W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Podstawowe informacje

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru

Ogłoszone: Dz. U. z 2019 r. poz. 607
Zmiany ogłoszone: Dz. U. z 2019 r. poz. 2378; Dz. U. z 2021 r. poz. 2321


 

Na podstawie art. 53 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) zarządza się, co następuje:

§ 1. Specjalistyczna jednostka nadzoru "Centrum Edukacji Artystycznej", zwana dalej "Centrum", realizuje zadania:

1) związane ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami artystycznymi, zwanymi dalej "szkołami", oraz placówkami artystycznymi i placówkami zapewniającymi opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zwanymi dalej "placówkami";

2) organu prowadzącego w stosunku do szkół i placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem";
3) placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

§ 2. 1. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje minister.

2. Siedzibą Centrum jest Warszawa.

§ 3. 1. Centrum realizuje zadania nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami, o którym mowa w art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zwanej dalej "ustawą", oraz przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 10 ustawy.

2. Centrum powierza się realizację zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, o których mowa w:

1) art. 62 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 84 ust. 3, art. 89 ust. 6, art. 110 ust. 3 i art. 172 ust. 5 ustawy oraz przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 5 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 7 oraz art. 115 ust. 4 i 5 ustawy;

2) art. 92e ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 92t tej ustawy;

3) art. 6a ust. 1d pkt 2, ust. 5c, 5e i ust. 9 pkt 1 oraz art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

3. W przypadku zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego, o których mowa w art. 6a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Centrum przygotowuje wstępny projekt oceny pracy i przedstawia go ministrowi.

§ 4. Centrum powierza się realizację zadań organu prowadzącego w stosunku do szkół i placówek prowadzonych przez ministra, o których mowa w:

1) art. 10, art. 15 ust. 3, art. 45 ust. 12, art. 57, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 1, art. 68 ust. 9, art. 69 ust. 5, art. 71 ust. 2 i 3, art. 89 ust. 6, art. 106 ust. 3, 5 i 6, art. 107 ust. 6, 8, 9 i 9a, art. 108a ust. 1 i 9, art. 109 ust. 3, art. 110 ust. 3, art. 127 ust. 16, art. 130 ust. 3, art. 145 ust. 1 pkt 3, ust. 3 i 5, art. 153 ust. 5, art. 159 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 w związku z art. 142 ust. 12, art. 165 ust. 5 pkt 2, ust. 6, 7 i 15 ustawy oraz przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 3, art. 60 ust. 10, art. 113, z wyjątkiem zadań związanych z nadawaniem szkole albo placówce artystycznej imienia, art. 123 ust. 1 pkt 1, art. 125, art. 127 ust. 19 pkt 2 i ust. 20 oraz art. 165 ust. 16 ustawy;

2) art. 90g ust. 10, art. 90p ust. 2 pkt 2, art. 92e ust. 2 i 3 oraz art. 92l ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na podstawie art. 10a ust. 3, art. 12 ust. 2 i art. 92t tej ustawy;

3) art. 6a ust. 1d pkt 3, art. 18 ust. 4 i 5, art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 29 ust. 1, art. 42 ust. 6a i 7, art. 42a ust. 1, art. 49 ust. 1 pkt 1, art. 53 ust. 3a i 4, art. 54 ust. 5, art. 63 ust. 2, art. 70a ust. 1, art. 72 ust. 1 i art. 85s ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 3 tej ustawy;

4) art. 109 ust. 3 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1900 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 60);

5) rozdziale 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245).

§ 5. W zakresie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zadań organu prowadzącego, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Centrum współpracuje z urzędem obsługującym ministra.

§ 6. Centrum powierza się realizację zadań placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.

§ 7. W celu realizacji zadań Centrum może gromadzić i udostępniać literaturę specjalistyczną, prowadzić działania wydawnicze, informacyjne i promocyjne.

§ 8. 1. Działalnością Centrum kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez ministra.

2. Dyrektor reprezentuje Centrum, jest przełożonym służbowym jego pracowników oraz odpowiada za całokształt pracy Centrum.

§ 9. 1. Dyrektor Centrum wykonuje swoje zadania przy pomocy nie więcej niż dwóch wicedyrektorów, a także przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych Centrum.

2. Dyrektora Centrum w czasie jego nieobecności zastępuje wyznaczony przez niego wicedyrektor.

3. Dyrektor Centrum powołuje wicedyrektorów oraz określa ich kompetencje i zakres wykonywanych przez nich zadań.

§ 10. W Centrum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

§ 11. 1. Komórkami organizacyjnymi Centrum są działy i wydziały.

2. W Centrum mogą być tworzone samodzielne stanowiska pracy.

3. Organizację pracy oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Centrum ustalony przez dyrektora Centrum i zatwierdzony przez ministra.

§ 12. Specjalistyczna jednostka nadzoru "Centrum Edukacji Artystycznej", o której mowa w rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 22 września 2004 r. w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru (Dz. U. poz. 2292 oraz z 2007 r. poz. 1530), staje się Centrum, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu.

§ 13. Dyrektor, wicedyrektor i pracownicy specjalistycznej jednostki nadzoru "Centrum Edukacji Artystycznej", o której mowa w rozporządzeniu wymienionym w § 12, stają się odpowiednio dyrektorem, wicedyrektorem i pracownikami Centrum, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu.

§ 14. Do dnia 31 sierpnia 2019 r. Centrum, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, powierza się także realizację zadań organu prowadzącego w stosunku do szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez ministra, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53 ust. 5 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.07.2021 12:18 Radosław Czajkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Centrum Edukacji Artystycznej
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Podstawowe informacje 3.0 31.12.2021 11:32 Radosław Czajkowski
Podstawowe informacje 2.0 31.12.2021 11:26 Radosław Czajkowski
Podstawowe informacje 1.0 23.07.2021 12:18 Radosław Czajkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}