W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Niemcy

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

W Republice Federalnej Niemiec nie obowiązuje system alertów terrorystycznych. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ojczyzny i Budownictwa (niem. BMI) nie podaje do wiadomości publicznej stopnia zagrożenia atakiem terrorystycznym.

W 2020 roku na terenie Niemiec doszło do kilku ataków i prób ataków o charakterze terrorystycznym. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w miejscach, które mogą być potencjalnymi celami zamachowców m.in. koncerty, lotniska, dworce kolejowe, metro, centra handlowe. W ww. miejscach należy liczyć się ze zwiększeniem liczby uzbrojonych funkcjonariuszy policji oraz z utrudnieniami w postaci wzmożonych kontroli, w tym kontroli lotnisk, dworców oraz portów. W sytuacji zagrożenia należy bezwzględne stosować się do zaleceń władz porządkowych i policji.

Na terenie Niemiec nie ma szczególnego zagrożenia przestępczością pospolitą. W miejscach gromadzenia się wielu osób (stadiony, dworce, lotniska, imprezy masowe, duże sklepy), gdzie mogą działać złodzieje kieszonkowi, należy zachować większą ostrożność.

Ofiary przestępstwa powinny zgłosić się na policję lub wezwać ją telefonicznie (tel. 110 lub 112). Należy zadbać o sporządzenie protokołu zdarzenia i poprosić o jego kopię.

W razie wypadku lub konieczności uzyskania pomocy lekarskiej należy wezwać pierwszą pomoc medyczną (tel. 112).

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej.

Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Federalnej Niemiec do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Obowiązek posiadania dokumentu tożsamości dotyczy również osób małoletnich. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument w wystarczająco dobrym stanie, który pozwala stwierdzić tożsamość oraz jest ważny.

Osoby przybywające do Niemiec (na okres do 90 dni lub dłuższy) podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Należy go dopełnić najpóźniej w ciągu 7 lub 14 dni (w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju związkowym) od wjazdu w urzędzie meldunkowym właściwym dla miejsca pobytu. Urzędy meldunkowe (niem. Einwohnermeldeamt/Bürgeramt) mieszczą się zazwyczaj w urzędzie miasta lub gminy. Podczas zameldowania należy odebrać potwierdzenie dokonania tego faktu (niem. Meldebescheinigung). Zameldowanie w hotelu, schronisku, na kempingu itp. dokonywane jest przez administrację obiektu. Sprawy związane z pobytem załatwia się we właściwym terytorialnie urzędzie ds. cudzoziemców (niem. Auslanderbehörde), do którego można wystąpić o zaświadczenie o prawie pobytu w Niemczech (niem. Bescheinigung über das gemeinschaftsrechtliche Aufenthaltsrecht).

Obywatele polscy mieszkający w Niemczech mają prawa wyborcze w wyborach komunalnych tj. na poziomie gminy, dzielnicy/miasta lub powiatu.

Więcej informacji na temat pobytu i pracy w innym kraju Unii Europejskiej można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.

Zdrowie

Za wyjątkiem bieżącego ryzyka zakażeniem koronawirusem nie ma zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.

Szczepienia przed wjazdem do Niemiec nie są obowiązkowe. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Osoby opłacające składki na ubezpieczenie zdrowotne w NFZ w Polsce mają prawo do opieki medycznej w Niemczech w ramach tego ubezpieczenia w zakresie koniecznym, tj. w razie nagłych dolegliwości, choroby czy wypadku. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest konieczne, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w Niemczech. Niezbędnym dokumentem jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), wydawana przez oddziały NFZ. Kartę okazuje się bezpośrednio w placówce służby zdrowia.

Ponieważ EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów specjalistycznego transportu medycznego do Polski, ani też transportu zwłok, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia podczas podróży do Niemiec. Szczegółowe informacje na temat zasad pomocy medycznej na podstawie karty EKUZ znajdują się na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Orientacyjna cena standardowej wizyty lekarskiej (prywatnej/bez EKUZ) to od 50 EUR. Orientacyjna cena jednej doby pobytu w szpitalu (bez kosztów badań, zabiegów i operacji) – od 500 EUR.

Podróżowanie po kraju

Poza sytuacjami wyjątkowymi nie ma ograniczeń swobody podróżowania po kraju.

