W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polska w USA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska w USA.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-30.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-01-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres bazi.tlumaczenia@msz.gov.pl.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym redakcja@msz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 523 93 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Konsulat Generalny RP w Chicago

Konsulat Generalny RP w Chicago uprzejmie informuje, że osobom z niepełnosprawnościami, w celu zaparkowania pojazdu, udostępniany jest podjazd przed bramą wjazdową do konsulatu przy ul. 1530 N. Lake Shore Dr. Konsulat nie dysponuje specjalnie oznakowanymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do konsulatu dla interesantów jest oznakowane i znajduje się przy ul. 1530 N. Lake Shore Dr. Przy bramce wejściowej zamontowany jest na ścianie wideodomofon umożliwiający wejście na teren placówki. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszego między bramką a wejściem do budynku konsulatu jest jednopoziomowy i nie ma krawężników. Wejście do budynku konsulatu dla interesantów poprzedzone jest jednym stopniem, wejście osób z niepełnosprawnościami odbywa się przy wykorzystaniu przenośnej rampy podjazdowej. Przestrzenie komunikacyjne w budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Konsulat Generalny RP w Los Angeles

Konsulat Generalny RP w Los Angeles uprzejmie informuje, że miejsca postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych znajdują się w budynku przy 12400 Wilshire Bldv, w którym znajduje się konsulat, na płatnym garażu podziemnym. Wjazd do garażu jest możliwy od ulicy 1235 McClellan Dr. Aby wjechać do parkingu należy pobrać bilet z automatu. Miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami są oznaczone.

Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszego posiada podjazdy na przejściach dla pieszych. Wejście do biurowca, w którym znajduje się konsulat, jest opatrzone dwuskrzydłowymi manualnymi drzwiami umożliwiający dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich. W biurowcu znajdują się windy. Na 5. piętrze budynku, gdzie znajduje się konsulat są łazienki przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście do konsulatu wiedzie przez dwuskrzydłowe manualne drzwi. Aby zostały otwarte należy skorzystać z domofonu.

Zachęcamy do wcześniejszego umówienia się na wizytę w systemie e-konsulat, gdzie można zgłosić potrzeby dotyczące wizyty.

Konsulat Generalny RP w Houston

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Houston uprzejmie informuje, że na terenie sąsiadującego z budynkiem biurowym garażu, zlokalizowanego przy ulicy 3040 Post Oak Blvd., znajduje się 16 oznaczonych miejsc parkingowych, przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami mają umożliwione wejście na teren budynku, w którym znajduje się urząd konsularny, za pomocą specjalnego podjazdu/rampy, a następnie poprzez wciśnięcie odpowiednio oznakowanego przycisku, uruchomienie automatycznego otwarcia drzwi. Wejście wyposażone jest w jednoskrzydłowe drzwi, na tyle szerokie, że umożliwiają wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub korzystających z innego sprzętu rehabilitacyjnego, tj. chodziki, balkoniki itp.

Siedziba urzędu mieści się na 5. Piętrze. Będąc w lobby, należy skorzystać z jednej z czterech odpowiednio oznakowanych wind. Na piętrze znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku

Uprzejmie informujemy, że w zwiazku z tym, że Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku mieści sie w zabytkowym budynku, nie spełnia obecnie standardów pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informujemy, że podjęte zostały działania dot. zwiększenia ww. dostępności (m.in. instalacja specjalnego mechanizmu transportującego osobę niepełnosprawną na poziom, gdzie znajduje się sala przyjęć interesantów), czasowo zawieszone na czas epidemi COVID-19.