W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

W dniach 18-24 października 2017 r. do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wpłynęło ponad 565 szt. petycji w sprawie sposobu postępowania Straży Leśnej na terenie nadleśnictw Białowieża, Hajnówka  i Browsk wobec osób protestujących przeciwko pozyskiwaniu drewna z terenów Puszczy Białowieskiej.

Petycje zostały wniesione przez osoby fizyczne z podaniem ich imienia i nazwiska lub wskazaniem  „nick-a".  Uzupełnienie treści petycji przez każdą z osób,  która wniosła petycję powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wezwania czyli do 09 listopada 2017 r. Nie uzupełnienie petycji w terminie do dnia 09 listopada 2017 r. spowoduje pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.

Zgodnie przepisami ww. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, art.4 ust.2: petycja powinna zawierać:

1)    oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2)    wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3)   oznaczenie adresata petycji;
4)   wskazanie przedmiotu petycji.
Art.7 ust.1: Jeżeli petycja nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lub 2 pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Art.7 ust.2: Jeżeli petycja, nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lub 4 lub art. 5 ust. 1 lub 2, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wzywa, w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji, podmiot wnoszący petycję do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni z pouczeniem, że petycja, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona, nie będzie rozpatrzona.
Art.11 ust.3: Jeżeli petycja składająca się na petycję wielokrotną nie spełnia wymogów określonych w art. 4 ust. 1, ust. 2 pkt 3 lub 4 lub art. 5 ust. 1 lub 2 podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji wielokrotnej na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2, ogłasza wezwanie podmiotu wnoszącego petycję składającą się na petycję wielokrotną do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści petycji w terminie 14 dni. Ogłoszenie to zastępuje wezwanie, o którym mowa w art. 7 ust. 2. Petycję składającą się na petycję wielokrotną, której treść nie zostanie uzupełniona lub wyjaśniona pozostawia się bez rozpatrzenia.

W świetle powyższego nie wskazanie w petycji, przez wnoszącego petycję, miejsca zamieszkania oraz adresu dla korespondencji osoby wnoszącej petycje stanowi brak formalny petycji, którego nie uzupełnienie, w ustawowym 14 dniowym terminie, powoduje pozostawienie petycji bez rozpatrzenia.

Wniesione petycje dotyczą jednej i tej samej sprawy oraz posiadają tożsamą treść. Zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. W związku z tym, że petycja ma charakter petycji wielokrotnej ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Materiały

Treść petycji
Treść​_petycji.pdf 0.08MB
{"register":{"columns":[]}}