W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w II turze

01.07.2020

Głosowanie za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje w sprawie wyborów udzielane są mailowo lub telefonicznie w godzinach pracy urzędów

Konsulat Generalny RP w Mediolanie (osoby oddające głos w mediolańskim okręgu konsularnym): +39 02 45 381 503, +39 02 45 381 501
mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Ambasada RP w Rzymie (osoby oddające głos w rzymskim okręgu konsularnym): +39 06 36 204 303 oraz +39 06 36 204 337
rzym.amb.wk@msz.gov.pl
 

Kiedy odbędzie się II tura wyborów Prezydenta RP w 2020 r.?

W obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgach konsularnych Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie oraz Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie głosowanie w II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w niedzielę 12 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00. Możliwe jest wyłącznie głosowanie korespondencyjne.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

W jakich obwodach odbywa się głosowanie?

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014).

 

Zgodnie z rozporządzeniem, na terenie mediolańskiego i rzymskiego okręgu konsularnego zostały utworzone 3 obwody głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 159, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Rzym I, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 2. Obwód głosowania nr 160, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Mediolan z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 3. Obwód głosowania nr 161, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Rzym II z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.
Czy mogę głosować osobiście?

W utworzonych za granicą obwodach, w zależności od sytuacji epidemicznej oraz warunków organizacyjnych, technicznych lub prawnych na danym obszarze możliwe jest głosowanie osobiste albo osobiste i korespondencyjne albo wyłącznie korespondencyjne. We Włoszech, ze względu na sytuację epidemiczną, możliwe jest wyłącznie głosowanie korespondencyjne.

Kto jest uprawniony do głosowania?

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

 UWAGA 
Warunkiem udziału w głosowaniu jest posiadanie oryginału ważnego, polskiego dokumentu tożsamości - ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Kserokopie dokumentów nie są honorowane.

Dokument należy przedstawić również w przypadku osobistego odbioru pakietu wyborczego w placówce dyplomatycznej - w przeciwnym wypadku pakiet nie zostanie wydany.

Byłem zapisany do spisu wyborców w Mediolanie lub Rzymie w I turze wyborów. Co mam zrobić, żeby zagłosować w II turze w Mediolanie lub Rzymie?

Wyborcy zapisani na głosowanie korespondencyjne w I turze wyborów automatycznie zarejestrowani na głosowanie w tej samej formie w II turze. Nie trzeba dokonywać ponownej rejestracji.

Byłem zapisany do spisu wyborców w Mediolanie lub Rzymie w I turze wyborów. Co mam zrobić, żeby zagłosować w II turze w innym obwodzie?

Osoby, które w wyborach 28 czerwca br. zagłosowały korespondencyjnie w jednym z obwodów włoskich, a w II turze chcą głosować w innym obwodzie (np. w Polsce), będą mogły otrzymać od właściwego konsula zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenia takie będą wydawane od poniedziałku, 29 czerwca br. w godzinach pracy urzędów konsularnych. 

 Uwaga!  Takie zaświadczenie nie może zostać wydane po wysłaniu pakietu do wyborcy. Prosimy zatem o niezwłoczny kontakt z właściwym urzędem konsularnym w razie potrzeby uzyskania zaświadczenia. W związku z powyższym, w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie oraz w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Rzymie nie ma już możliwości odbioru zaświadczenia, gdyż pakiety wyborcze zostały przygotowane do wysyłki.

Przypominamy, że głosowanie na terenie Włoch ma charakter wyłącznie korespondencyjny. Nie jest zatem możliwe oddanie głosu w Rzymie czy w Mediolanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, które uprawnia do głosowania osobistego. Takie zaświadczenie uprawnia do głosowania w tych państwach, w których jest możliwe głosowanie osobiste. 

                  

Gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia?

do Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie:

 1. e-mailowo:  mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl,
 2. pisemnie, na adres: Konsulat Generalny RP Mediolanie, via Monte Rosa 6, 20149 Milano,
 3. faksem, nr faksu: +39 02 45 38 1545;

 

albo do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie:

 1. e-mailowo:  rzym.amb.wk@msz.gov.pl,
 2. pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, via San Valentino 12, 00197 Roma,
 3. faksem, nr faksu: +39 06 80660233.

 


Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Nie byłem zapisany do spisu wyborców w Mediolanie lub Rzymie w I turze wyborów. Co mam zrobić, żeby zagłosować w II turze w Mediolanie lub Rzymie?

System rejestracji nowych wyborców, podyktowany kalendarzem wyborczym, będzie czynny wyłącznie w poniedziałek, 29 czerwca 2020 r. od godz. 00:00 do godz. 23:59 (czasu lokalnego).

Wyborcy, którzy w I turze wyborów nie dopisali się do spisu wyborców prowadzonych przez Konsulów w Mediolanie i Rzymie będą mogli zrobić to poprzez: ► ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY


albo też zgłaszając chęć udziału w II turze wyborów bezpośrednio do urzędów konsularnych:
 

Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie:

 1. e-mailowo: mediolan.kg.sekretariat@msz.gov.pl,
 2. pisemnie, na adres: Konsulat Generalny RP Mediolanie, via Monte Rosa 6, 20149 Milano,
 3. ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie lub telefonicznie, nr tel.: +39 02 45 38 1500 albo +39 02 45 38 1501.
 4. faksem, nr faksu: +39 02 45 38 1545;

 

Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie:

 1. e-mailowo: rzym.amb.wk@msz.gov.pl,
 2. pisemnie, na adres: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie, via San Valentino 12, 00197 Roma,
 3. ustnie: w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie lub telefonicznie, nr tel.: +39 06 36 20 4303, +39 06 36 20 4337,
 4. faksem, nr faksu: +39 06 80 66 0233.


Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie takie powinno zawierać:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 8. Numer, serię, datę wydania, datę ważności i miejsce wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać dane ważnego dowodu osobistego.
 9. Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
 10. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Osoby zapisane na wybory zarządzone na 10 maja br., które nie dokonały wyboru korespondencyjnej formy głosowania w terminie, będą mogły dopisać się na nowo do spisu wyborców w jeden ze wskazanych powyżej sposobów.

Czy pakiet wyborczy mogę odebrać osobiście w konsulacie oraz osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do konsulatu?

Uprzejmie informujemy, że w rzymskim i mediolańskim urzędzie konsularnym możliwy jest osobisty odbiór pakietu i osobiste lub za pośrednictwem pełnomocnika dostarczenie koperty zwrotnej do urzędu konsularnego.

Podkreślamy, że nie jest możliwe dostarczenie koperty zwrotnej bezpośrednio do siedzib obwodowych komisji wyborczych nr 159 w Rzymie, nr 160 w Mediolanie i nr 161 w Rzymie w dniu ponownego głosowania tj. 12.07.2020 r.


Odbiór pakietów w konsulacie

Uprzejmie informujemy, że osoby, które zadeklarowały osobisty odbiór pakietów wyborczych będą mogły dokonać tego w siedzibach właściwych konsulatów w godzinach pracy urzędów w dniach 3 lipca (piątek) - 10 lipca (piątek).

Mediolan: Via Monte Rosa 6 
Rzym: Via di San Valentino 12 

Wyborca odbierający pakiet będzie musiał przedstawić ważny polski dowód tożsamości oraz potwierdzić odbiór podpisem.


Dostarczanie kopert zwrotnych do konsulatu

Kopertę zwrotną można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika do właściwego urzędu konsularnego do dnia 10 lipca br. (piątek) do godzIny 24:00.

O czym powinienem pamiętać przed wysłaniem do konsula koperty zwrotnej z oddanym głosem?
 1. Przeczytaj uważnie załączoną w pakiecie instrukcję;
 2. Do koperty na kartę do głosowania nie wkładaj oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu. W kopercie na kartę do głosowania może znajdować się wyłącznie karta do głosowania. Oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu musi znajdować się poza kopertą na kartę do głosowania. 
 3. Nie wkładaj więcej niż jedno oświadczenie i jedną kopertę na kartę do głosowania do koperty zwrotnej. Każdy głos musi być włożony do osobnej koperty zwrotnej.
 4. Kilka osób głosujących może wysłać swoje pakiety jedną przesyłką, pod warunkiem, że każdy pakiet, który znajdzie się we wspólnej przesyłce, jest spakowany w oddzielną kopertę zwrotną. 
Przebywam na Malcie - jak mogę zagłosować?

Za organizację wyborów za granicą odpowiada właściwy terytorialnie konsul. Konsulem właściwym dla terytorium Malty jest obecnie konsul w Rzymie. Na obszarze okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej  w Rzymie utworzono dwa obwody głosowania nr 159 w Rzymie oraz 161 w Rzymie, właściwe wyłącznie do głosowania korespondencyjnego.                        

W związku z powyższym, rejestrując się w systemie ewybory należy wybrać Włochy, a następnie jedną z komisji (Rzym I lub Rzym II).

Konsul w Rzymie podejmie wszelkie możliwe kroki, aby wyborcy otrzymali pakiety wyborcze tak szybko, jak to będzie możliwe. Pakiety po wypełnieniu należy przesłać do konsula w Rzymie.

Podstawa prawna
 • Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 988) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568).

 

Materiały

Obwieszczenie ws. OKW nr 160 w Mediolanie
obwieszczenie​_obwód​_Mediolan.pdf 0.36MB
Obwieszczenie Konsula RP w Mediolanie z dnia 10 czerwca 2020 r
Obwieszczenie​_Konsula​_RP​_w​_Mediolanie​_z​_dnia​_10​_czerwca​_2020​_r.pdf 0.19MB
Obwieszczenie ws. OKW nr 159 i 161 w Rzymie
obwieszczenie​_obwody​_Rzym.pdf 0.05MB
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 159 - Rzym I
Skład​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_nr​_159​_-​_Rzym​_I.pdf 0.06MB
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 160 - Mediolan
Skład​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_nr​_160​_-​_Mediolan.pdf 0.21MB
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 160 - Mediolan - uzupełnienie
Skład​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_nr​_160​_-​_Mediolan​_-​_uzupełnienie.pdf 0.41MB
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 161 - Rzym II
Skład​_Obwodowej​_Komisji​_Wyborczej​_nr​_161​_-​_Rzym​_II.pdf 0.06MB
Obwieszczenie Konsula RP w Rzymie z dnia 10 czerwca 2020 r.
Obwieszczenie​_Konsula​_RP​_w​_Rzymie​_z​_dnia​_10​_czerwca​_2020​_r.pdf 0.69MB