W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nagrody i odznaczenia

Ordery i odznaczenia

Art. 138 Konstytucji stanowi, że Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i odznaczenia.

Ordery i odznaczenia stanowią najwyższe wyróżnienie zasług cywilnych i wojskowych, w czasie pokoju lub wojny, dla chwały i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej.

Materiały

Formularze wniosków o nadanie orderów i odznaczeń (strona Prezydenta RP)

Nagroda Ministra Kultury

Przyznawana jest corocznie nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy pedagogicznej bądź za pracę innowacyjną w zakresie działań dydaktyczno-wychowawczych. Z wnioskiem o przyznanie nagrody ministra dla nauczyciela zatrudnionego w szkole występuje dyrektor szkoły, dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może również z własnej inicjatywy przyznać nagrodę ministra.

Podstawa prawna:
Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nr 41 z dnia 12 września 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli opublikowane w Dz. Urz. MKiDN z 2011 r. Nr 6, poz. 51.

Materiały

Wniosek o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Wniosek​_o​_przyznanie​_nagrody​_ministra​_właściwego​_do​_spraw​_kultury​_i​_ochrony​_dziedzictwa​_narodowego.docx 0.01MB

Nagroda Dyrektora CEA

Nagrody Dyrektora CEA przyznawane są nauczycielowi za szczególne osiągnięcia w pracy pedagogiczno – artystycznej lub dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w zakresie realizacji zdań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Materiały

Wniosek o przyznanie nagrody dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej
Wniosek​_o​_przyznanie​_nagrody​_dyrektora​_Centrum​_Edukacji​_Artystycznej.docx 0.02MB

Tytuł Honorowego Profesora Oświaty

Podstawa Prawna:

  • Art. 9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela   (tekst  jednolity  Dz.U.2019.2215 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie MEN z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz.U.2008.163.1017)
Procedury postępowania w sprawie wnioskowania o nadanie Tytułu Honorowego Profesora Oświaty obowiązują od dnia 1 grudnia 2008 r.

1. Nauczyciel ubiegający się o nadanie tytułu honorowego  Profesora Oświaty musi spełniać łącznie trzy warunki:

a.  posiadać co najmniej dwudziestoletni okres pracy w zawodzie nauczyciela,
b.  w tym co najmniej dziesięcioletni okres pracy jako nauczyciel dyplomowany,
c. posiadać znaczący i uznany dorobek zawodowy.

2. Nauczyciel ubiegający się o nadanie tytułu Profesora Oświaty wypełnia druk „Informacja o kandydacie do tytułu honorowego Profesora Oświaty” (Załącznik nr 1). Przy wypełnianiu należy używać trzeciej osoby liczby pojedynczej.

3. W terminie do 31 grudnia każdego roku nauczyciel składa „Informację” do dyrektora szkoły, dołączając (w przypadku gdy jest to konieczne) dokumenty potwierdzające zawarte tam informacje.

4. Dyrektor szkoły zapoznaje się z „Informacją” i potwierdza pieczęcią imienną i podpisem jej zgodność z prawdą.

5. Potwierdzoną „Informację” dyrektor szkoły przekazuje do właściwego wizytatora regionalnego Centrum Edukacji Artystycznej w terminie do 28(29) lutego każdego roku.

6. Wizytator CEA opiniuje „Informację” i przekazuje do Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w terminie do 15 marca każdego roku.

7. „Wniosek o nadanie tytułu honorowego Profesora Oświaty” wraz z „Informacją” zawierającą szczegółowe dane  jest przekazany w terminie do 31 marca każdego roku do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty.

Należy bezwzględnie przestrzegać terminów wynikających z niniejszych procedur

Materiały

Wniosek o nadanie Tytułu Honorowego Profesora Oświaty
Wniosek​_o​_nadanie​_Tytułu​_Honorowego​_Profesora​_Oświaty.doc 0.03MB
Załącznik do wniosku o nadanie Tytułu Honorowego Profesora Oświaty
Załącznik​_do​_wniosku​_o​_nadanie​_Tytułu​_Honorowego​_Profesora​_Oświaty.doc 0.04MB
{"register":{"columns":[]}}