W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polska w Brazylii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska w Brazylii.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-30.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres bazi.tlumaczenia@msz.gov.pl.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym redakcja@msz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 523 93 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ambasada RP w Brasilii

Ambasada RP w Brasilii uprzejmie informuje, że miejsca postojowe dla pojazdów, w tym dla osób niepełnosprawnych, znajdują się bezpośrednio przed wejściem do ambasady, na parkingu przy drodze L3. Ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszego posiada obniżone krawężniki. Interesanci niepełnosprawni obsługiwani są na parterze, w razie konieczności wjazdu wózkiem inwalidzkim na wyższe piętra placówki, do dyspozycji jest winda. Placówka nie posiada łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Konsulat Generalny RP w Kurytybie

Siedziba Konsulatu Generalnego RP w Kurytybie nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do sali przyjęć prowadzi przez jednoskrzydłową furtkę do urzędu, następnie po lekko wznoszącym się w górę chodniku, a do samej sali wchodzi się również przez jednoskrzydłowe drzwi. Wejście to jest jednak pozbawione schodów i stopni, zatem przy pomocy innej osoby możliwe jest wejście przez osobę niepełnosprawną do budynku.

Naprzeciw wejścia dla interesantów (od Av. Agostinho Leão Júnior 234) nie ma miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych, jednak kierowca (np. taksówki) może zatrzymać się na krótką chwilę, aby pomóc wysiąść z samochodu.

Miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony Rua Padre Camargo 235, niedaleko bramy prowadzącej również do urzędu. Jednak w przypadku wpuszczenia osoby niepełnosprawnej tym wejściem, w celu dostania się do budynku urzędu konieczne jest pokonanie kilkunastu stopni schodów.

Wszystkie osoby niepełnosprawne chcące złożyć wizytę w naszym urzędzie zachęcamy do uprzedniego kontaktu telefonicznego lub mailowego. Pracownicy Placówki dołożą wówczas wszelkich starań, aby taka wizyta została przeprowadzona w sposób komfortowy.