W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wytyczne

Działania związane ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw mają bezpośrednie przełożenie na realizację celów stawianych przed administracją publiczną w wielu polskich i międzynarodowych dokumentach strategicznych. Dlatego wdrażanie strategii CSR może być realizowane na wiele sposobów. Wśród funkcjonujących programów, inicjatyw i wytycznych, które pełnią funkcję wskazówek w działaniach na rzecz społeczeństwa, wymienia się m.in.
 
o    Norma ISO 26000  
Wskazuje narzędzia wdrażania koncepcji CSR o charakterze uniwersalnym, jakie mogą być zastosowane w wielu typach organizacji – publicznych, prywatnych i non profit – niezależnie od ich wielkości i lokalizacji.
 
o     Strategia Komisji Europejskiej dotycząca CSR

pt. Odnowiona strategia Unii Europejskiej na lata 2011-2014 dotycząca Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Przyjęta przez Komisje Europejską w 2011 r. strategia dotycząca CSR formułuje nową definicję, zgodnie z którą CSR to „odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo".
 
o    Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych

Stanowią zbiór zasad z różnych obszarów, poczynając od stosunków pracowniczych, kwestii środowiskowych, poszanowania praw człowieka oraz bezpieczeństwa pracy, przez kwestie dostępu do informacji, opodatkowanie, ochronę środowiska i należytej staranności w działalności firm. Wytyczne zostały wydane przez OECD w 1976 r., kilkakrotnie były aktualizowane. Najnowsza wersja pochodzi z 2011 r.
 
o    Norma SA8000

Jest międzynarodową normą stworzoną z myślą o przedsiębiorstwach dowolnej branży. Norma formułuje osiem szczegółowych warunków w odniesieniu do poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych.


o    Standardy serii AA1000

Dotyczą interesariuszy i wspomagają organizację w procesach zarządzania, w tym: AA1000APS, Zasady Odpowiedzialności, AA1000AS, Weryfikacja, AA1000SES, Zaangażowanie Interesariuszy.
 
o    10 Zasad ONZ Global Compact

Działająca od 2000 roku Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ. Idea Global Compact wyraża się w  zasadach, wynikających z  Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, fundamentalnych zasad prawa pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz ustaleń Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro. Przyłączając się do programu Global Compact firmy zobowiązują się do przestrzegania 10 zasad Global Compact, które dotyczą praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnegoi przeciwdziałania korupcji.


o    Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy
Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) powstała jako odpowiedź na wyzwania, które stanęły przed społecznością międzynarodową w zakresie pracy. Praca dla każdego, warunki pracy, bezpieczeństwo w pracy, edukacja, ubezpieczenia społeczne, wolność zrzeszania się, wymagania dot. czasu pracy, urlopów – to główne obszary aktywności MOP. Polska ratyfikowała ok. połowy ze 180 konwencji MOP (przyjętych od 1919 r.) Aktualnie obowiązuje w Polsce 36 konwencji MOP.

 
o    Dyrektywa 2014/95/UE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 1–9).

o    Global Reporting Initiative, GRI G4
Wytyczne w zakresie raportowania społecznego opracowane przez międzynarodową organizację Global Reporting Initiative (GRI).
 
o    Krajowy Plan Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka na lata 2017–2020
 

 

{"register":{"columns":[]}}