W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Przedmiotem skarg wnoszonych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez polskie placówki za granicą lub ich pracowników, bądź przez komórki organizacyjne MSZ w kraju lub ich pracowników.

Przedmiotem wniosków wnoszonych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania jednostek resortu spraw zagranicznych, poprawienia skuteczności ich działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 1 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych. (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 6), wydanym na podstawie następujących przepisów:

 • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017.1257 j.t.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków do placówki zagranicznej przyjmowani są przez kierownika Wydziału Konsularnego w środy w godz. 13:00-14:00 w siedzibie Ambasady RP w Kopenhadze, Richelieus Allé 12, 2900 Hellerup, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną: +45 39 46 77 00 lub mailową: kopenhaga.amb.wk@msz.gov.pl

SPOSOBY WNOSZENIA SKARG I WNIOSKÓW

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków:

§ 8.1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
§ 8.2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Skargi i wnioski można składać:

1. Pocztą na adres:
Ambasada RP w Kopenhadze

adres: Richelieus Allé 12 DK-2900 Hellerup

2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 

kopenhaga.amb.wk@msz.gov.pl

Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny imię i nazwisko oraz adres wnoszącego.

3. Ustnie do protokołu
Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków do Ambasady RP w Kopenhadze przyjmowani są w środy w godz. 13:00-14:00 w siedzibie Ambasady RP w Kopenhadze, Richelieus Allé 12, 2900 Hellerup, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną: +45  39 46 77 00 lub mailową: kopenhaga.amb.wk@msz.gov.pl  

4. Pismem złożonym osobiście w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Kopenhadze w godzinach pracy urzędu.

ELEMENTY SKARGI

Skarga, oprócz danych osobowych i adresowych skarżącego, powinna zawierać rzeczowy i szczegółowy opis okoliczności zdarzenia, którego dotyczy - w tym:

 • informację o placówce zagranicznej lub komórce MSZ, na której funkcjonowanie składamy skargę (ambasada, konsulat generalny, instytut polski, biuro lub departament MSZ),
 • informację nt. danych osobowych oraz stanowiska pracownika, który zdaniem skarżącego naruszył obowiązujące przepisy, procedury i zasady,
 • wyjaśnienie, jakie przepisy, procedury lub zasady zostały naruszone,
 • informację nt. czasu, kiedy opisywane zdarzenie miało miejsce,
 • załączniki, które ewentualnie potwierdzą sytuację opisaną w skardze (kopie e-maili bądź pism kierowanych do jednostek resortu spraw zagranicznych, kopie odpowiedzi otrzymanych z jednostek resortu spraw zagranicznych, kopie dokumentów itp.),
 • w przypadku składania skargi w interesie innej osoby, warunkiem jej złożenia jest uzyskanie zgody tej osoby przed wniesieniem stosownego pisma; zgoda taka może być wyrażona w dowolnej formie, byle oświadczenie woli tej osoby było wyraźne i niebudzące wątpliwości (najlepiej, gdy jest to pisemne upoważnienie podpisane własnoręcznie przez tę osobę uprawniające skarżącego do występowania w jej imieniu).

TERMINY

Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23.
 2. W MSZ i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Dane kontaktowe IOD:

adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

 1. Zakres przetwarzanych danych obejmuje:
 • Imię i nazwisko,
 • Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu nr lokalu),
 • Adres e-mail – w przypadku przesyłania petycji, skargi lub wniosku drogą elektroniczną,
 • Dodatkowe dane zawarte w treści petycji, skargi lub wniosku.
 • Dane są przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami zawartymi w Dziale VIII w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.) (zwany dalej „Kpa”), ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870 t.j.) oraz przepisów wykonawczych do Kpa w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z załatwieniem petycji, skargi lub wniosku.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 4, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r poz. 217) oraz przepisami wewnętrznymi MSZ wynikającymi z przepisów ww. ustawy.
 • Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej. Dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym mogą być przekazywane innym organom administracji publicznej w celu załatwienia sprawy, zgodnie z właściwością.
 • Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy MSZ.
 • Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16, art. 17 ust. 1 lit a i d, art. 18-19 RODO, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w szczególnych przypadkach.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą poddawane profilowaniu.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
{"register":{"columns":[]}}