W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Centrum Edukacji Artystycznej

Centrum Edukacji Artystycznej  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://www.gov.pl/web/cea

Data publikacji strony internetowej: 03.01.2001

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.07.2021

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich dokumentów w pełni dostępnych cyfrowo,
  • powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Część filmów może nieposiadać napisów i audiodeskrypcji.

Dokładamy starań, aby dokumenty publikowane w przyszłości spełniały wymagania dostępności cyfrowej. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, tak aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia 07.02.2023 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną dpowiedzialną jest Radosław Czajkowski, adres poczty elektronicznej czajkowski@cea.art.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 16 633 00 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Edukacji Artystycznej
ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
wejście od Placu Juliusza Osterwy, IV piętro

Budynek Fundacji Wsparcie, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa.

Do budynku prowadzi wejście od Placu Juliusza Osterwy, u zbiegu ulic Kopernika i Bartoszewicza. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach po lewej do wejścia znajduje się podjazd dla wózków. Jest to również wejście przeznaczone dla gości.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. W holu głównym na wysokości recepcji znajdują się niewielkie schody. Jest dla nich przeznaczony podjazd rozstawiany po prawej stronie schodów, przez recepcję. Dalsze przejście jest swobodne, osoba na wózku może poruszać się po całej powierzchni budynku, wszystkich korytarzach i pokojach. W budynku jest winda, gabarytowo odpowiednia dla przewożenia osób na wózkach.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.07.2021 21:49 Radosław Czajkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Radosław Czajkowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 7.0 07.02.2023 13:04 Radosław Czajkowski
Deklaracja dostępności 6.0 23.02.2022 23:24 Radosław Czajkowski
Deklaracja dostępności 5.0 23.02.2022 23:19 Radosław Czajkowski
Deklaracja dostępności 4.0 16.02.2022 11:53 Radosław Czajkowski
Deklaracja dostępności 3.0 09.02.2022 14:25 Radosław Czajkowski
Deklaracja dostępności 2.0 09.02.2022 13:32 Radosław Czajkowski
Deklaracja dostępności 1.0 23.07.2021 21:49 Radosław Czajkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}