W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polska we Włoszech

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska we Włoszech.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-30.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres bazi.tlumaczenia@msz.gov.pl.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym redakcja@msz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 523 93 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ambasada RP w Rzymie, Via Pietro Paolo Rubens 20, 00197 Rzym

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: wejście na teren od strony Via Sassoferrato 10 wyposażone jest w dwuskrzydłową bramę; po przebyciu obszaru kontroli w wejściu głównym znajdują się wysokie 12 stopniowe schody. Winda nie może przewozić wózków z osobami niepełnosprawnymi. Informacji udziela pracownik ochrony.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: korytarze i schody nie są dostępne.
3. Opis dostosowań: pracownik ochrony oraz pracownik ambasady udziela pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach w pokonaniu ewentualnych przeszkód.
4. Informacji mogą udzielać pracownik ochrony i pracownicy ambasady.
5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: ambasada nie posiada parkingu, istnieje możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.
6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: brak ograniczeń – informacji udzielają pracownik ochrony i pracownicy ambasady.
7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: brak takiej możliwości.
8. Ambasada nie jest wyposażona w łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Wydział Konsularny, Via di San Valentino 12, 00197 Rzym

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: wejście na teren wyposażone jest w dwuskrzydłową bramę; po przebyciu obszaru kontroli w wejściu głównym znajdują się dwa stopnie na które w razie potrzeby może zostać zamontowana mała pochylnia ułatwiająca wjazd do budynku wózkiem inwalidzkim osobom z niepełnosprawnościami; informacji udziela pracownik ochrony oraz pracownicy wydziału.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind: korytarze i schody nie są dostępne.
3. Opis dostosowań: pracownik ochrony oraz pracownicy wydziału udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym na wózkach w pokonaniu ewentualnych przeszkód.
4. Informacji mogą udzielać pracownik ochrony i pracownicy wydziału.
5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: przed wejściem do budynku znajduje się oznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych; wydział nie posiada parkingu.
6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: brak ograniczeń; informacji udzielają pracownik ochrony i pracownicy wydziału.
7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu: brak takiej możliwości.
8. Wydział Konsularny nie jest wyposażony w łazienkę dla petentów.

Konsulat Generalny RP w Mediolanie

Konsulat Generalny w Mediolanie uprzejmie informuje, że osoby z niepełnosprawnością mają swobodny dostęp do poczekalni urzędu, znajdującej się z tyłu budynku, tuż przy okienku przyjęć interesantów. Wejście do poczekalni wyposażone jest w drzwi przesuwne, umożliwiające wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W czasie przeprowadzania wyborów oraz przy organizacji innych wydarzeń gromadzących jednocześnie większą liczbę osób, montowana jest specjalna rampa podjazdowa, umożliwiająca wjazd do budynku poprzez główne wejście do urzędu, a tym samym dostęp do lokalu wyborczego i salonu.

Urząd wyposażony jest także w łazienkę przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

{"register":{"columns":[]}}