W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

Stosownie do przepisu art. 12 ust. 1 w związku z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 r. (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), powoływane jako RODO informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinie / Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z siedzibą w Szczecinie przy ul. Spedytorskiej 6/7, kontakt: e-mail: wsse.szczecin@sanepid.gov.pl / kancelaria.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl, adres skrytki ePUAP: /WSSESZCZECIN/skrytka, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
   
 2. inspektorem ochrony danych u Administratora jest Bartosz Brysiewicz, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod.wsse.szczecin@sanepid.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt. 1;
   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia publicznego wynikających z przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2017.1261 t.j.) lub w celu wykonania zlecenia w zakresie badań laboratoryjnych/pomiarów (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO);
   
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
   
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej;
   
 6. posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
    
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
   
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba której dane dotyczą, Administrator Danych będzie pobierał opłatę wynikającą z kosztów administracyjnych. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych lub za pośrednictwem poczty.
   
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego / Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologicznej w Szczecinie. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
{"register":{"columns":[]}}