W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Deklaracja dostępności Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa zobowiązuje się zapewnić dostępność strony CPPC w serwisie gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego gov.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 08.09.2021

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • Dokumenty archiwalne nie są dostępne dla czytników ekranu dla osób niewidomych. 
    Cześć dokumentów archwalnych jest dostępna w formie skanów dokumentów, co uniemożliwia pracę czytnika ekranu.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.09.15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Szadkowski, adres poczty elektronicznej dostepnosc@cppc.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 315 23 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa

Do budynku prowadzi jedno wejście dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim i osób niewidzących lub słabowidzących.

Do budynku CPPC można dojechać samodzielnie (parking przed budynkiem w strefie płatnego parkowania; przed wejściem głównym znajduje się oznakowane miejsce postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych) lub środkami komunikacji publicznej.

Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: przystanki Powązkowska 01, 02; Rondo "Radosława" 04; Niska 03

Dojazd tramwajem: przystanki Powązkowska 03, 04; Niska 03, 04

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku. W budynku jest winda, do której zapewniony jest dojazd z poziomu terenu. Drzwi windy są automatyczne przesuwne. Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa umożliwia łatwą identyfikację dźwigu, a wszelkim zastosowanym oznaczeniom wizualnym towarzyszy równorzędny komunikat głosowy informujący o położeniu kabiny.

Panel przycisków w kabinie windy znajduje się po lewej stronie kabiny na wysokości ok. 1 m odległości od podłogi. Przyciski w windzie są dobrze widoczne, kontrastowe, o średnicy ok. 20 mm, dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a, natomiast przyjęcie wezwania sygnalizowane jest ich podświetleniem.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w części przy salach konferencyjnych.

W CPPC nie ma pętli indukcyjnych.

Każdej osobie z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się na recepcję, zostanie przydzielony ASYSTENT, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwianiu spraw i opiekę bytową na terenie Centrum.

{"register":{"columns":[]}}