W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Grecja

Bezpieczeństwo

W Grecji nie wprowadzono stopnia zagrożenia terrorystycznego, jednakże w związku z utrzymującym się zagrożeniem zamachami terrorystycznymi na świecie, zaleca się zachowanie ostrożności w miejscach publicznych.

Jednym ze skutków kryzysu gospodarczego oraz napływu dużej liczby uchodźców do Grecji jest wzrost przestępczości, powodujący konieczność zwiększonej czujności przed złodziejami, szczególnie w zatłoczonych miejscach turystycznych, w środkach transportu miejskiego oraz na plażach. Należy pamiętać by zamykać samochody oraz nie pozostawiać bez nadzoru rzeczy osobistych i dokumentów w miejscach publicznych.

Wybierając się promem z Grecji do Włoch, trzeba mieć na uwadze, że zdarzają się przypadki włamań nielegalnych imigrantów do samochodów i przyczep kempingowych, próbujących w ten sposób przekroczyć granicę. Z tego względu należy zachować szczególną ostrożność i nie pozostawiać pojazdów w niestrzeżonych miejscach w miastach portowych.

Grecja leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

Przepisy budowlane w Grecji po 1985r. zawierają szereg zapisów nakierowanych na wyeliminowanie bądź ograniczenie skutków ew. wstrząsów. Zaleca się wybieranie jak najnowszej bazy noclegowej w Grecji (hotele, pensjonaty, domy prywatne).

Ważne telefony: karetki pogotowia: 166, dyżurujące szpitale, apteki, lekarze: 14944, policja: 100, europejski nr dot. sytuacji nagłych: 112, straż pożarna: 199, informacje o środkach transportu miejskiego (bieżący rozkład jazdy, informacje o strajkach): 11185, Policja turystyczna 1571.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Greckiej jest ważny paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i czy pozwala na stwierdzenie tożsamości.

Zgodnie z przepisami UE pobyt powyżej 90 dni wymaga uzyskania pozwolenia, które w rejonie Aten i Salonik wydają Wydziały Policji ds. Cudzoziemców, a w pozostałych rejonach Grecji - wydziały bezpieczeństwa publicznego lokalnych komisariatów policji. W celu otrzymania pozwolenia na pobyt należy złożyć: wypełniony wniosek, ważny dokument tożsamości, 3 fotografie oraz (w zależności od celu pobytu): zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu potwierdzone w Państwowej Inspekcji Pracy (dla pracowników najemnych), zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (w przypadku samozatrudnienia), dokument potwierdzający pokrewieństwo z obywatelem UE (dla osób przybyłych w celu łączenia rodzin), zaświadczenie o zapisaniu się na studia, poświadczenie ubezpieczenia zdrowotnego oraz poświadczenie posiadania środków finansowych na okres pobytu (dla osób podejmujących studia).

Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu uzyskuje też członek rodziny obywatela UE, niezależnie od przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu państwowemu, porządkowi publicznemu lub zdrowiu publicznemu.

Zakaz wjazdu do Grecji osób, które zostały wydalone z tego kraju na mocy decyzji sądu, wygasa po upływie 5 lat, chyba że wyrok wskazuje na inny termin. Wykreślenie z listy osób niepożądanych może nastąpić wyłącznie na wniosek zainteresowanego lub jego prawnego pełnomocnika. Wniosek składa się w Ministerstwie Porządku Publicznego i Ochrony Obywatela Republiki Greckiej (Komenda Główna Policji, Departament Bezpieczeństwa Państwowego ): 101 77 Ateny, ul. Kanellopoulou 4, centrala telefoniczna: 0030 2131520000, tel. do Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego : 0030 2131520153, 2131520151, e-mail: nationalsecurity.div@hellenicpolice.gr.

Zdrowie

Osoby opłacające składki na NFZ, mają w Grecji prawo do opieki medycznej w ramach ubezpieczenia. Aby z niej skorzystać należy przedstawić zaświadczenie o ubezpieczeniu (karta EKUZ). W celu jej otrzymania wystarczy zgłosić się do właściwego oddziału NFZ. Karta EKUZ uprawnia tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach. Wykupienie prywatnego ubezpieczenia jest również istotne, gdy konieczny jest transport medyczny lub w razie zgonu. Świadczenia zapewnione przez EKUZ nie obejmują tych przypadków.

