W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Aktualne ogłoszenia o naborach

OGŁOSZENIE I NABORU W TRYBIE KONKURSOWYM

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” .

 • Cel programu

Uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie1.

Program przewiduje możliwość dofinansowania przedsięwzięć zmierzających do obniżenia zużycia energii i paliw w transporcie publicznym:

 1. dotyczące pojazdów polegające na:
 1. nabyciu/leasingu nowych2 autobusów3 elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych autobusów,
 2. nabyciu/leasingu nowych2 trolejbusów3 tj. autobusów przystosowanych do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej wyposażonych w dodatkowy układ napędu, dzięki któremu będą mogły pokonywać trasę bez trakcji elektrycznej (np. baterie trakcyjne lub wodorowe ogniwo paliwowe) wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych autobusów,
 3. nabyciu/leasingu nowych2 autobusów3 elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych autobusów,
 1. modernizacji lub budowie infrastruktury wykorzystywanej wyłącznie do  obsługi i prawidłowego użytkowania nabytych/leasingowanych autobusów, w tym  w szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z  niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo sieci trakcyjnej. Infrastruktura wykorzystywana będzie wyłącznie do obsługi transportu publicznego;
 2. modernizacji lub budowie ogólnodostępnej stacji ładowania lub stacji tankowania wodoru pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych/leasingowanych autobusów4 .

 

 • Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji i w formie pożyczki należy składać, w trybie konkursowym, w  okresie 01.09.2021 – 20.12.2021 r.

Przygotowane wnioski osobne dla wniosku o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/.

Wnioski, które wpłyną po terminie, zostaną odrzucone.

Korespondencja z Wnioskodawcą w sprawie oceny wniosków o wsparcie jest prowadzona w postaci elektronicznej za pośrednictwem ePUAP, skrzynki email lub za pomocą dedykowanego systemu informatycznego udostępnionego przez NFOŚiGW.

 • Budżet konkursu

Budżet na realizację konkursu wynosi do 1 200 000 000 zł, w tym:

 1. dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 1 000 000 000 zł,
 2. dla zwrotnych form dofinansowania  – do 200 000 000 zł.

 

 • Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym.

UWAGA: wnioski należy składać  na odrębnych formularzach!

 • Beneficjenci

Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o  publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem ministra właściwego do spraw transportu.

 • Kontakt w sprawie konkursu

ztp@nfosigw.gov.pl


1 Poprzez „transport publiczny” należy rozumieć „publiczny transport zbiorowy” w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, z późn.zm.).

2 Nowy w rozumieniu art. 2 pkt 62 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

   3 Autobus w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

   4 Ogólnodostępną stację ładowania, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110).

 

 

Materiały

Regulamin naboru konkursowego ztp
1​_Regulamin​_naboru​_konkursowego​_ztp​_20.docx 0.18MB
Program Zielony transport publiczny zmiana
3​_Program​_Zielony​_transport​_publiczny​_zmiana.pdf 0.78MB
Załącznik nr 1 do Regulaminu Lista wymaganych zalaczników do wniosku o dofinansowanie ztp
2​_Załącznik​_nr​_1​_do​_Regulaminu​_Lista​_wymaganych​_​_zalaczników​_do​_wniosku​_​_o​_​_dofinansowanie​_ztp​_20.docx 0.07MB
Załącznik nr 2 do Regulaminu Ogłoszenie naboru
3​_Załącznik​_​_nr​_​_2​_​_do​_​_Regulaminu​_​_Ogłoszenie​_naboru​_ztp​_20​_.docx 0.03MB
Załącznik​_ nr 3 do Regulaminu Instrukcja oznakowania ztp
4​_Załącznik​_​_nr​_3​_do​_​_Regulaminu​_​_Instrukcja​_​_oznakowania​_​_ztp​_20.docx 0.02MB
Instrukcja​_SW​_PP
Instrukcja​_SW​_PP​_ztp​_20​_konkurs.docx 0.03MB
Logo Wspieramy Elektromobilnosc ZTP mono white
Logo​_Wspieramy​_Elektromobilnosc​_ZTP​_mono​_white.eps 1.56MB
Logo Wspieramy Elektromobilnosc ZTP
Logo​_Wspieramy​_Elektromobilnosc​_ZTP.eps 1.46MB
Logo Wspieramy Elektromobilnosc ZTP mono​_white
Logo​_Wspieramy​_Elektromobilnosc​_ZTP​_mono​_white.jpg 0.07MB
Logo Wspieramy Elektromobilność ZTP
Logo​_Wspieramy​_Elektromobilność​_ZTP.jpg 0.08MB
Naklejka Wspieramy Elektromobilnosc ZTP 48,8x7​_cm
Naklejka​_Wspieramy​_Elektromobilnosc​_ZTP​_48,8x7​_cm.eps 1.94MB
Załącznik nr 1 do Metodyki Metodyka wyliczania efektu ekologicznego
Załącznik​_nr​_1​_do​_Metodyki​_​_Metodyka​_wyliczania​_efektu​_ekol.xls 0.13MB
Załącznik nr 2 do Metodyki Potwierdzenie efektu ekologicznego
Załącznik​_nr​_2​_do​_Metodyki​_​_Potwierdzenie​_efektu​_ekologicznego.xls 0.10MB
Załącznik n 4 do Regulaminu Metodykaw yliczania efektu ekologicznego
Załącznik​_nr​_4​_do​_Regulaminu​_Metodyka​_wyliczania​_efektu​_eko.docx 0.03MB
Załacznik 1 do pp Aktualizacja delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno gospodarcze
Załacznik​_1​_do​_pp​_Aktualizacja​_delimitacji​_miast​_średnich​_tracących​_funkcje​_społeczno-gospodarcze.pdf 2.43MB
NFOŚiGW Zanieczyszczenie powietrza NO2
NFOŚiGW​_Zanieczyszczenie​_powietrza​_NO2.docx 0.02MB
Zaktualizowana imienna lista 139 miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze
Zaktualizowana​_imienna​_lista​_139​_miast​_średnich​_tracących​_funkcje​_społeczno-gospodarcze​_(1).pdf 0.32MB
Lista rankingowa ZTP 2.0
Lista​_rankingowa​_ZTP​_20.pdf 0.48MB
{"register":{"columns":[]}}