W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Polska w Niemczech

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska w Niemczech.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-10.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej mogą znajdować się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych. W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres bazi.tlumaczenia@msz.gov.pl.

Oświadczenie sporządzono: 2020-04-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym redakcja@msz.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 523 93 56. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ambasada RP w Berlinie

Nie ma możliwości zaparkowania samochodu bezpośrednio przy wejściu do siedziby urzędu (ustawiony znak zakazu parkowania). Przed wejściem na teren placówki oraz do samego budynku znajdują się schody. Pomoc w wejściu na górę oraz w zejściu na dół dla osób z niepełnosprawnościami udzielana jest wg potrzeb.

Ze względu na architekturę historycznego budynku placówki na całym terenie Ambasady RP w Berlinie brak jest rozwiązań umożliwiających swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Rozwiązania szczególne, które są stosowane np. przy okazji tworzenia lokali wyborczych w urzędzie, są ogłaszane oddzielnie.

Wydział Konsularny Ambasady RP w Berlinie

Vis-à-vis wejścia do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Berlinie znajduje się miejsce zakazu zatrzymywania pojazdów, które – po uprzednim uzgodnieniu z placówką – może być wykorzystane przez osoby z niepełnosprawnościami do zaparkowania swojego samochodu. Brak uprzedniego uzgodnienia może skutkować w wystawieniu mandatu dla kierowcy pojazdu, za który placówka nie ponosi odpowiedzialności.

Ciąg komunikacyjny, który prowadzi do pomieszczeń dla interesantów Wydziału Konsularnego Ambasady posiada schody. Pomoc w zejściu na dół oraz wejściu na górę jest udzielana według potrzeb interesantów.

Konsulat Generalny RP w Hamburgu

Istnieją ograniczone możliwości zaparkowania samochodu bezpośrednio przy wejściu do siedziby urzędu oraz przy wejściu dla interesantów. Obok wejścia głównego znajduje się podjazd. W ciągu komunikacyjnym, który prowadzi do sali obsługi Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu mieszczą się schody. Zjazd osobom z niepełnosprawnościami oraz starszym umożliwia rampa/platforma uruchamiana wg potrzeb. Budynek jest wyposażony w łazienkę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami (w części dostępnej dla interesantów).

Konsulat Generalny RP w Kolonii

Konsulat Generalny RP w Kolonii usytułowany jest w kompleksie biurowym Mediapark w centrum Kolonii w budynku nr 5. Biura konsulatu znajdują się na parterze w północno-wschodniej części budynku. Dojście do biur konsulatu prowadzi przez strefę przeznaczoną wyłącznie dla ruchu pieszego. Budynek nr 5c, w którym znajduje się siedziba placówki, jest budynkiem bez barier, w pełni przygotowanym do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Parkingi dla osób odwiedzających kompleks biurowy znajdują się na poziomie -1. Dla osób z niepełnosprawnościami nie wydzielono specjalnych miejsc parkingowych. Dostęp z poziomu parkingu do biur placówki zapewnia winda, również przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Konsulat jest również w pełni przygotowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Wejście do biur i poczekalni jest na poziomie 0, bez schodów i krawężników. Także toalety w urzędzie są odpowiednio wyposażone do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Konsulat Generalny RP w Monachium

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich proszone są o wjazd na posesję Konsulatu Generalnego RP w Monachium od strony ulicy Ebersbergerstr. przez dwuskrzydłową bramę, przy której zamontowany jest domofon. Wejście do budynku zapewnione jest od strony tarasu (dwuskrzydłowe drzwi i rampa podjazdowa). Budynek jest wyposażony w łazienkę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Prosimy o uprzednie poinformowanie Konsulatu Generalnego RP w Monachium o zamiarze skorzystania z udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, pod adresem mailowym: monachium.kg.sekretariat@msz.gov.pl lub dzwoniąc na numer telefonu: +49 89 418 60 80.