W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Zezwolenia na pracę

------>> Rezerwacja wizyt

Łódź: www.bezkolejki.eu/lodzkiuw

Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice:

W celu umówienia się – prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na jeden z poniższych adresów:

 • Piotrków Trybunalski: zezwolenia.pt@lodz.uw.gov.pl
 • Sieradz: zezwolenia.si@lodz.uw.gov.pl
 • Skierniewice: zezwolenia.sk@lodz.uw.gov.pl
 •  

Wnioski można składać w dwóch formach tj. elektronicznie za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl lub listownie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu.

 

------>> Punkty na terenie województwa łódzkiego, realizujące sprawy z zakresu zezwoleń na pracę

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Oddział Paszportowy
ul. Traugutta 25
90-114 Łódź
pok. 11
tel.: 42 664-17-48, 42 664-17-46
fax: 42 664-17-29
e-mail: praca.cudzoziemcy@lodz.uw.gov.pl

Punkt Obsługi Klienta w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Szkolna 28, piętro I, pok. 145
97-300 Piotrków Trybunalski
Pok. 145
Zezwolenia na pracę  42 664-12-49
Pok. 112
Zezwolenia na pracę 42 664-12-48
Pok. 146

Punkt Obsługi Klienta w Sieradzu
Pl. Wojewódzki 3
98-200 Sieradz
pok. 225
tel.: 42 664-16-57

Punkt Obsługi Klienta w Skierniewicach
ul. Jagiellońska 29
96-100 Skierniewice
pok. 12
tel.: 42 664-16-88

______________________________

Zmiany w procedurze wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemca

29 lipca wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W rozporządzeniu, podobnie jak w dotychczasowym, zostały uregulowane następujące kwestie:

 • wskazano typy zezwoleń na pracę oraz tryb postępowania dotyczący wydawania zezwoleń na pracę oraz wpisu oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom do ewidencji oświadczeń,
 • określono sposób postępowania urzędu pracy mający na celu wydanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy,
 • wskazano wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosków o wydanie zezwoleń na pracę lub do oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz określono wzory dokumentów (m.in. wniosków, zezwoleń, informacji starosty, oświadczeń dotyczących niekaralności pracodawcy).

Najważniejsze zmiany w zakresie wykazu dokumentów wymaganych obecnie w postępowaniach (§ 9 rozporządzenia) to:

 1. rezygnacja z obowiązku dołączenia do wniosku kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość pracodawcy;
 2. ograniczenie przedkładanej kopii ważnego dokumentu podróży cudzoziemca do stron z danymi osobowymi;
 3. uwzględnienie dokumentów potwierdzających pracę cudzoziemca u pracodawcy zagranicznego i jego delegowanie do pracy na terenie RP - w przypadku wniosków typu C, D i E
 4. doprecyzowanie, że informacja starosty o określonym numerze identyfikacyjnym może zostać dołączona tylko do jednego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową.;
 5. uwzględnienie w opisie kopii dowodu wpłaty danych osobowych cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;  
 6. rezygnacja z przepisów przewidujących możliwość złożenia jednego egzemplarza niektórych dokumentów w przypadku, gdy podmiot jednocześnie składa wnioski dla więcej niż jednego cudzoziemca.

Postępowania rozpoczęte i nie zakończone przed 29 lipca będą prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów.

Od 29 lipca obowiązują nowe formularze:

 • wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy
 • wniosku o przedłużenie zezwolenia na wykonywanie pracy
 • oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące karalności

______________________________

DZIAŁANIE PEŁNOMOCNIKA
W postępowaniach o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę Strona może działać przez pełnomocnika. Pełnomocnik jest wówczas zobowiązany dołączyć do każdego wniosku oryginał pełnomocnictwa.
Brak pełnomocnictwa może stanowić podstawę do pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

_______________________________

CZYNNOŚĆ WYMAGAJĄCA OSOBISTEGO DZIAŁANIA
Pomimo ustanowienia Pełnomocnika: OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE PRACY CUDZOZIEMCOWI DOTYCZĄCE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 88j UST. 1 PKT 3-7 USTAWY Z DNIA 20 KWIETNIA 2004 R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY ma być podpisane przez właściwego mocodawcę tj. osobę fizyczną będącą podmiotem powierzającym wykonywanie pracy bądź działającą jako organ jednostki organizacyjnej będącej podmiotem powierzającym wykonywanie pracy.