Informacje dla kierowców

Prawo jazdy wydane przez polskie władze uprawnia do prowadzenia pojazdu w Niemczech. Na pojeździe zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, umieszcza się z tyłu na nadwoziu znak z literami PL. Nie jest to jednak konieczne, jeżeli znak PL widnieje na tablicy rejestracyjnej.

Obywatele polscy podróżujący samochodem obowiązani są mieć ważny dowód krajowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na samochód (i dodatkowo na przyczepę, jeśli podróżują z przyczepą). Chociaż po 1 maja 2004 r. zielona karta nie jest obowiązkowa, z przyczyn praktycznych zaleca się posiadanie jej w czasie podróży - stanowi ona znane za granicą potwierdzenie ubezpieczenia OC. Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych są uznawane bez ograniczeń. Z uwagi na ograniczone możliwości samodzielnych napraw pojazdu (jest to niedozwolone np. na autostradach) oraz stosunkowo wysokie koszty usług w specjalistycznych warsztatach zaleca się wykupienie ubezpieczenia Assistance obowiązującego za granicą.

Przejazd autostradami w Niemczech jest dla samochodów osobowych bezpłatny. Przekroczenie dozwolonej prędkości karane jest mandatem, a w bardziej drastycznych przypadkach także zatrzymaniem prawa jazdy.

W niektórych niemieckich miastach zostały wprowadzone tzw. strefy ekologiczne. Prawo wjazdu do stref ekologicznych, obejmujących obszary centrów miast i oznaczonych znakami drogowymi z napisem Umweltzone, mają jedynie samochody osobowe i ciężarowe oznaczone specjalną plakietką z wpisanym numerem rejestracyjnym pojazdu. Do wjazdu do wszystkich stref ekologicznych uprawnia tylko zielona plakietka, a do strefy ekologicznej w Neu-Ulm dodatkowo również żółta. Rodzaj przyznawanej plakietki zależny jest od normy emisji spalin spełnianej przez te pojazdy. Plakietki można nabyć w urzędach komunikacji, w stacjach diagnostycznych oraz w autoryzowanych warsztatach na terenie Niemiec. Kierowcy przekraczający granicę strefy ekologicznej bez wymaganej plakietki lub specjalnego zezwolenia muszą liczyć się z mandatem w wysokości 100 EUR. Szczegółowe informacje na temat zielonych stref znaleźć można na stronie internetowej www.umweltbundesamt.de

Z uwagi na bardzo duże natężenie ruchu pojazdów w strefach miejskich z reguły występują trudności z parkowaniem. Zaleca się zwrócenie szczególnej uwagi na ograniczenia dotyczące parkowania samochodów oraz na sposób ich parkowania na ulicach w wyznaczonych miejscach (pojazd musi być zaparkowany zgodnie z kierunkiem ruchu i nie może blokować ścieżek rowerowych). Parkowanie na oznaczonych miejscach dla inwalidów możliwe jest tylko z widocznym za szybą dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień inwalidzkich. W miastach kierowca powinien zwracać szczególną uwagę na pieszych i rowerzystów, którzy na przejściach i ścieżkach rowerowych korzystają z bezwzględnego pierwszeństwa. W przypadku kolizji z rowerzystą lub pieszym kierowca samochodu musi liczyć się ze szczegółowym postępowaniem wyjaśniającym, nawet jeśli nie było poważnych następstw zdarzenia.

Zalecane jest posiadanie kamizelek odblaskowych przez prywatnych użytkowników pojazdów i zakładanie ich szczególnie podczas opuszczania samochodów unieruchomionych z powodu awarii lub wypadku na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Zawodowi kierowcy mają obowiązek posiadania i używania kamizelek odblaskowych.

Po zatankowaniu paliwa nie należy uruchamiać pojazdu przed dokonaniem opłaty.

Uwaga na autostopowiczów! Zabranie przygodnego pasażera, zarówno obywatela UE, jak i spoza UE, może spowodować poważne konsekwencje dla kierowcy (właściciela) samochodu, a nawet współpasażerów, jeżeli w czasie kontroli w strefie przygranicznej lub innej kontroli okaże się, że osoba ta ma przy sobie niedozwoloną ilość towarów akcyzowych lub środki odurzające. Należy pamiętać, że sam przewóz pasażerów - np. obywateli spoza krajów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego - przebywających nielegalnie w Niemczech jest traktowany jako przestępstwo. W takich przypadkach kierującemu pojazdem i innym pasażerom mogą grozić sankcje w postaci zatrzymania, postępowania karnego i ewentualnego orzeczenia konfiskaty pojazdu.

