W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Skargi i wnioski

Rozpatrywanie skarg i wniosków

Przepisy prawne regulujące sposób rozpatrywania skarg i wniosków:
 

 • Dział VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46).


I. Składanie skarg i wniosków:
 

 • Pisemnie na adres urzędu:
  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
  25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 68
 • Ustnie do protokołu - każdy pracownik Urzędu ma obowiązek przyjąć skargę i sporządzić protokół.


II. Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:
 

 • Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 14.00 - 15.30,
  (w przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w następny dzień roboczy)

 • Pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy urzędu.


III. Forma wnoszenia skarg i wniosków:
 

 • pisemnie,
 • telefaksem,
 • środkami komunikacji elektronicznej, w tym za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • ustnie do protokołu (osobiście),
  (osoba przyjmująca skargę lub wniosek sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie).

Skargi i wnioski muszą zawierać:

 • imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego,
 • adres wnoszącego.

Uwaga: Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.


IV. Rejestracja skarg i wniosków:
 

 • Skargi i wnioski wpływające do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego są rejestrowane w Centralnym Rejestrze Skarg, Wniosków i Petycji w systemie EZD nadzorowanym przez Oddział Planowania, Statystyki i Analiz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach.

 • Skargi i wnioski rozpatrywane są przez komórki merytoryczne właściwe ze względu na przedmiot skargi (wniosku).


V. Informacje ogólne:
 

 • Prawo składania skarg i wniosków do organów administracji publicznej gwarantuje obywatelom Konstytucja RP.
  Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.
  Dla wniesienia skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.
 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 k.p.a.).

 • Skargę należy kierować do organu właściwego do jej rozpatrzenia. Zgodnie z art. 229 k.p.a., jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrywania skargi dotyczącej zadań lub działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jest Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

  W pozostałych przypadkach np.: nieprawidłowy stan sanitarno-higieniczny, niewłaściwa jakość środków spożywczych, skargę należy złożyć do właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 • Organ właściwy do załatwienia skargi (wniosku) powinien je rozpatrzyć bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednegomiesiąca (art. 237 §1 k.p.a.), z zastrzeżeniem art. 237 §2 i §4 k.p.a.

 • Zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi:
  - o sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego (art. 237 §3 k.p.a.),
  - skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę,
  - w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 §1 k.p.a.).

 • Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając o tym skarżącego lub wskazać mu właściwy organ (art. 231 k.p.a.).

 • Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę (art. 243 k.p.a.).

 • Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku oraz w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 k.p.a. albo wskazanym w zawiadomieniu (art. 245), służy prawo wniesienia skargi (art. 246 §1, §2 k.p.a.).

VI. Rozpatrywanie skarg przez Laboratorium:
 

 • Laboratorium rozpatruje skargi w oparciu o procedurę Nr PO-07 PROCES POSTĘPOWANIA ZE SKARGAMI, dostępną na żądanie stron zainteresowanych u Kierownika Działu Laboratoryjnego w siedzibie WSSE. Procedura zawiera szczegółowy sposób przyjmowania, oceny i podejmowania decyzji w sprawie skarg.

Czas wytworzenia informacji: 2022-05-18

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.04.2024 11:38 Piotr Garecki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Aleksandra Sutowicz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 4.0 17.07.2024 13:20 Dariusz Pytel
Skargi i wnioski 3.0 17.07.2024 13:20 Dariusz Pytel
Skargi i wnioski 2.0 15.04.2024 13:57 Piotr Garecki
Skargi i wnioski 1.0 12.04.2024 11:38 Piotr Garecki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}