Szczegółowe informacje na temat limitu zwrotu kosztów oraz zasad opłacania usług medycznych znajdują się na stronie internetowej NFZ. W razie konieczności podjęcia leczenia w Grecji posiadacz karty EKUZ może zwrócić się do: zakładów opieki zdrowotnej EOPYY (Narodowy System Świadczeń Zdrowotnych), względnie lekarzy i szpitali prywatnych, którzy podpisali umowę z EOPYY lub przychodni przyszpitalnych należących do Narodowego Systemu Zdrowia (NSZ), centrum zdrowia NSZ, szpitali NSZ, regionalnych i wiejskich gabinetów lekarskich. Specjalistyczne badania diagnostyczne wykonane w jednostkach zdrowia mających umowę z EOPYY (ale do EOPYY nienależących) są obciążone udziałem pacjenta w kosztach (wg. specjalnego taryfikatora EOPPY) . Wizyty lekarskie należy umawiać telefonicznie pod nr telefonu: 14554, 14784, 14884, 14900. Lista lekarzy i wszystkich zakładów opieki zdrowotnej EOPYY jest dostępna na stronie www.eopyy.gov.gr. W nagłych przypadkach można bezpośrednio zgłosić się do właściwej placówki EOPYY. Turyści zmuszeni skorzystać z pomocy medycznej poza godzinami pracy zakładów opieki zdrowotnej EOPYY (jednostki te pracują na ogół w godz. 7.00-18.00 w dni robocze) lub w dniu wolnym od pracy powinni zgłaszać się do dyżurujących szpitali i przychodni EOPYY. Jeżeli w pobliżu miejsca pobytu nie ma oddziału EOPYY i chory skorzysta w nagłym wypadku z prywatnego leczenia, musi pokryć wszelkie koszty. Po przedstawieniu oryginału rachunków, EOPYY może zwrócić część kosztów według stawek stosowanych w publicznej służbie zdrowia. Wniosek o zwrot kosztów należy kierować do właściwego oddziału EOPYY w miejscu pobytu lub do właściwych instytucji ubezpieczeniowych po powrocie do kraju, przedstawiając rachunki za leczenie.

Do refundacji kosztów leczenia w Grecji wymagane są oryginały dowodów zapłaty, oryginały recept (należy żądać ich zwrotu) - z opakowań lekarstw należy odkleić nalepki i umieścić je na dowodzie zapłaty za lekarstwa. Uwaga: karta EKUZ nie uprawnia do świadczeń, jeśli celem podróży jest uzyskanie świadczeń medycznych za granicą. Dodatkowe informacje można uzyskać w instytucji łącznikowej - Centralny Urząd EOPYY (Ethnikos Organismos Parochis Ypiresion Ygeias), Apostolou Pavlou 12, 15123 Marousi, tel: : +30 2108110916, +30 2108110918, +30 2108110925, +30 2108110919, www.eopyy.gov.gr

Podróżowanie po kraju

Żeglarze mogą z łatwością znaleźć firmy czarterujące jachty, łodzie motorowe, katamarany czy szkunery typu Gulet (ze skiperem, załogą lub bez). W przypadku wynajęcia łodzi bez skipera, należy posiadać licencję lub międzynarodowy certyfikat potwierdzający umiejętności nawigacyjne i kwalifikacje do obsługiwania radiostacji VHF. Licencje powinny posiadać 2 osoby z załogi.

W przypadku turystów, którzy przypływają własną jednostką pływającą oraz osób, które prywatnie wynajmują jacht, obowiązuje zakaz czerpania przez nich korzyści materialnych i świadczenia usług turystycznych (np. odpłatnego przewozu osób).

Turyści, którzy zamierzają nurkować, powinni uzyskać zezwolenie w urzędzie portowym właściwym dla miejsca pobytu w Grecji. Zezwolenie określa rejon, w którym dozwolone jest nurkowanie. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku uzyskiwania zezwolenia i nurkować jedynie w wyznaczonym rejonie - w przeciwnym razie narażamy się na sankcje karne. Niedozwolone jest także wydobywanie z dna morskiego jakichkolwiek przedmiotów (prawo o ochronie zabytków przewiduje szczególnie dotkliwe kary).