Oświadczenie to dołącza się do każdego wniosku w oryginale.

__________________________________________________________________________________________________

------>> Opłaty

 • 50 zł– w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zamierza zatrudnić cudzoziemca na okres nieprzekraczający 3 miesięcy,
 • 100 zł- w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zamierza zatrudnić cudzoziemca na okres dłuższy niż 3 miesiące,
 • 200 zł- w przypadku gdy pracodawca zamierza delegować do Polski cudzoziemca w celu realizacji usługi eksportowej.

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty odpowiednio w wysokości połowy ww. kwot.

Opłatę należy dokonać na konto:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
NBP O/O ŁÓDŹ
88 1010 1371 0097 0022 3100 0000

W tytule przelewu/wpłaty należy wpisać:

iż dotyczy wniosku o wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę oraz imię i nazwisko cudzoziemca dla którego zezwolenie ma być wydane.

W przypadku dokonywania opłaty przez inną osobę lub firmę w tytule należy wpisać również nazwę właściwego wnioskodawcy (firmy).

__________________________________________________________________________________________________

------>> Wnioski elektroniczne o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę

 

Elektroniczne złożenie wniosku o wydanie/przedłużenie zezwolenia na pracę jest możliwe za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl w zakładce zatrudnianie cudzoziemców

Aby to zrobić należy posiadać profil zaufany e-PUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

 

WAŻNE !

 • W przypadku gdy wnioski zostaną wniesione w postaci elektronicznej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do wniosku elektroniczne kopie (skany) dokumentów z wyłączeniem informacjistarosty, a w przypadku działania pełnomocników także: oświadczenia o niekaralności i pełnomocnictwa, które dołącza się do sprawy w oryginale.
 • Dokumenty dołączane do sprawy w oryginale można uzupełnić osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • Bieg terminu rozpocznie się od momentu złożenia kompletu dokumentów.

UWAGA !

Organ rozpatrujący sprawę może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, z których sporządzono elektroniczne kopie.

Jeżeli zezwolenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, dodatkowo wydaje się jeden egzemplarz zezwolenia w formie pisemnej.

__________________________________________________________________________________________________

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 grudnia  2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r. poz. 91)
 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583)
 4. Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1697 z późn. zm.),
 5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 z późn. zm.),
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.),
 8. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.),
 9. Ustawa dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia dotyczącego powierzenia cudzoziemcowi pracy (Dz. U. z 2022, poz. 193)
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (Dz. U. 2014r., poz. 569),(link is external)
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. z 2021 r., poz. 988),
 13. Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec odbywający staż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 777),
 14. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2019 r., poz. 1845)
 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2019 r., poz. 154)
 16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2021 r., poz. 2291)
 17. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350)
 18. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349)
 19. Rozporządzenie nr 1/2017 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
 20. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2022, poz. 1558)

Materiały

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę
wniosek​_o​_wydanie​_zezwolenia​_na​_​_prace.docx 0.03MB
Wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca
Wniosek​_o​_przedluzenie​_zezwolenia​_na​_prace​_cudzoziemca.docx 0.03MB
przykład pełnomocnictwa
przyklad​_pelnomocnictwa.docx 0.02MB
Oświadczenie dot. karalności pracodawcy
oswiadczenie​_dot​_karalności​_pracodawcy​_(1).docx 0.02MB
wzór powiadomienia z art. 88i
wzor​_powiadomienia​_art​_88i.docx 0.02MB
podanie o zwrot opłaty
podanie​_o​_zwrot​_oplaty.docx 0.02MB
{"register":{"columns":[]}}