W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polska na Ukrainie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska na Ukrainie.

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-27.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-02-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres bazi.tlumaczenia@msz.gov.pl.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym redakcja@msz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 523 93 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ambasada RP w Kijowie

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie uprzejmie informuje, że miejsca postojowe, z których skorzystać mogą osoby niepełnosprawne znajdują się przed budynkiem Ambasady przy ul. Jarosławiw Wal 12 oraz przed budynkiem Wydziału Konsularnego Ambasady Polski w Kijowie przy ul. Bohdana Chmielnickiego 60 w Kijowie. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszego budynków placówki jest jednak nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Konsulat Generalny RP w Charkowie

Konsulat Generalny w Charkowie mieści się w centrum Charkowa w kamienicy umiejscowionej w ciągu budynków przy ul. Alchevskyh 16. Wzdłuż siedziby Konsulatu obowiązuje zakaz zatrzymywania się i parkowania pojazdów. Budynek posiada dwa wejścia, oba od ul. Alchevskyh. Jedno z nich prowadzi do sali przyjęć interesantów. Dostanie się do sali wymaga pokonania 5 schodów. Drugie to główne wejście to Konsulatu – ograniczeniem dla osób ze szczególnymi potrzebami są schody w głównej klatce schodowej, które trzeba pokonać, żeby się dostać się na poszczególne kondygnacje budynku. Sposobem zapewnienia dostępności do budynku dla osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie interesantom, jest dostęp alternatywny, w szczególności zapewnienie wsparcia innej osoby. Budynek Konsulatu dostosowany dla osób korzystających z psa asystującego.

Konsulat Generalny RP we Lwowie

Placówka zapewnia możliwość dostępu do budynków Konsulatu Generalnego RP we Lwowie dla osób niepełnosprawnych:

1. Budynek KG ul. I. Franki 108 – wejście do Wydziału Ruchu Osobowego ( wizowy) od strony ul. Samczuka ( dla petentów ) oraz wejście od strony podwórka (dla pracowników) wszystkie wejścia z poziomu chodnika: drzwi wejściowe szerokie umożliwiające swobodne wejście i wjazd osób na wózku inwalidzkim, możliwość skorzystania z windy osobowej w razie konieczności wjazdu na wyższe piętra budynku. W poczekalni wizowej dwie toalety przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Budynek KG ul. I. Franki 108 – wejście do części biurowej oraz recepcyjnej – szeroki podjazd po pochylni dla wózków inwalidzkich, drzwi wejściowe szerokie umożliwiające swobodne wejście i wjazd osób na wózku inwalidzkim, możliwość skorzystania z windy osobowej w razie konieczności wjazdu na wyższe piętra budynku. Obok Sali Recepcyjnej 2 toalety przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

3. Budynek KG ul. I. Franki 110 – wejście do Wydziału Karty Polaka od strony ul. Samczuka, szeroki podjazd, drzwi wejściowe szerokie umożliwiające swobodne wejście i wjazd osób na wózku inwalidzkim.

Konsulat Generalny RP w Łucku

Konsulat Generalny w Łucku uprzejmie informuje, że miejsce postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych znajduje się przed wejściem do budynku. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszego posiada obniżone krawężniki. Wejście wyposażone jest w drzwi umożliwiające dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Placówka nie jest wyposażona w łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Konsulat Generalny RP w Odessie

Konsulat Generalny RP w Odessie uprzejmie informuje, że w bezpośredniej odległości od budynku Konsulatu nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Istnieje jednak możliwość pozostawienia pojazdu w wyznaczonej strefie przed budynkiem, po uprzednim powiadomieniu.

W celu wejścia do budynku Konsulatu osoby niepełnosprawnej niezbędna jest pomoc osoby towarzyszącej bądź personelu urzędu.

Konsulat Generalny RP w Winnicy

Konsulat Generalny RP w Winnicy mieści się na 7. piętrze kompleksu handlowego SKY PARK, ul. Owodowa 51 (główne wejście od ulicy Sobornej – centralnej arterii miasta). W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a także podjazd dla wózków inwalidzkich.
Do urzędu konsularnego można wjechać z parteru dwoma windami. Przy samym wejściu do konsulatu należy pokonać próg wysokości 4,5 cm. (względy bezpieczeństwa). Same drzwi wejściowe mają szerokość 86 cm. Pracownicy ochrony znajdujący się przy wejściu do konsulatu są przeszkoleni do pomocy przy przekraczaniu progu przez osoby z ograniczeniami ruchowymi. W sali dla interesantów znajduje się toaleta.