Prawo niemieckie zawiera precyzyjnie określony katalog wykroczeń drogowych i wysokości kar za każde z nich (niem. Bussgeldkatalog, www.bussgeldkataloge.de). W związku z tym podejmowanie przez kierowcę dyskusji z policją na temat wysokości mandatu nałożonego za wykroczenie jest bezcelowe i zwykle tylko pogarsza sytuację. Odmowa zapłacenia mandatu na miejscu wiąże się zawsze ze skierowaniem sprawy na drogę sądową (lub postępowaniem karno-nakazowym), a także - z reguły - z zatrzymaniem posiadanych przez kierowcę pieniędzy na poczet ewentualnej kary i kosztów postępowania.

Niemiecka policja rygorystycznie kontroluje stan techniczny pojazdów. Jeżeli stwierdzi poważne usterki, może zatrzymać dowód rejestracyjny i nałożyć wysoką karę pieniężną (rzędu kilkuset euro), obciążyć kierowcę kosztami odholowania pojazdu do warsztatu i innymi opłatami administracyjnymi, wraz z kosztami pracy służb publicznych przy usuwaniu szkód w środowisku naturalnym, powstałych np. wskutek wycieku płynów z pojazdu. Podobne konsekwencje mogą spotkać kierowcę, który samodzielnie naprawia samochód w miejscu niedozwolonym.

Niemieckie przepisy nakazują dostosowanie wyposażenia pojazdu do warunków pogodowych. Oznacza to, że opony zimowe należy stosować przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych - tj.  lód, śnieg, błoto pośniegowe, gołoledź. Okres w którym zalecane jest stosowanie opon zimowych to listopad-kwiecień. Jeżeli policja podczas kontroli drogowej uzna, że ze względu na warunki panujące na drodze letnie opony nie gwarantują bezpieczeństwa ruchu, może ukarać kierowcę mandatem.

Cło

Do Niemiec można wwieźć na własny użytek do: 10 l spirytusu, 20 l wyrobów spirytusowych (np. likier, sherry, porto), 90 l wina (w tym tylko 60 l wina musującego) i 110 l piwa. Obywatele polscy mogą wwieźć na własny użytek do 800 szt. papierosów. W przypadku podejrzenia, że towary nie są wwożone na własny użytek, służba celna może zarekwirować towary oraz nałożyć mandat karny. Kontrola celna (a także kontrola policji federalnej) może być prowadzona na całym terytorium Niemiec. Zaleca się posiadanie dowodów zakupu na przedmioty wywożone z Niemiec.

Przewóz innych towarów

Sprzęt strzelecki do paintballa jest traktowany w Niemczech jak broń. Przywóz do Niemiec lub tranzyt przez Niemcy tego sprzętu jest możliwy bez zezwolenia, jeżeli jest on oznakowany literą F. Jeśli nie ma takiego oznaczenia, władze niemieckie żądają okazania pozwolenia na broń lub Europejskiej Karty Broni Palnej oraz udokumentowania celu podróży z bronią.

Dozwolony jest przywóz, posiadanie i używanie tylko takiego gazu pieprzowego, który jest dopuszczony do obrotu w Republice Federalnej Niemiec. Kwestię posiadania gazu pieprzowego w Niemczech reguluje ustawa o broni niem. Waffengesetz (WaffG). Ustawa określa maksymalny zasięg miotacza gazu pieprzowego do 2 m. Należy zaznaczyć, że niemiecka ustawa o broni wymaga dokumentu zezwalającego na posiadanie miotacza gazu na terytorium Niemiec (niem. Waffenschein). Ograniczeniom posiadania podlega również broń gazowa oraz repliki broni miotające plastikowe kule (ASG).

Przywóz do Niemiec materiałów pirotechnicznych kategorii F3 i F4 jest dozwolony tylko na podstawie zaświadczenia. Ograniczenia dotyczą również niektórych materiałów pirotechnicznych kategorii F2. Przywóz do Niemiec i posiadanie przy sobie niedozwolonych petard i materiałów pirotechnicznych stanowi naruszenie ustawy o materiałach wybuchowych (niem. Sprengstoffgesetz).

MSZ dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.
{"register":{"columns":[]}}