego powodu możliwości obejrzenia przedmiotu sprzedaży bez uzgodnienia terminu. Prosimy również o stosowanie się do obowiązujących zasad sanitarnych.

 

Informacji dotyczących przedmiotu i procedury sprzedaży oraz możliwości umówienia terminu można uzyskać pod adresem e-mail: Suleyman.Sarihan@msz.gov.pl

 

5.            Wysokość wadium oraz forma i termin jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego to jest kwoty 1200 USD.

Wadium należy wnieść wyłącznie poprzez dokonanie przelewu na konto:

Odbiorca:  Polonya Büyükelçiliği, Ataturk Bulvari 241

06-650 Ankara - Kavaklidere PK-20, TURCJA

Nazwa banku : Garanti Bank A.S.

Adres banku : Kavaklıdere Şubesi Ankara

Kod SWIFT: TGBATRISXXX

Numer rachunku bankowego IBAN – TR07 0006 2000 0750 0009 0737 94

z zaznaczeniem, że wszystkie opłaty bankowe ponosi wpłacający.

 

Tytuł: Wadium na kupno Mercedes Viano

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, Sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży/zakupu oferowanego składnika.

 

6.            Oferta złożona w przetargu musi zawierać:

•             Imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy,

•             Nazwę składnika majątku, na jaki złożona jest oferta, oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty.

•             Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się ze stanem przedmiotu przetargu.

•             Oryginał lub kserokopię dowodu wpłaty lub polecenia wykonania przelewu wniesionego wadium (wadium musi znaleźć się na koncie Sprzedającego przed upływem terminu składania ofert).

•             Oświadczenie oferenta na jaki numer konta ma zostać zwrócone wadium.

•             W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do CEIDG lub właściwego rejestru zagranicznego.

•             Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

7.            Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

•             Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć/wysłać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie w oryginale.

•             Koperta winna być zaadresowana wg. poniższego wzoru:

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej

w Republice Tureckiej

ul. Ataturk Bulvari 241

06-650 Ankara - Kavaklidere PK-20,

 

•             Na kopercie powinien znajdować się tytuł:

„Oferta w przetargu na sprzedaż Mercedesa Viano. Nie otwierać do dnia 27 października 2021 r. do godz. 12:00”.

•             Oferty należy składać nie później niż:

-  do dnia 25 października 2021 r. – w urzędzie pocztowym,

- do dnia 27 października 2021 r. do godz. 11:45 -  w siedzibie Sprzedającego, w dni robocze (pon.- pt.) w godz. 9:30-15:00.

Prosimy o stosowanie się do obowiązujących zasad sanitarnych.

•             Oferta jest wiążąca przez 14 dni od dnia otwarcia ofert.

•             Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyn.

 

8.            Odrzucenie oferty:

Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

-  została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;

-   nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 („Oferta złożona w przetargu powinna zawierać”) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty Komisja Przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

9.            Inne informacje:

Przedmiot sprzedaży, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu stanowi własność Ambasady RP w Ankarze, jest wolny od wad prawnych, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich oraz w stosunku do niego nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten  składnik, ani nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za składnik majątku ruchomego, objęty przedmiotem przetargu.

Jeżeli co najmniej dwóch oferentów zaoferuje tę samą cenę, zostanie dodatkowo przeprowadzona aukcja między tymi oferentami.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez i siedzibie Sprzedającego, na podstawie protokołu odbioru.

Wszelkie koszty, opłaty, podatki, w tym w szczególności opłaty celne i/lub homologacyjne, przerejestrowania ponosi Kupujący.

Ambasada RP w Ankarze nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

Ambasada zastrzega, iż zgodnie z prawem miejscowym samochód może być sprzedany wyłącznie członkom korpusu dyplomatycznego lub za granicę.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

 

10.          Wykaz załączników:

- Załącznik nr 1  – dane techniczne i zdjęcia pojazdu

- Załącznik nr 2 –  wzór oferty

- Załącznik nr 3 - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej

Materiały

załącznik nr 3
Załącznik​_nr​_3​_do​_ogłoszenie​_sprzedaż​_RODO​_PL.docx 0.02MB
załącznik nr 2
Załącznik​_nr​_2​_do​_ogłoszenie​_oferta​_na​_sprzedaż​_PL.docx 0.02MB
załącznik nr 1
Załącznik​_nr​_1​_do​_ogłoszenia​_o​_sprzedaży​_dane​_techniczne​_pojazdu​_PL.docx 0.02MB

Zdjęcia (3)

{"register":{"columns":[]}}