Informacje dla kierowców

W Grecji obowiązuje nakaz zapinania pasów bezpieczeństwa zarówno na przednich, jak i tylnych siedzeniach. Rozmowy przez telefon komórkowy podczas prowadzenia samochodu są zabronione. Maksymalny dopuszczalny poziom alkoholu we krwi wynosi do 0,5 promila, przy czym w przypadku kierowców zawodowych i osób młodych (do 23 roku życia) limit ten wynosi do 0,2 promila.

Polskie prawo jazdy uprawnia do prowadzenia pojazdu w Grecji i zachowuje ważność do daty określonej w dokumencie. Obywatel polski mający stałe miejsce zamieszkania w Grecji może wymienić prawo jazdy na nowy, wspólnotowy egzemplarz. Warunkiem jest posiadanie numeru AFM (odpowiednik polskiego NIP). Wymiana jest bezpłatna i nie wiąże się z koniecznością ponownego zdawania egzaminów. Kierujący pojazdem obowiązany jest mieć ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu.

Osoby nie mieszkające na stałe w Grecji (np. turyści), nie mogą prowadzić pojazdów należących do osób prywatnych zamieszkałych w tym kraju. W stosunku do osób przebywających w Grecji legalnie, oficjalnie zarejestrowanych, posiadających nr AFM lub nr ubezpieczeniowy AMKA, obowiązuje zakaz posiadania i kierowania pojazdami na polskich lub innych niż greckie numerach rejestracyjnych. Takimi pojazdami mogą poruszać się wyłącznie osoby czasowo przebywające w Grecji (nie więcej niż 6 miesięcy w ciągu roku). W celu uniknięcia kłopotów, warto zaopatrzyć się w zaświadczenie wydawane w urzędach celnych na granicy wjazdowej do Grecji, w które (zgodnie z oświadczeniem kierowcy) wpisany zostanie okres planowanego pobytu pojazdu w Grecji. Nie zastosowanie się do powyższych przepisów grozi nałożeniem wysokich kar grzywny, często przekraczających wartość pojazdu.

Osoby, wykonujące pracę kierowcy zawodowego w Grecji, muszą posiadać greckie prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Greckie przepisy przewidują wysokie mandaty dla kierowców i właścicieli samochodów ciężarowych o ciężarze równym lub większym 3,5 tony, którzy omijają autostrady i korzystają z równoległych dróg bocznych. W przypadku nałożenia mandatu, dopóki nie zostanie on zapłacony, pojazd będzie unieruchomiony. Baczną uwagę należy również zwracać na dopuszczalny ciężar ładunku, wynikający z dokumentacji przewozowej pojazdu. Ładunki cięższe niż dopuszczalne wiążą się z nałożeniem wysokich mandatów i unieruchomieniem pojazdu.

Cło

Przewóz towarów podlega ograniczeniom ilościowym na zasadach obowiązujących w UE.

Przepisy prawne

Posiadanie i obrót narkotykami są w Grecji zagrożone karą pozbawienia wolności. Wobec szczególnego zagrożenia Grecji nielegalną imigracją, za nadzwyczaj poważne przestępstwo uznawane jest ułatwianie nielegalnego przekroczenia granicy, które jest zagrożone karą od 5 lat pozbawienia wolności oraz grzywną w wysokości od 10.000 euro za każdą nielegalnie przewożoną osobę.

Przydatne informacje

W większości miast i ośrodków turystycznych w Grecji znajdują się biura Narodowej Organizacji Turystycznej (EOT) www.gnto.gov.gr, www.visitgreece.gr, gdzie udostępniane są bezpłatne informatory turystyczne, mapy, rozkłady jazdy pociągów, autobusów, promów. Centrala EOT znajduje się w Atenach przy ul. Tsocha 7, 115 21 Athens, tel. ( +30) 210-87-07-000. Biuro informacji EOT ul. Dionisiou Areopagitou 18-20, 105 58 Athens tel. (+30) 210-331-03-92, (+30) 210-331-07-16; e-mail: info@gnto.gr; skargi: complaints@gnto.gr.

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.