W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu WSSE Szczecin

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie: www.gov.pl/web/wsse-szczecin.

Data publikacji strony internetowej: 2020-10-21

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości (dotyczy przede wszystkim dokumentów wytworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy),
 • część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, często mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej www.gov.pl/web/wsse-szczecin można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Prosimy o kontakt w celu:

 • zgłaszania problemów z dostępnością serwisów internetowych,
 • składania wniosków o udostępnienie informacji niedostępnej,
 • składania skarg na brak zapewnienia dostępności.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aleksandra Szczeblewska-Janulewicz

e-mail: aleksandra.szczeblewska-janulewicz@sanepid.gov.pl

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 256 ze zm.), a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba:

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie


Do budynku A Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie prowadzą:

 1. wejście od ulicy Spedytorskiej 6/7,
 2. wejście od parkingu znajdującego się w podwórzu (wjazd od strony ulicy Spedytorskiej 6/7).


Pomieszczenia siedziby w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie znajdują się na parterze, I, II, III oraz IV piętrze budynku, posiadającego windę, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd do windy od parkingu znajdującego się w podwórzu).

Brak miejsc parkingowych bezpośrednio przed siedzibą stacji. Najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (bez ich oznakowania) znajdują się na podwórzu stacji.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia głównego do budynku.

W stacji nie ma pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku B prowadzą:

 1. wejście od ulicy Spedytorskiej 6/7,
 2. wejście od strony parkingu znajdującego się z tyłu budynku (wjazd od ulicy Spedytorskiej 6/7) - prosimy o wcześniejszy kontakt.


Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w Rejestracji medycznej (bud. B) na wprost wejścia.

Budynek B nie posiada windy. Ze względu na brak windy, osoby z niepełnosprawnością ruchową obsługiwane są na I piętrze w budynku A.
 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Oddział Laboratoryjny w Szczecinku


Do budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddziału Laboratoryjnego w Szczecinku prowadzą:

 1. wejście od ulicy Juliana Ordona 22,
 2. wejście od parkingu znajdującego się w podwórzu (wjazd od strony ulicy Juliana Ordona 22).


Pomieszczenia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddziału Laboratoryjnego w Szczecinku znajdują się na parterze oraz I piętrze budynku, posiadającego windę, przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd do windy od strony ulicy Juliana Ordona 22). Brak miejsc parkingowych bezpośrednio przed siedzibą stacji.
 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Oddział Laboratoryjny w Kamieniu Pomorskim


Do budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddziału Laboratoryjnego w Kamieniu Pomorskim prowadzą:

 1. wejście od ulicy Wolińska 7,
 2. wejście od parkingu znajdującego się w podwórzu (wjazd od strony ulicy Wolińska 7).


Pomieszczenia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddziału Laboratoryjnego w Kamieniu Pomorskim znajdują się na parterze budynku, nie posiadającego windy. Przy wejściach do laboratorium bariera w postaci schodów. Brak miejsc parkingowych bezpośrednio przed siedzibą stacji, najbliższe miejsca parkingowe przy budynku Starostwa Powiatowego.
 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie
Oddział Laboratoryjny w Koszalinie


Do budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddziału Laboratoryjnego w Koszalinie prowadzą:

 1. wejście od ulicy Zwycięstwa 136,
 2. wejście od parkingu znajdującego się w podwórzu (wjazd od strony ulicy Wojska Polskiego).


Pomieszczenia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddziału Laboratoryjnego w Koszalinie znajdują się na parterze budynku, nie posiadającego windy. Przy wejściach do laboratorium bariera w postaci schodów. Brak miejsc parkingowych bezpośrednio przed siedzibą stacji.

 

Do wszystkich wymienionych budynków istnieje możliwość wstępu z psem asystującym.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mają możliwość załatwiania swoich spraw korzystając z usług tłumacza języka migowego. Powyższą potrzebę proszę zgłosić na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Ze względu na bariery architektoniczne, osoby mające trudności w poruszaniu się, prosimy o wcześniejszy kontakt na 3 dni robocze przed wizytą, tak byśmy mogli zapewnić Państwu odpowiednie standardy obsługi.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Zapewniona jest obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się dla osób, które zgłoszą potrzebę tłumacza migowego. Inne środki komunikacji elektronicznej:
  • e-mail : aleksandra.szczeblewska-janulewicz@sanepid.gov.pl
  • skrzynka EPUAP: /WSSESZCZECIN/skrytka
 2. Zapewnienie komunikacji ze stacją na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta - na parter budynku A po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez portiera o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową w pomieszczeniu zlokalizowanym przy budynku A.

 

{"register":{"columns":[]}}